Pravidlá ochrany osobných údajov v Kingspan s.r.o.

Spoločnosť Kingspan a.s. si je vedomá významu ochrany osobných údajov pre súkromie osôb a prijala preto nasledujúce Pravidlá ochrany osobných údajov:

Zaväzuje sa spĺňať regulácie v tejto oblasti - Nariadenia EÚ 2016/679, Zákon o ochrane osobných údajov 101/2000 v aktuálnom znení a reagovať na ďalšie legislatívu v tejto oblasti.

Pre ich náležité plnenie má vytvorenú funkciu - Poverenec ochrany osobných údajov.

Spoločnosť získava osobné údaje výlučne priamo od fyzických osôb, nezískava je z iných zdrojov.

O spracovanie osobných údajov týchto skupín sú vedené Záznamy o činnostiach spracovania, kde sú okrem iného informácie uvedené účely spracovania, právne tituly spracovanie a doby uloženia. Tie slúžia na uľahčenie výkonu práv dotknutých osôb.

1. Kontaktné údaje

Správcom osobných údajov je "Kingspan s.r.o.", adresa: Stará Vajnorská 27, Bratislava 831 04.
Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov sú: dpo_cz@kingspan.com, tel .: 601 602 603

2. Tabuľka spracovania osobných údajov

Spracovanie osobných údajov potenciálnych zákazníkov
Názov spracovania Účel spracovania Kategória osobných údajov Právny titul Doba uloženia
Získavanie záujemcov o obchodné informácie formou osobného kontaktu Komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi Kontaktné údaje Oprávnený záujem Do podania námietky
Evidencia mailových adries pre rozosielanie newsletterov Udržiavanie kontaktov so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi Iba e-mailová adresa Oprávnený záujem Do podania námietky

Spracovanie osobných údajov zákazníkov
Názov spracovania Účel spracovania Kategória osobných údajov Právny titul Doba uloženia
Prijatie objednávky Zaistenie dodania objednávky Kontaktné a fakturačné údaje vrátane kontaktných osôb Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy Počas doby platnosti zmluvy
Zaistenie dodania vrátane odovzdania prepravnej službe Údaje pre dodanie a možnú reklamáciu Kontaktné a fakturačné údaje vrátane kontaktných osôb Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy Počas doby platnosti zmluvy
Fakturácia a archivácia faktúr Archivácia faktúr zo zákona Faktury Právna povinnosť Podľa zákona

Spracovanie osobných údajov dodávateľov
Názov spracovania Účel spracovania Kategória osobných údajov Právny titul Doba uloženia
Evidencia vydaných objednávok a zmlúv Zaistenie nákupu Kontaktné údaje Oprávnený záujem Podľa zákona
Evidencia a archivácia prijatých faktúr Zákonná povinnosť Fakturačné údaje Právna povinnosť Podľa zákona

3. Vysvetlenie k tabuľke a spracovaním

Právne tituly - sú zákonné odôvodnenie spracovania a sú definované v nariadení GDPR, článkoch 6 a 9.

Doba uloženia - znamená, po akú dobu sme oprávnení alebo povinní vaše údaje spracovávať a mať ich uložené.

Nemáme v úmysle vaše osobné údaje predávať mimo EÚ, alebo nejakej medzinárodnej organizácii.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Uzatvorenie alebo plnenie zmluvy", potrebujeme vaše osobné údaje pre uzavretie zmluvy a jej následné plnenie, bez nich nie je možné zmluvu uzavrieť.

V prípadoch, keď je spracovanie založené na právnom titule "Právna povinnosť", potrebujeme vaše osobné údaje spracovávať na základe zákonných požiadaviek do doby ustanovenej daným zákonom a po túto dobu toto spracovanie nesmieme obmedziť ani vymazať.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať len na účely uvedené v tabuľke.

Osobné údaje získavame iba priamo od dotknutých osôb.

4. Opis práv dotknutých osôb

Ako subjekt údajov (fyzická osoba, o ktorej sa údaje spracúvajú) máte k vašim osobným údajom tieto práva:
Právo Upresnenie
Požadovať výpis Jedná sa o výpis údajov, ktoré o vás vedieme, tzv. Právo na prístup.

Výpis vykonáme vo formáte podľa našich možností. Nemáte právo požadovať výpis vo vami stanovenom formáte.

