Strešný panel KS1000 TOP-DEK

Stiahnuť
ploché střechy, KS1000 TOP-DEK, střešní panel, zateplení střechy, izolační panel
Previous
Next

Informácie o výrobku


Pri návrhu plochých a oblúkových striech sú pre vás ideálnym riešením strešné izolačné panely KS1000 TOP-DEK. Využijete je pre všetky typy budov.

Panel TOP-DEK je už z výroby dodávaný s hydroizolačnou PVC fóliou na vonkajšej strane panelu. Vnútorné (interiérovú) stranu panelu tvorí profilovaný plech o 5tich vlnách výšky 30 mm.

Panely TOP-DEK od hr. 80 mm vykazujú požiarnu odolnosť REI20 a ponúkajú dobré tepelno-technické parametre.
 

 • vnútorná profilácia: trapéz o 5 vlnách / modul, horná vrstva hladká PVC fólie
 • požiarna odolnosť: REI 20 D3 od hr. 80 mm
 • Izolačné jadro IPN
 • Súčasťou panelu z výroby je hydroizolačná PVC fólia s presahom pre vytvorenie vodeodolné pozdĺžne škáry
 • Modulová šírka 1000 mm
 • Hrúbka izolačného jadra: 60, 80 a 100 mm
 • Štandardná dĺžka: 2-12 m
Panely KS1000 TOP-DEK sú strešné izolačné panely, ktoré odporúčame najmä pre ploché strechy s minimálnym spádom 0,5 ° (1%). Hydroizolačnú vrstvu tvorí PVC fólia, ktorá je už súčasťou panelu z výroby. Vo výrobe vybavujeme panely hydroizolačnou PVC fóliou s presahom pre vytvorenie vodeodolné pozdĺžne škáry.

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodávka
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka
 • strešný panel KS1000 TOP-DEK využijete najmä pre ploché strechy všetkých typov budov s minimálnym sklonom 0,5 ° (1%)
 • hydroizolačnú vrstvu tvorí PVC fólie, ktorá je súčasťou panelu z výroby

Vhodné aj pre oblúkové strechy s polomerom R:

 • v pozdĺžnom smere 50 m
 • v priečnom smere 20 m

Rozmery a hmotnosť

d - hrúbka izolačného jadra [mm] 60 80 100
D - celková hrúbka panelu [mm] 90 110 130
Hmotnosť [kg/m2] 10,75 11,55 12,35

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelu sú od 2 do 13,5 m. Panely kratšie ako 2 m sú krátené na stavbe. O možnostiach dodávky dlhších panelov kontaktujte zákaznícke oddelenie spoločnosti Kingspan.

Podrez panelu (Cut Back)

Ak vyžaduje projekt napojenie panelov v smere spádu strechy, môžu byť panely opatrené podrezom v dĺžke až 250 mm.

V prípade, že sa pri objednávke panelu vyšpecifikuje podrez, dodáva sa panel s narezaným podrezom bez separovaného jadra. Jadro je potreba separovať ručne po dodanie na stavbu.

Minimálna dĺžka panelu, na ktorom možno uskutočniť podrez, je 2700 mm. Na paneloch kratšej dĺžky je výroba podrezu možná len na základe dohody s výrobcom.

Panely sa objednávajú už s určením dĺžky podrezu a s vyznačením, či ide o ľavý alebo pravý panel v zmysle uloženia na strešnú konštrukciu.
 

Inštalácia panelu zľava doprava - podrez L (ľavý) Inštalácia panelu sprava doľava - podrez R (pravý)

 

 

 

 

Plech na interiérovej strane panelu tvorí žiarovo pozinkovaná oceľ Z275 podľa STN EN 10346 s radou možností finálnej povrchovej úpravy - Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Hrúbka interiérového plechu:

 • Štandardná hrúbka vnútorného spodného plechu je 0,60 mm
 • Iné hrúbky možno dodávať po dohode s výrobcom panelov

Možnosti povrchovej úpravy - plech na vnútornej strane panelu

 • Polyester
  • ​​​​Povrchová ochrana v podobe polyesterového laku nanášaného v nominálnej hrúbke 15 mikrometrov alebo 25 mikrometrov na žiarovo pozinkovaný oceľový plech. Povrchová úprava vhodná pre bežné vonkajšie prostredie. Ide o štandardnú povrchovú úpravu firmy Kingspan.
 • Iný systém povrchovej úpravy je možný po prerokovaní s výrobcom

Vonkajšia povrchová úprava

Na exteriérové (hornej) strane strešných panelov KS1000 TOP-DEK je štandardne používaná PVC hydrofolie hrúbky 1,2 mm. Hydrofolie je stabilizovaná proti pôsobeniu UV žiarenia. Dodáva sa vo svetlo šedej farbe, po prerokovaní je možné dodať aj iné farebné prevedenie.

Izolačné / zatepľovacie jadro

Štandardne sa používa izolačné jadro z tuhej peny Kingspan IPN Firesafe (PIR) s uzavretými bunkami. Izolačná pena je zdravotne nezávadná, s nulovým potenciálom poškodzovania ozónovej vrstvy (Zero Ozone depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a mäkké freóny).

Tesnenie

Antikondenzačná páska aplikovaná do pozdĺžneho spoja pri montáži.
Antikondenzačná páska sa pri paneli KS1000 TOP-DEK aplikuje do pozdĺžneho spoja počas montáže panelov (po dodaní na stavbu). Pre hrúbku panelu 80 a 100 mm je táto antikondenzačná páska súčasťou dodávky. U panelu v hrúbke 60 mm sa do pozdĺžneho spoja aplikuje montážna PUR pena.

