Presvetľovací panel KS1000 WL

Stiahnuť
KS1000 WL, stenový panel, presvetlovací panel, denné svetlo
Previous
Next

Informácie o výrobku


Stenové presvetľovacie panely KS1000 WL odporúčame navrhovať pre horizontálne kladenie. Maximálna vzdialenosť medzi prvkami nosnej konštrukcie závisí od veľkosti zaťaženia.

Panely sú vhodné pre všetky typy objektov s výnimkou oblastí s vysokou relatívnou vlhkosťou alebo nízkou vnútornou teplotou.

 • jednoduchá a rýchla montáž
 • jízka hmotnosť a dobrá odolnosť
 • kompatibilita so systémom z panelov KS 1000 AWP
 • Panely z komôrkového polykarbonátu
 • Určené pre kombináciu s panelmi KS1000 AWP
 • Skryté kotviace prvky v zámku panela
 • Priepustnosť svetla min. 55% podľa EN410
 • Dĺžka panelu od 1 m do 6 m
Prirodzené svetlo v budovách zabezpečuje nielen nižšiu spotrebu energie. Štúdie tiež ukazujú pozitívny vplyv na zdravie a koncentráciu. Osvetľovacie panely zabezpečujú príjemné pracovné prostredie a príjemný osobný pocit pre zamestnancov.

Presvetľovací panel KS1000 WL má vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti reprezentovanej hodnotou súčiniteľa prechodu tepla U = 1,23 W / m2K a dobrú svetelnú priepustnosť 55%.
Tieto panely možno navrhnúť pre rôzne druhy objektov, u ktorých sa nepredpokladá vysoká vlhkosť a nízka návrhová teplota v interiéri.

Kingspan Stručný prehľad produktov - Brožúra

Podrobnosti

Použitie
Rozmery a hmotnosť
Materiály
Charakteristika
Balenie a dodanie
Manipulácia, skladovanie a montáž
Kvalita a záruka

Panely WL možno navrhnúť ako presvetľovacie pásy na obvodovom plášti tvorenom panelmi KS1000 AWP.

Maximálne rozpony medzi podpornou konštrukciou (stĺpiky) závisí od veľkosti zaťaženia, býva však spravidla polovičná než u sendvičových panelov AWP.

Rozmery a hmotnosť

d – hrúbka komôrkového polykarbonátu [mm]

38

Hmotnosť [kg/m²]

6,9

Možnosti kombinácie s panelmi KS1000 AWP

Hrúbka presvetlovacieho panelu [mm] Šírka dištančného profilu [mm] Hrúbka izolačného panelu KS1000 AWP [mm]
38 100 150
80 120
60 100
40 80
20 60

Vyrábané dĺžky panelov

Štandardné dĺžky panelov sú od 1,0 m do 6,0 m.

 • komôrkový polykarbonát
 • celková hrúbka dosky 38 mm
 • exteriérová strana chránená UV filtrom

Dištančné profily

Štandardným materiálom je hliník AW 6060 T6.

Tesnenia a plnivá

Panely sú vybavené tesniacou páskou na bočných stranách zakrývajúci komôrky polykarbonátovej dosky. Súčasťou dodávky sú bočné tesniace profily WL-F, ktorý sa vkladá medzi hliníkové dištančné profily.

Ostatné tesniace pásky a upevňovacie prvky je nutné špecifikovať pri objednávke.

Farebné možnosti

Štandardná farba je číra. Ohľadom ďalších možností sa informujte na zákazníckom oddelení spoločnosti Kingspan.

Tepelně-izolační vlastnosti

Hrúbka presvetlovacieho panelu [mm]

Súčiniteľ prestupu tepla U [W/m2K]

38 1,23

Požiarna odolnosť

Presvetľovacie panely KS1000 WL sú podľa EN 13501-1 hodnotené triedou reakcie na oheň B-s2, d0.

Posúdenie z hľadiska šírenia plameňa po povrchu podľa STN 73 0863:

Index šírenia plameňa je = 0,00 mm / min
Miera šírenia plameňa vs = 0,00 mm / min

Ohľadom podrobných informácií, obmedzení alebo podmienok pre splnenie požiarnej odolnosti alebo požiarnej klasifikácie sa informujte na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel.: +420 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Štandardné balenie - cestná doprava

Z dôvodu zvýšenia prepravnej kapacity sa panely ukladajú na polystyrénové bloky event. drevené palety. Steny zväzku sú chránené doskami z penového polystyrénu. Celý zväzok je zabalený do polyetylénovej fólie.

Dodávka

Ak nie je uvedené inak, sú všetky dodávky panelov realizované cestnou prepravou na miesto stavby.

Za vykládku zodpovedá odberateľ / zákazník. Bližšie informácie o doprave, manipulácii a skladovaní panelov pri dodávke na stavbu sú uvedené v brožúre Technická príručka, prípadne na vyžiadanie na technickom oddelení spoločnosti Kingspan.

Skládanie a manipulácia

Príjemca dodávky je povinný zabezpečiť riadnu vykládku podľa manipulačných pokynov uvedených na zväzkoch. Je povinnosťou prepravcu zapísať do dodacieho listu správu o manipulačnej metóde.

Pri manipulácii so zväzkami panelov je potrebné dodržiavať pokyny na skladovanie a manipuláciu obsiahnuté v každom zväzku panelov.

Aby sa zabezpečila bezpečná montáž panelových zväzkov, mali by sa použiť vhodné mechanizmy a pomôcky (najmä v závislosti od dĺžky panelov), dištančné vložky, textilné pásy atď.

Skladovanie

Pri skladovaní je potrebné zabrániť akumulácii vody medzi panelmi, nadmernému zaťaženiu panelov a chrániť ich pred priamymi účinkami slnečného žiarenia, dažďa a prachu. Presvetľovacie panely musia byť skladované tak, aby boli chránené proti poveternostným vplyvom, ako je dážď, slnko a pod. Ochranná krycia fólia by sa z balíkov nemala odstraňovať skôr ako tesne pred montážou.

Ak je presvetľovací panel už rozbalený, je nutné ho zabezpečiť proti poveternostným vplyvom, predovšetkým proti vode a vlhkosti a takto ho chrániť až do doby jeho namontovaní. Nenamontované presvetľovací panel nesmie byť vystavený dažďu a poveternostným vplyvom!

Montáž panelov

Postupy a pokyny pre montáž panelov sú k dispozícii na technickom oddelení spoločnosti Kingspan, tel .: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz, kde je možné sa dohodnúť aj na zabezpečenie odborného preškolenie montážnych pracovníkov.

Podrobné informácie o vykládke, skladovaní, manipulácii a inštalácii nájdete v technickej príručke.

Stavebné predpisy

Presvetľovacie panely KS1000 WL spĺňajú požiadavky vyplývajúce z národných stavebných noriem a predpisov.

Záruka

Záruky poskytované spoločnosťou Kingspan sú posudzované individuálne pre každý projekt, najmä v závislosti od vhodnosti použitia, typu a agresivite prostredia.

Odberateľ a budúci užívateľ berie na vedomie, že prirodzenou vlastnosťou polykarbonátových presvetľovacích panelov je hygroskopická štruktúra materiálu umožňujúce adsorpciu a prestup vodných pár. V závislosti na okolitom prostredí tak môže dôjsť ku kondenzácii vodných pár v komôrkach a "zahmleniu" panelu. Tento jav nie je považovaný za chybu a nedá naň vzťahovať uplatnenie záruk. KS1000 WL sú štandardne z výroby vybavené tesniacou páskou na oboch koncoch panelu, ktorá obmedzuje prienik vlhkosti do panelu a do značnej miery obmedzuje vznik kondenzátu a zarosenia panelu.

Upozornenie k obsahu

Hoci spoločnosť Kingspan verí, že všetky informácie uvedené na tejto webovej stránke a jej publikovaných publikáciách sú správne a úplné, nie je možné spoľahnúť sa na vhodnosť ich použitia vo všetkých špecifických prípadoch. Všetky informácie, rady a odporúčania sú predkladané len ako pomôcka pre užívateľov za predpokladu, že spoločnosť Kingspan, jej zamestnanci, ani zástupcovia nenesú zodpovednosť za škody vzniknuté ich použitím.

Zákony, predpisy, normy, vládne nariadenia, vydané certifikáty a protokoly alebo iné predpisy a predpisy sa môžu v priebehu času meniť. Pre dodatočné a aktuálne informácie kontaktujte technický odbor Kingspan.

Rez panelom

KS1000 WL
KS1000_WL_wall-lite_rez_panelem_CZ

Na stiahnutie

KINGSPAN_prehlad produktov

Stručný prehľad produktov

Izolačné strešné a stenové panely

Stenovy prosvetlovaci panel KS1000 WL_Montazni schema_CZ

Kingspan KS1000 WL - Technické informace

Stenovy prosvetlovaci panel KS1000 WL_Upevneni panelu_CZ

Kingspan KS1000 WL - Instalační pokyny

KS1000 WL - Technický list CZ_2016-page-001

Kingspan KS1000 WL - Karta produktu

Technická príručka

Kingspan Technická príručka - Brožúra

Tabuľky únosnosti

Kingspan Kapitola 5 - Tabuľky únosnosti - Brožúra

Pozrite si tiež naše ďalšie produkty

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás