Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Previous
Next

Tepelná izolácia fasád

Pri použití izolácie Kingspan Kooltherm z tuhej fenolovej peny vám pre rovnaký účinok zateplenia postačí dvakrát menšia hrúbka izolácie než pri použití minerálnej vlny či polystyrénu.

Izolačná doska je určená pre aplikáciu do kontaktných fasádnych systémov ETICS. Vo svojom projekte využijete našu izoláciu aj pre balkony a lodžie, pre detailné úpravy parapetov, ostenia a nadpražia okenných a dverových otvorov v obvodových stenových konštrukciách.

Izolačné dosky sme už pri výrobe opatrili textílií na báze skla so zvýšenou pevnosťou, ktorá poskytuje perfektnú ochranu dosky aj dokonale pevné spojenie so systémovými vrstvami všetkých renomovaných výrobcov ETICS. 

Výhodou je ľahká úprava dosiek pri pokládke, napríklad jednoduchým zubatým nožom. Dosky klaďte na zraz do plochy na väzbu. Kotvenie vykonávajte pomocou systémovych kotviacich a lepiacich prostriedkov z portfólia dodávateľov.
 

Obchodní partneri Kingspan Izolácia vo vašom regióne

Produktový katalóg

Produktový katalóg Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska

Produktové informácie

Technické detaily
U value-súčiniteľ prestupu tepla
Certifikáty
Na stiahnutie
Najdôležitejšie výhody dosky
Doprava, manipulácia a skladovanie
Montážne odporúčania
Základné charakteristiky Vlastnosť
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,021 W/m·K (hrúbka < 45 mm, > 120 mm)
0,020 W/m·K (hrúbka 45 - 120 mm)
Štandardné rozmery* 1 200 x 400 mm
Opracovanie hrán Štandardná rovná hrana
Trieda reakcie na oheň EN 13501-1 C-s2,d0 (B-s1, d0 pri aplikácii)
Rozmerová stabilita DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Faktor difúzneho odporu (μ) 35
Objemová hmotnosť ca. 35 kg/m3
Pevnosť v tlaku ≥ 100 kPa (pri 10% deformácii)
Uzavreté bunky ≥ 90 %
Tepelná odolnosť peny dlhodobo - 30 °C do + 90 °C
* Ostatné hrúbky a rozmery na požiadanie.
 
Hrúbka výrobku
(mm)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Súčiniteľ prestupu tepla U*
(W/m2·K)
20 0,021 0,95 0,890
30 0,021 1,40 0,630
40 0,021 1,90 0,490
50 0,020 2,50 0,380
60 0,020 3,00 0,325
70 0,020 3,50 0,280
80 0,020 4,00 0,250
90 0,020 4,50 0,220
100 0,020 5,00 0,200
110 0,020 5,50 0,180
120 0,020 6,00 0,165
140 0,021 6,65 0,150
160 (2x80)** 0,021 7,60 0,130
180 (2x90)** 0,021 8,55 0,115
200 (2x100)** 0,021 9,50 0,105
* Hodnoty U musia byť v prípade aplikácie do konkrétnej skladby overené výpočtom.
** Doska je technologicky lepená z dvoch vrstiev počas výroby.