Výnimkou kedy nesmieme výpis vykonať, sú prípady, týkajúce sa dokumentov, ktorých zverejnením by boli ohrozené práva a slobody iných osôb. Ide o osobné údaje ďalších osôb, ochranu obchodného tajomstva, duševného vlastníctva a pod.
Požadovať opravu Ak zistíte, že o vás vedieme nepresné, zastarané alebo neúplné údaje, požiadajte o ich opravu alebo doplnenie.
Požadovať vymazanie
 
Výmaz musíme vykonať v prípadoch, kedy by sme mali uložené osobné údaje po stanovenej dobe uloženia alebo nemali platný právny titul.

Výmaz nesmieme zo zákona vykonať v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu Plnenie zmluvy alebo Právne povinnosti.
Požadovať obmedzenia spracovania Toto sa týka spracovania z titulu oprávneného záujmu.

K obmedzeniu spracovania dôjde v prípade podania námietky a obmedzenie bude trvať po dobu posudzovania námietky.
Podať námietku proti spracovaniu Podať námietku možno v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané z titulu oprávneného záujmu.

Námietka proti zasielanie obchodných oznámení bude vždy uznaná.

V prípadoch uvádzaní vášho mena alebo iného kontaktného údaje v záujme poskytovania služieb je možnosť zneužitia takmer vylúčená a pre tieto činnosti je to nevyhnutné. Preto tento náš oprávnený záujem považujeme za prevažujúci a námietky neuznávame.
Odvolať súhlas so spracovaním To je možné v prípadoch, keď je spracovanie vykonávané na základe súhlasu. Ak ste na spracovanie poskytli súhlas a odvoláte ho, bude spracovanie ukončené.
Požadovať výpis v prenosnom formáte Výpis v prenosnom formáte môžete požadovať iba v prípadoch spracovania založených na právnych tituloch - plnenia zmluvy a súhlasu.

Môžete požadovať vypísanie len tých údajov, ktoré ste nám odovzdali a ktoré vedieme v elektronickej podobe a nemáte právo požadovať formát.
Podať námietku proti automatizovanému rozhodovaniu Nevykonávame žiadne spracovania založená na automatizovanom rozhodovaniu.
Podať sťažnosť na dozorný úrad V prípade, že by sme vám na vašu žiadosť do 1 mesiaca neodpovedali, môžete podať sťažnosť na dozorný úrad.

5. Spôsob výkonu práv

Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv, môžete si podať žiadosť elektronicky týmto spôsobom:
   a) zašlite ju e-mailom na adresu dpo@kingspan.com s platným elektronickým podpisom, bez tohto potvrdenia totožnosti nemôže byť uznaná.

Uveďte do nej:
  1) Identifikačné údaje - meno, priezvisko, dátum narodenia
  2) O výkon akého práva žiadate - pozri Popis práv dotknutých osôb
  3) Upresnenie žiadosti - napr. V prípade opravy správne údaje
  4) Telefón - pre prípadné upresnenie a dohodu na ďalšom postupe

V prípade, že vzniknú pochybnosti o vašej totožnosti, sme oprávnení vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií pre potvrdenie totožnosti.

Úkony spojené s výkonom práv dotknutých osôb sú ponuky vykonané bezplatne, ale za požiadavku na viac ako jednu kópiu sme oprávnení účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak sú však žiadosti uznané ako zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, potom môžeme:
  a) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady
  b) odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Na našej web stránke www.kingspan.com používame súbory cookies. Aby ste zistili viac o súboroch cookies, ktoré používame, alebo aby ste zmenili predvoľby súboru cookies, tj. odstránili Váš súhlas používať určité kategórie súborov cookies, prosím navštívte stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Prosím kliknite na "Prijať a zavrieť" pre prijatie používania súborov cookies na našej web stránke. súhlasíte s používaním všetkých súborov cookies Kingspan a súborov cookies tretej strany pre potreby zlepšenia výkonu, zlepšenia funkcionality a merateľnosti publika, s podmienkami uvedenými v našej stránke Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola; a budeme predpokladať, že ste si prečítali a pochopili našu stránku Súbory Cookie Pravidlá a Kontrola.

Cookie-politik & kontrol og Hjemmesiden fortrolighedspolitik blev opdateret den 13. august 2018.