20. medzinárodná konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019: Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov

7 mája 2019
Tepelná ochrana budov 2017
Spoločnosť Kingspan Insulation sa bude v máji prezentovať na tejto významnej odbornej udalosti. Zástupcovia našej spoločnosti vám budú k dispozícii v priebehu konferencie Tepelná ochrana budov 2019.
 
Môžete sa tešiť na prednášky prednesené v hlavnom odbornom programe, vystúpenia mladých vedeckých pracovníkov, na diskusiu a na  prednášky zverejnené v zborníku. Program dopĺňajú firemné prezentácie, výstavka a spoločenský večer.
Jedným z prednášajúcich bude vo štvrtok 23. mája technický konzultant spoločnosti Kingspan Insulation, Ing. Oldřich Pozdílek.

22. - 24. mája 2019
Vysoké Tatry - Štrbské Pleso


Foto: Zahájení konference Tepelná ochrana budov 2017, hovoří prof. Ing. Zuzana Sternová, CSc., Zdroj: TZB-info.cz, Petr Bohuslávek

Odborná garancia: prof. Ing. Sternová Zuzana, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. a Ing. Jiří Šála, CSc., ŠÁLA-MODI.
Tematické okruhy konferencie:
  1. Právne a technické predpisy súvisiace s tepelnou ochranou a energetickou hospodárnosťou budov
  2. Stavebné materiály, stavebné konštrukcie a ich vlastnosti zabezpečujúce tepelnú ochranu budov
  3. Výpočtové a meracie metódy, aplikácia druhej generácie technických noriem súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov
  4. Trendy a príklady navrhovania a zhotovenia budov zabezpečujúcich budovy s takmer nulovou potrebou energie
Konferencia je akreditovaná vo vzdelávacom programe TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019, Navrhovanie stavebných konštrukcií a budov v projekte celoživotného vzdelávania ČKAIT a je ohodnotená 3 bodmi.

Usporiadatelia: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika a Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť – člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností.

Máte záujem o viacej informácií o našich vysoko účinných izoláciách?

Zákaznícky servis

S otázkami týkajúcimi sa ponúk, zákaziek, dokumentácie a vzorového materiálu, sa spojte s naším predajným oddelením prostredníctvom kontaktného emailu: info@kingspaninsulation.sk

Technický servis

Kingspan Izolácia poskytuje zdarma technický servis a poradenstvo. Môžete sa na nás obrátiť v otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia. Ďalej aj s otázkami týkajúcimi sa technických informácií, odporúčania pre spracovanie a spôsob montáže.

Náš technický servis môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného emailu technical@kingspaninsulation.sk