Produktový katalóg Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska

Karta bezpečnostných údajov Kooltherm

Definujeme hodnotu prostoru

Více denního světla, více pohody

Pridajte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT. Pre otvorenie Knižnice produktov DEKSOFT je nutné prihlásenie.
Porovnanie_Kooltherm_PIR_Mineralna_vlna_Polystyren
 • Vysoká tepelno-izolačná schopnosť aj pri veľmi malej hrúbke izolantu. λD = 0,020 W/m·K.
 • Vďaka úspore v hrúbke izolantu ide zachovať pôvodný vzhľad fasády aj v prípade dodatočného zateplenia.
 • Získate väčší úžitkový priestor na balkónoch a lodžiách.
 • Získate väčšiu plochu k prieniku svetla do interiéru a menšie obmedzenia výhľadu z interiéru.
 • Nízka objemová hmotnosť a malá hrúbka materiálu uľahčujú manipuláciu aj montáž.
 • Vysoká pevnosť v tlaku zaručuje vysokú odolnosť dosky v skladbe pri nanášaní systémových vrstiev ETICS, vrátane kotvenia pomocou tanierových hmoždiniek.
 • Dokonalá odolnosť proti vtákom a agresorom v podobe plesní, húb a hmyzu.
 • S fenolovou izoláciou Kooltherm zatepľujete len raz: nestarne a nedegraduje. 
 • Dosky je nutné prepravovať v originálnom obale v horizontálnej polohe v uzavretom suchom priestore zamedzujúcom vystavanie poveternostným vplyvom.
 • Dosky je potrebné skladovať v horizontálnej polohe na spevnenej ploche, so zamedzením priameho kontaktu so zemou pomocou dostatočného množstva podkladov rovnomerne podopierajúcej plochu dosky (uprostred a 15 cm od oboch okrajov dosky).
 • Dosky nesmú byť pri skladovaní vystavené poveternostným vplyvom. Najvhodnejšie je skladovanie v zastrešenom sklade alebo zastrešenej ploche. V prípade absencie strechy je nutné dosky zakryť krycou vodotesnou PE plachtou s vyššou gramážou.
 • Dosky nesmú byť počas skladovania bodovo zaťažované (napr. priťažením tehlou proti odfúknutiu).
 • Dosky je nutné dokonale ochrániť proti všetkým formám vlhkosti (zrážková, zemná, kondenzácia).
 • Pri manipulácii s doskami je nutné použitie príslušných prostriedkov BOZP, ako sú respirátory a okuliare v prípade rezania alebo vhodné rukavice v prípade akejkoľvek manipulácie.
Odporúčanie na manipuláciu, dopravu a montáž tepelnoizolačných dosiek Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska
 • pri aplikácii tepelnoizolačných dosiek Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je nutné rešpektovať pokyny a odporúčania na manipuláciu, skladovanie, prepravu a montáž uvedené výrobcom dosiek Kingspan Insulation v produktovom liste Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska, dodávanom informačnom letáku a na webstránkach spoločnosti Kingspan www.kingspaninsulation.sk.
 • pri aplikácii dosiek je nutné rešpektovať všetky pokyny a požiadavky BOZP a PO uvedené v produktovom liste a na webstránkach spoločnosti Kingspan www.kingspaninsulation.sk.
 • pri aplikácii dosiek v systémoch vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS) je nutné rešpektovať pokyny a odporúčania uvedené v príslušnej dokumentácii (technologické postupy, montážne pokyny, projektová dokumentácia, detaily vyhotovenia a ďalšie) certifikovaných systémových dodávateľov vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS).
 
Aplikácia dosiek na podklad – lepenie:
 • pred samotnou aplikáciou dosiek je nutné skontrolovať ich stav, mechanickú neporušenosť, rovinnosť, pevné celoplošné spojenie povrchovej netkanej textílie na báze skla s fenolickým jadrom dosky, všetko v súlade s deklarovanými hodnotami a ďalšími mechanicko-fyzikálnymi údajmi od výrobcu.
 • doska musí byť čistá, suchá, nesmie vykazovať známky napadnutia akýmkoľvek prírodným agresorom, napr. hlodavcami, plesňami, hubami, hmyzom atď. Akékoľvek optické odchýlky na ploche dosky nie sú prípustné. Bodové farebné odchýlky fenolickej časti izolantu sa nepovažujú za chybu a nemajú vplyv na mechanicko-fyzikálne parametre dosky.
 • pred samotnou aplikáciou dosiek je nutné skontrolovať aktuálny stav podkladu, overiť jeho technické vyhotovenie, dostatočnú súdržnosť, rovinnosť, nasiakavosť, súlad s projektovou dokumentáciou a navrhnutým riešením aplikácie.
 • dosky sa smú aplikovať len úplne suché.
 • dosky sú na strane, ktorá sa má aplikovať smerom k stene, popísané výrazom „wall side“, prípadne „wandseite“ či „wallside coté mur“.
 • dosky odporúčame rezať ostrým zubatým nožom pozdĺž vhodnej kovovej lišty, kolmo na povrch dosky. V prípade väčších aplikácií je možné použiť elektrickú okružnú pílu, je však nutné zabezpečiť dokonalé odsávanie vzniknutého prachu a obsluhu náležite vybaviť pomôckami BOZP, ako sú respirátor a okuliare.
 • dosky nie je možné rezať „odporovým“ drôtom.
 • rovinnosť podkladu musí zodpovedať charakteru dosiek, tuhosti dosiek, ich rovinnosti, plošným rozmerom a hrúbke.
 • dosky nie je možné povrchovo brúsiť, nesmie dôjsť k narušeniu povrchovej textílie na báze skla
 • pri prípustných nerovnostiach podkladu (maximálna odchýlka od roviny do 10 mm/1 m) sa odporúča použiť metódu lepenia dosiek na „obvodový rám a stredové terče“, v prípade väčších nerovností je nutné podklad vyrovnať pomocou vhodnej omietkovej zmesi, prípadne nanovo vykonať plnohodnotné celoplošné omietkové jadro.
 • pri vhodnej rovinnosti (odchýlky max. 5 mm/1 m) je vhodné použiť metódu plošného lepenia „na hrebeň“, pričom podklad musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.
 • na lepenie dosiek na podklad je nutné používať len lepiace hmoty na to určené v príslušných certifikovaných systémoch systémových dodávateľov ETICS.
 • dosky sa na podklad lepia adekvátnou prítlačnou silou, na dokonalý zraz, bez akýchkoľvek medzier, v každej vrstve „na väzbu“ vďaka preloženiu nadväzujúceho (horného) radu dosiek o jednu polovicu.
 • zlepovanie dosiek na účely získania väčšej hrúbky izolantu mimo samotnej továrenskej výroby nie je odporúčané.
 • dosku je nutné pri lepení na podklad celoplošne dostatočne a rovnomerne dotlačiť k povrchu tak, aby sa dosiahlo jednotné zlícovanie celistvého povrchu dosiek s priľahlými doskami a zároveň priľnutie povrchu dosiek k lepidlu.
 • po aplikácii je pred ďalšími krokmi montáže nutné nechať lepiacu hmotu vyzrieť (stuhnúť) v súlade s pokynmi jej výrobcu.
 
Kotvenie dosiek k podkladu pomocou mechanického kotvenia
 • mechanické kotvenie dosiek sa vykonáva výhradne pomocou tanierových hmoždiniek vhodných pre systémy certifikovaných dodávateľov systému vonkajších kontaktných zateplení (ETICS) a priamo špecifikovaných v ich systémoch, vhodných na aplikácie tepelnoizolačných dosiek z fenolickej peny.
 • pred zahájením mechanického kotvenia je nutné overiť, že je lepiaca hmota ako podklad dosky dostatočne vyzretá, zabezpečuje pevnú oporu dosky a zároveň funkčný lepený spoj dosiek v mieste ich mechanického kotvenia, dokonalú rovinnosť aplikovaných dosiek na ploche, celistvosť plochy, čistotu a bezprašnosť povrchu, všetky predpoklady pre funkčnosť systému ETICS. Dosky nesmú byť lokálne mechanicky porušené, povrchová textília dosky musí byť celoplošne súdržná s podkladom, nie je prípustná akákoľvek zjavná optická odchýlka od okolitej plochy.
 • všeobecne sa pre všetky aplikácie odporúča použitie tanierových hmoždiniek so skrutkovacou kovovou skrutkou a minimálnou (nulovou) tepelnou vodivosťou, zaistenou plastovou časťou skrutky hmoždinky, alebo iným adekvátnym opatrením výrobcu hmoždiniek. Pri všetkých hmoždinkách musí byť preverená dostatočná pevnosť skrutky na ťah a skrútenie a overené vykonanie prieťažnej skúšky taniera hmoždinky izolačnou doskou v súlade s projektovou dokumentáciou.
 • vždy je nutné overiť u dodávateľa certifikovaného systému vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS), prípadne u výrobcu príslušnej tanierovej hmoždinky, či je použitá tanierová hmoždinka vhodná na aplikáciu do kotviaceho podkladu (materiálu steny), či má hmoždinka dostatočnú pevnosť v ťahu, vhodnú kotevnú dĺžku na realizovanú aplikáciu, dostatočnú tuhosť taniera, skúšky na prieťažnosť izolačným materiálom a či je vhodná na kotvenie dosky Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska.
 • dosky sa kotvia podľa technologických pokynov a kotevných schém jednotlivých certifikovaných výrobcov tanierových hmoždiniek. Vždy je nutné dodržať kotevnú schému (typ, počet a umiestnenie kotiev) vydanú projektantom stavby. Hmoždinka musí byť vždy umiestnená do miesta dosky, ktoré je v zodpovedajúcej ploche odspodu natreté lepidlom. Lepidlo pod doskou musí byť vyzreté.
 • je nutné zvoliť vhodnú dĺžku hmoždinky zaisťujúcu bezchybnú aktiváciu kotevnej dĺžky hmoždinky v nosnom materiáli steny a toto vždy overiť vyťahovacou skúškou priamo na stavbe v koordinácii s dodávateľom použitých hmoždiniek.
 • predvŕtaný otvor musí mať hĺbku a priemer zodpovedajúce kotevnej dĺžke hmoždinky a jej priemeru, pričom otvor musí byť vytvorený kolmo na povrch kotviaceho podkladu. Po vyvŕtaní musí byť vzniknutý otvor dokonale odsatý príslušným podtlakovým zariadením. Akékoľvek zvyšky prachu, úlomkov materiálu či iné nečistoty nie sú v otvore pred aplikáciou hmoždinky prípustné.
 • pri aplikácii dosiek je prípustná povrchová aj zápustná montáž tanierových hmoždiniek, pričom konkrétny spôsob montáže musí byť schválený dodávateľom systému vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS).
 • pri povrchovej montáži dosiek pomocou tanierových hmoždiniek je primárne nutné zaistiť bezchybné citlivé dotiahnutie taniera hmoždinky k povrchu dosky. Pri dotiahnutí taniera je nutné zaistiť dokonalú fixáciu dosky, pričom povrchová textília dosky na báze skla nesmie byť znehodnotená ani porušená tanierom hmoždinky. (Neplatí pre driek a hrot hmoždinky prechádzajúcej textíliou.) Na dotiahnutie hmoždinky k povrchu je vhodné použiť hmoždinky s flexibilným tanierom. Použitie hmoždiniek s úplne pevným, neflexibilnými tanierom alebo s tanierom s vnútorným obvodovým lemom nie je z vyššie uvedených dôvodov odporúčané. Citlivé dotiahnutie tanierovej hmoždinky so skrutkou sa odporúča dosiahnuť pomocou adekvátneho aplikačného nástroja s kontrolou dorazu, napríklad pomocou nastaviteľného krútiaceho momentu alebo pomocou systémového nástroja s obvodovou dorazovou manžetou.
 • pri používaní natĺkacích tanierových hmoždiniek s kovovým či plastovým tŕňom pri povrchovej montáži je nutné zvoliť adekvátnu silu a počet úderov na hrot hmoždinky a túto dodržiavať v priebehu celej montáže.
 • zápustná montáž dosiek Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je možná iba pomocou certifikovaných systémových postupov a nástrojových montážnych prostriedkov výrobcov kotevných tanierových hmoždiniek vhodných na zápustnú montáž, pričom táto musí báť schválená v rámci dodávateľa certifikovaného systému vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS). Primárne je nutné zaistiť bezchybné citlivé dotiahnutie taniera hmoždinky do dosky. Pri dotiahnutí taniera je nutné zaistiť bezchybnú fixáciu dosky. Je nutné overiť u dodávateľa zápustného systému, či boli vykonané prieťažné skúšky tepelnoizolačným materiálom, doskou Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska pri zápustnej montáži.
 • Všeobecne sa neodporúča vykonávať zápustnú montáž pri hrúbke použitých dosiek pod 80 mm. V prípadoch tenšej hrúbky je nutné overiť vhodnosť tanierovej hmoždinky (systému zápustného kotvenia) z hľadiska dostatočnej pevnosti prieťahom tepelnoizolačného materiálu. Pri zápustnej montáži sa neodporúča frézovanie dosky. Odporúča sa použitie certifikovaných systémových nástrojov umožňujúcich vykonanie zápustnej montáže pomocou trvalo stlačeného materiálu v mieste umiestnenia kotvy.
 • Neodporúča sa použitie natĺkacích tanierových hmoždiniek na zápustnú montáž.
 • Pred zahájením zápustnej montáže je nutné overiť dostupnosť vhodných zátok u dodávateľa zvoleného kotviaceho systému. Pri aplikácii zátok je nutné zvoliť zátky príslušného priemeru z fenolickej peny s povrchovou textíliou na báze skla. Zátky musia byť po aplikácii dokonale zarovnané s okolitým povrchom dosky.
 
Aplikácia lepiaceho tmelu s výstužnou sklotextíliou na dosky:
 • na povrchové úpravy dosiek Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je nutné výhradne používať povrchové lepiace tmely a výstužné sklotextílie uvedené v certifikovaných systémoch dodávateľov vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS).
 • pred aplikáciou povrchového tmelu s výstužnou sklotextíliou na tepelnoizolačnú dosku Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je nutné preveriť dokonalú rovinnosť vykonanej vrstvy, skontrolovať celistvosť tejto vrstvy, preveriť či nebola mechanicky poškodená, či je bezchybne mechanicky fixovaná v súlade so všeobecnými požiadavkami na vonkajšie kontaktné zateplenie (ETICS ), kotevnou schémou a požiadavkami uvedenými v projekte, či sú dodržané všetky technologické a klimatické podmienky podľa požiadaviek príslušného systémového dodávateľa vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS).
 • pri aplikácii je nutné dbať na technologické pokyny príslušného systémového dodávateľa vonkajšieho kontaktného zateplenia (ETICS), obzvlášť na dodržanie príslušnej hrúbky a typu povrchového lepiaceho tmelu.

Webináre

Projekty a referencie

Produktové skupiny

Kingspan Izolácia Slovensko

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.