Požiarna odolnosť stavebných prvkov

podľa výsledkov zkúšok požiarnej odolnosti sa klasifikuje podľa európskej harmonizovanej normy STN EN 13501-2 - Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a stavebných konštrukcií - Časť 2: Klasifikácia podľa výsledkov zkúšok požiarnej odolnosti okrem vzduchotechnických zariadení.

Rozlišujú sa nosné alebo nenosné strešné a stenové prvky

Požiarne skúšky stenových (fasádnych) sendvičových panelov sa vykonávajú podľa STN EN 1364-1 - Skúšanie požiarnej odolnosti nenosných prvkov - Časť 1: Steny.

Strešné sendvičové panely sa vzhľadom k ich nosnej funkcii skúšajú podľa normy STN EN 1365-2 - Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov - Časť 2: Stropy a strechy

Stenové sendvičové panely sú klasifikované podľa ich použitia ako vonkajšie obvodové steny alebo vnútorné priečky. Ďalej rozlišuje z hľadiska expozície voči požiaru na požiarnu odolnosť z vnútornej alebo vonkajšej strany panelu.

Protipožiarna odolnosť ukazuje, ako je časť budovy - po určitú dobu - schopná zachytiť požiar a zabrániť jej šíreniu z jednej miestnosti do druhej. Klasifikácia požiarnych vlastností na základe testu požiarnej odolnosti sa vyjadruje s ohľadom na špecifické vlastnosti, napr .:

R - únosnosť a stabilita - doba, po ktorú prvok dokáže niesť záťaž za súčasného vystavenia ohňu
E - celistvosť - doba, po ktorú prvok dokáže zadržať oheň a do istej miery produkty horenia
I - teplota na neohrievanej strane - doba, po ktorú teplota časti komponent vystavená ohňu zostane pod určenou kritickou hodnotou

Možno použiť aj ďalšie kritériá, ako napr. W - hustota tepelného toku na neohrievanej strane či S - prestup splodín horenia.

Prvé video ukazuje rozdiel medzi unikátnym izolačným jadrom IPN vyvinutým spoločnosťou Kingspan a panelom s bežnou izolačnou penou na báze PIR a PUR. Technológia Kingspan QuadCore™ prináša ešte výraznejšie zlepšenie vlastností z hľadiska horľavosti, šírenia plameňa a vývoja dymu v prípade požiaru.
 
Druhé video predstavuje 75 minút trvajúci test, pri ktorom je vystavené izolačné jadro IPN priamemu pôsobeniu ohňa.

Porovnanie IPN, PUR, PS

75 minutový požiarny test

Reakcia na oheň a požiarna odolnosť

Reakcia na oheň a požiarna odolnosť

Tu si môžete prezrieť znázornenie obvyklých požiarne fázach s priradením, v ktorých fázach požiaru majú reakcie na oheň a požiarnu odolnosť sendvičových prvkov zvláštny význam.

Reakcia na oheň

Od októbra 2010 platí harmonizovaná norma pre sendvičové panely STN EN 14509 - Samonosné sendvičové panely s tepelnou izoláciou a povrchovými plechmi - prefabrikované výrobky - Špecifikácia, ktorá bola v apríli 2014 vydaná v edícii 2.

STN EN 14509 špecifikuje, ktoré normy sú záväzné pre testovacie zariadenia, skúšky a klasifikácia prvkov. Správanie pri požiari klasifikované podľa STN EN 14509 zodpovedá požiadavkám uvedeným v harmonizovanej norme STN EN 13501 časti 1. Skúšky potrebné na klasifikáciu musia byť vykonávané v súlade s požiadavkami normy STN EN 13501-1.

EN 13501-1 Požiarna klasifikácia stavebných výrobkov a konštrukcií stavieb - Časť 1: Klasifikácia podľa výsledkov skúšok reakcie na oheň posudzuje, ako daný materiál alebo kompozitný produkt reaguje na vystavenie teplu, ktoré môže mať podobu priameho zásahu plameňom, sálavého žiaru alebo vysokých teplôt.
Obvykle merané typické hodnoty sú zápalnosť, šírenie plameňa a hodnota uvoľneného tepla.

Klasifikačný systém podľa triedy reakcie na oheň úplne neberie do úvahy skutočné správanie panelu - trieda A1 je najvyššia úroveň spojená hlavne s neorganickými materiálmi, zatiaľ čo trieda F naznačuje, že materiál je v podstate úplne nerezistentný voči vznieteniu z malého plameňa.

Trieda reakcie na oheň Testovacie metódy  Zkušebná norma
A1

Odolnosť proti plameňu

Výhrevnosť

STN EN ISO 1182

STN EN ISO 1716

A2

Odolnosť proti plameňu

Výhrevnosť SBI

STN EN ISO 1182

STN EN ISO 1716

STN EN 13823

B Šírenie ohňa plameňom (30s) SBI

STN EN ISO 11925-2

STN EN 13823

C Šírenie ohňa plameňom (30s) SBI
D Šírenie ohňa plameňom (30s) SBI
E Šírenie ohňa plameňom (15s) SBI
F Neoverené

STN EN ISO 11925-2

Sendvičové panely Kingspan s jadrom IPN sú klasifikované ako B-s1, d0 alebo B-s2, d0.

Sendvičové panely Kingspan s izolačným jadrom z minerálnej vlny sú klasifikované ako A2-s1, d0.

Kingspan FireSafe


Sendvičové panely Kingspan s izolačným jadrom IPN vykazujú vynikajúce tepelné a protipožiarne vlastnosti.

Sendvičové panely Kingspan s izolačným jadrom z peny IPN (PIR) dosahujú okrem bezkonkurenčných tepelno-izolačných vlastností aj vynikajúce výsledky pri použití v požiarnych konštrukciách. Sendvičové panely s týmto jadrom sú klasifikované triedou reakcie na oheň B-s1, d0 podľa normy STN EN 13501-1 a vykazujú požiarnu odolnosť EW / EI až po dobu 30 minút. Panely IPN boli tiež podrobené dôkladnému testovaniu a sú certifikované spoločnosťou FM Global.

FM Global, oficiálne známa ako "Factory Mutual", je jednou z popredných poisťovní s vlastným testovacím zariadením a normami pre oplášťovacie systémy stavieb a disponuje prísnymi testami na posúdenie reakcií na požiar.

Spoločnosť FM Global vyvinula vlastný testovací štandard, ktorý v niektorých ohľadoch viac zodpovedá skutočnému správaniu sa stavebných prvkov v požiari ako európske harmonizované normy. FM Global hodnotí nižšie uvedené kritéria stavebných prvkov, ktoré klasifikuje podľa ich správania pri horení:

  • intenzita dymu
  • prehorení
  • šírenie plameňa
  • nedochádza k přeskokům alebo šírenie ohňa cez vonkajšie okraje a nedochádza k rozšíreniu na vedľajšej stavebnej konštrukcie
  • či testovaný prvok neprispieva k horeniu

Vyššie uvedené body sú testované v skúšobných laboratóriách v súlade s reálnymi podmienkami. Na základe vykonaných testov spoločnosť FM Global posúdi, či má stavebný prvok dostatočne dobrú požiarnu odolnosť a spĺňa kritériá pre danú klasifikáciu.

FM 4880: Rohový test plného rozsahu

Tento štandard bol vyvinutý na určenie rizík, ktoré predstavujú sendvičové panely. Tento test je veľmi prísny. Jedná sa o roh s dvomi 15,24 m vysokými stenami, ktoré sú obložené testovanými sendvičovými panelmi. V rohu je zdroj požiaru pozostávajúci z 345 kg dosiek zo suchého dreva. V závislosti na tom ako daný stavebný prvok spĺňa kritériá je klasifikovaný podľa noriem FM.

 

 

FM Global

FM Global je medzinárodná špička na trhu pre nezávislých skúšky a certifikácie.

FM classification
Stenové a strešné izolačné panely, ktoré dostali certifikáciu FM, prešli okrem štandardných normových testov radom ďalších testov, ktorý za daných konštrukčných predpisov zaručujú, že pri požiari zostane zachovaná požadovaná odolnosť opláštenia.

Pre posúdenie svojich vynikajúcich vlastností prešli izolované stenové panely s technológiou QuadCore™ firmy Kingspan certifikované FM ďaleko väčším počtom testov ako stenové panely necertifikované FM.

Prehľad certifikácií FM

  Popis QuadCore™ PIR Standard PUR Standard
FM4880 Použitie pre strešné, stenové a stropné systémy Áno Áno Nie
FM4881 Použitie pre vonkajšie steny Áno Áno Možný
FM4882   Aktuálne testovaný Nie Nie

Testom FM proti ohňu

Tu opísaný test 50 stôp je súčasťou požiadaviek na posudzovanie schválenia stropných a stenových panelov triedy 1 bez obmedzenia výšky (FM 4880) a vonkajších stien bez obmedzenia výšky (FM 4881).

Certifikáty

Majte na pamäti, že platné certifikácie pre príslušné výrobné spoločnosti sú založené na miestnych predpisoch (USA, EÚ).

Certifikát stability parametrov

FM Certifikát 4880, 4881 QuadCore

FM 4881 certifikát

Pre ďalšie certifikáty kontaktujte naše technické oddelenie.
Nie všetky izolácie sú rovnaké ... (DE)

Nie všetky izolácie sú rovnaké ... (DE)

Prípadové štúdie o skutočných požiaroch (v nemčine)

Nie všetky izolácie sú rovnaké ... (EN)

Nie všetky izolácie sú rovnaké ... (EN)

Prípadové štúdie o skutočných požiaroch (v angličtine)

Potrebujete pomoc s vaším projektom ...

... alebo radu, ktorý izolačný panel alebo príslušenstvo sa najlepšie hodia do vášho projektu? Náš team urobí všetko pre to, aby váš projekt bol čo najmenej zložitý a vybrali ste si materiály presne pre vaše potreby.

Kontaktujte nás