V prípade zvýšených požiadaviek z hľadiska parotesnosť alebo vzduchotesnosti a pre aplikácie do prostredia s vysokou vlhkosťou vnútorného prostredia je odporúčané do pozdĺžnej voľné vlny nalepiť tesniacu pásku alebo naniesť tesniaci tmel.

Do priečneho spoja sa v dvoch radoch nad sebou montážno aplikuje PU expandovaná tesniaca páska P18. V prípade vyšších požiadaviek na parotesnosť je odporúčané objednať panely s podrezom a do neho nelepit tesniacej butylovej pásky alebo PUR tmel.

Zaistenie vodeodolné škáry

Hydroizolačná PVC fólia, ktorá je súčasťou panelu TOP-DEK, sa štandardne dodáva s 50 mm presahom pre prekrytie pozdĺžne škáry medzi panelmi. V mieste priečne škáry sa použije pás PVC fólie šírky 150 mm (nie je súčasťou panelu). Pozdĺžne a priečne škáry sa po upevnení panelu teplovzdušne zvárajú (platia rovnaké zásady ako pre hydroizolačné PVC membrány).

V mieste napojenia atík, štítov, hrebeňov, svetlíkov atď. Postupovať podľa doporučených detailov.

Tepelno-izolačné vlastnosti

Izolačné jadro: IPN
Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] Súč. prestupu tepla U [W/m2K]

60

0,35
80 0,27
100 0,22

Hodnoty súčiniteľa prestupu tepla sú stanovené v súlade s STN EN ISO 10211: 2009, STN EN 14509 a STN 730540-4.

Požiarna odolnosť

Panely KS1000 TOP-DEK s izolačným jadrom IPN boli skúšané, schválené a spĺňajú stavebné predpisy a normy. Pri strechách a podhľadov so štandardnou povrchovou úpravou nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriaci častíc.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] Požiarna odolnosť podľa
STN EN 13501-2 a STN 73 0810
60 N
80 *REI 20 D3
100

* Panely KS1000 TOP-DEK s PVC fóliou Alkorplan 35276 CIS sú v súlade s ich správaním pri skúškach striech vystavených pôsobeniu vonkajšieho požiaru klasifikované do triedy * Broof (t3) podľa STN EN 13501-5 + A1.

* Poznámka: Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Panely KS1000 TOP-DEK majú pre hrúbky od 60 mm index vzduchovej nepriezvučnosti RW = 25 dB.

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan sú certifikované podľa rôznych požiadaviek (stavebné, požiarne, tepelne technické, mechanické, statické, akustické, apod.) A za rôznych podmienok aplikácie. Ohľadne viac informácií sa obráťte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely TOP-DEK ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety exter. stranami (t.j. trapézy) k sebe. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Počet panelov vo zväzku závisí od hrúbky panelov, ako je zrejmé z tabuľky uvedenej nižšie. Počet panelov vo zväzku, dlhších než štandardné max.dĺžka, sa úmerne znižuje.

Štandardná výška balenia je do 1,100 m.

Hrúbka izolačného jadra panelu [mm] 60 80 100
Počet panelov v balení 14 10 8

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.
Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skladanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Povinnosťou prepravcu je uviesť záznam do dodacieho listu o spôsobe manipulácie.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je nutné postupovať podľa skladovacích a manipulačných pokynov, ktorý obsahuje každý zväzok panelov.

Aby bolo zaistené bezpečné zloženie zväzkov panelov, je potrebné používať vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti na dĺžke panelov), rozperné fošne, textilné popruhy a pod.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť zhromažďovaniu vody medzi panely, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, dažďa a prachu.

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel .: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz, kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenia montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie pre vykládku, skladovanie, manipuláciu a montáž nájdete v technickej príručke.

Kvalita

Izolačné sendvičové panely Kingspan sa vyrábajú z materiálov najvyššej kvality, za použitia najnovších výrobných technológií, spĺňajú prísne nároky kontroly kvality, vyhovujú štandardom ISO9001: 2010 a sú zárukou dlhej životnosti a spoľahlivosti.

Stavebné predpisy

Sendvičové izolačné panely Kingspan KS1000 TOP-DEK vyhovujú platným stavebným predpisom a normám, zodpovedajú požiadavkám uvedeným v európskej harmonizovanej norme STN EN 14509: Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechy - prefabrikované výrobky - Špecifikácie.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti na agresivite prostredia a zvolenom type povrchovej úpravy.

Upozornenie k obsahu

Hoci že všetky informácie poskytnuté na týchto webových stránkach a v publikáciách na nich zverejnených sú podľa presvedčenia spoločnosti Kingspan správne a úplné, nie je možné sa spoliehať na vhodnosť ich použitie vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládne nariadenie, vystavené certifikáty a protokoly, alebo iné predpisy a nariadenia sa môžu časom meniť. V prípade potreby doplňujúcich a aktuálnych informácií sa obracajte na technické oddelenie spoločnosti Kingspan.

Rez panelom

Rez panelom
Certifikáty výrobku
KS1000-TOP-DEK-rozmery
ploché strechy, KS1000 TOP-DEK, strešný izolačný panel, zateplenie strechy
 •  - jadro neobsahuje minerálne vlákno
 • - certifikát kvality

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Strešné panely

Kingspan Strešné panely - Brožúra

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás