Teknisk Information

Produktöversikt 2020

Therma - Allmäna hänvisningar

Therma - Låglutande tak

Therma Tak Produktinformation och installationsanvisningar

Kooltherm K3 Golvisolering

Kooltherm K5 Fasadisolering

Kooltherm K8C Skalmursisolering

Kooltherm K10 Undertaksisolering

Kooltherm K12 Regelisolering

Kooltherm K15 Fasadisolering

Kooltherm K17 Isolergips

OPTIM-R - Allmäna hänvisningar

OPTIM-R Balkong & terass system (Engelska)

OPTIM-R Golvisolering (Engelska)

Hanterings- och lagringsistruktioner

Arbetsanvisning fogskum

Mobiltelefontäckning betongbyggnad

Arbetsanvisning Vindsutrymme

Arbetsanvisning Sauna-Satu

Arbetsanvisning Isolergips

Arbetsanvisning Semi-/halvsandwich och vi-vägg

Miljöinformation Lim, Fogskum och Tejp

Arbetsinstruktioner Kooltherm K12 Regelisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K3 Golvisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K5 Fasadisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K8 Skalmursisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K8 Skalmursisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K8C Skalmursisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K10 Undertaksisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K12 Regelisolering

Bim-Objekt Archicad Kooltherm K15 Fasadisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K3 Golvisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K5 Fasadisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K8 Skalmurisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K10 Undertaksisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K12 Regelisolering

Bim-Objekt Revit Kooltherm K15 Fasadisolering

Säkerhetsdatablad Kooltherm

Säkerhetsdatablad Therma Dec. 2018_Eng

Säkerhetsdatablad OPTIM-R

Kooltherm Byggvarudeklaration 2015

Therma Byggvarudeklaration 2015

Kosten_besparen_geld_2018

Hållbart tänkande är en del av vårt DNA

 
Kingspan är en av världens ledande tillverkare av hållbara isolerlösningar. Vårt miljöfokus är idag en viktig del av vår affärsidé. Kingspan grundades för över 40 år sedan och i takt med att bolaget har utvecklats till en global isolerleverantör har förståelsen, kunskapen och engagemanget för hållbarhet ökat. Redan år 2002 publicerade Kingspan  sin första  och nu årliga miljöredovisning.  Rapporten har sedan dess blivit ett viktigt verktyg för att följa upp och utveckla Kingspans hållbarhetsarbete.

Kingspans fokus på hållbara lösningar hjälper våra kunder att ligga steget före. Ett exempel är att Kingspan tidigt lät Green Guide klassificera sina isoleringsprodukter för att ge utmärkta poäng vid BREEAM-certifieringar. Detta underlättar för alla byggprojekt i Sverige men framförallt vid certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och LEED. Kingspan anser det viktigt att certifieras enligt lokala hållbarhetskrav och i Sverige är våra produkter bedömda enligt BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus samt är godkända att använda som byggprodukt i Svanen-märkta byggnader.


Kingspan vill gå före i utvecklingen av lösningar för värmeisolering och miljöfrågor är högt på den interna agendan. Det är därför naturligt att hållbarhet har blivit en viktig och genomgripande del av produktutvecklingen. Detta  gäller både nya produkter och uppdatering av befintliga och även i förbättringsarbetet av  produktionsanläggningar och transporter. Vi har kommit långt, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Ett av våra större hållbarhetsprojekt är att samtliga  produktionsanläggningar år 2020 ska vara fossilfria. Detta är ett omfattande  arbete och vi har fortfarande en bit kvar. Idag har vi nått  ca 60% och under 2017 kommer Kingspan Insulations flaggskeppsanläggning i Pembridge, UK, att uppnå målet med hjälp solenergi och biobränslen.
 
En del av  Kingspans hållbara satsning är affärsområdet Environmental , där Kingspan säljer lösningar för solenergi, mindre vindkraftverk, avloppsverk  och regnvattentankar.  Det finns inget lokalkontor för verksamheten i Sverige, men Danmark ansvarar även för den svenska försäljningen och de kan nås via hemsidan.
För Kingspan är det viktigt att kunna bistå våra kunder med  innovativa isolerprodukter med fokus på energibesparing och långsiktighet. Vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsfokus har belönats med flera fina ”gröna priser” och en miljöengagerad delägare;  Al Gore.  Kingspan är registrerade i  NAZCA, en databas i FN:s regi där aktörer kan registrera sina insatser för klimatarbetet. Kingspan är även  en av aktörerna i Svenska  Regeringens satsning ”Ett fossilfritt Sverige”.

Och viktigast av allt, våra kunder börjar förstå att vi vet vad vi pratar om.

Vårt mål är att bli den främste leverantören av hållbara isolerprodukter på den svenska marknaden. Vi vill vara det bästa energi- och ytbesparande valet för både nybyggnation och tilläggsisolering. För att nå dit erbjuder vi kunskap, engagemang, hög prestanda och miljöbedömda produkter.
 

Brandegenskaper är en del av vår kärnkompetens

brand_bild_SE
Att brandsäkra en fastighet handlar lika mycket om att planera och förebygga uppkomsten av brand som att, om olyckan är framme, förhindra spridning. Liv går alltid först, därefter egendom. Enkelt betyder det att en fastighets konstruktion ska stå emot brand så väl att byggnaden hinner utrymmas innan det blir fara för liv. Det betyder också att byggnadens materialval ska begränsa brandspridningen. 
 
Under utvecklingsfasen av en ny produkt genomför Kingspan Insulation alltid flera omfattande brandtester. De vanligaste testen handlar om reaktion på brand och motstånd mot brand. När produkten fått godkänt i de interna testerna, är det dags att boka och genomföra brandtester på de lokala marknaderna. Det är ett viktigt och omfattande arbete för ett företag som finns i flertalet länder. Här i Sverige är t ex RISE (f d SP) certifierade för att utföra brandtester efter nationella och internationella standarder. Den omfattande testningen innan produktlansering skapar förtroende för både den nya produkten och för varumärket. Kingspan Insulation har över tid utvecklat en djup förståelse för brandklassningar och internationella brandtest och vi finns därför ofta representerade under internationella brandseminarium samt agerar rådgivare och föreläsare.
          
Intresset för högeffektiv isolering är stort men ibland finns en oro kring brandsäkerhet. Det korta svaret är, det är stor skillnad på isolering och isolering. Isoleringar som t ex EPS (frigolit), XPS eller PUR är billiga men de brinner, smälter, ryker och kan sprida elden snabbt. Kingspan Kooltherm  och Kingspan Therma (PIR) erbjuder lösningar testade och godkända enligt svenska byggregler för i stort sett alla applikationer. Kingspan Kooltherm är godkänd enligt fasadtestet SP Fire 105 att monteras oskyddad (naken) och bakom brandklassad träfasad. Produkten kan rätt installerad användas i golv, tak eller vägglösningar men även för brandavskärmning i öppningar (t ex. runt dörrar och fönster) och som brandavskiljare vid våningsplan.

En av orsakerna till testresultaten är att Kooltherm och Therma har en kärna som är themoset, det betyder att den varken smälter eller droppar vid brand. Både Therma och Kooltherm är även självslocknande. Genom att använda Kingspan Kooltherm eller Therma reduceras brandrisken redan under själva byggnationen jämfört med traditionell cellplast ex vid heta arbeten eller yttre påverkan. Kingspan Kooltherm och Therma har genomgått en rad brandtester, för mer detaljer se nedan alternativt läs brandtesten för respektive produkt. Önskas det vidare råd och hjälp kring detta, kontakta gärna vår tekniska support (techline@kingspaninsulation.se)
I slutänden är det alltid en brandkonsult som avgör hur brandsäkerheten ska utformas.

 
SPFire105 - tester
Både Kooltherm och Therma är testade och godkända utan begränsning i höjd enligt SPFire105. Tester är utförda både bakom tegel och puts.
Kooltherm uppnår avsevärt lägre (bättre) testvärden än Therma avseende temperatur vid takfot och heatflux i det nedre fönstret.
 
Kooltherm är även SPFire105 testat och godkänt enligt SPFire105 oklätt (”naket”), det vill säga utan beklädnad. Produkten som testades var K8C, som har en tunn aluminiumfacing. Facingen hade ingen direkt inverkan på testresultatet, utan brändes bort inom några minuter. Facingen på K8C innehåller inga brännbara material. Enligt ett utlåtande från SP är detta test giltigt även för Kooltherm K5, K15C och K15. Enligt utlåtande ifrån SP så är alla dessa godkända för användning bakom en träfasad så länge även fasadmaterialet uppfyller SP Fire 105.
 
Att Kooltherm testats oklätt innebär att en fasad isolerad med Kooltherm K8C, K5, K15C  eller K15 är godkänd enligt SPFire105 redan innan fasaden är beklädd. Testet ger även stor frihet att välja fasadbeklädnad, men en värdering måste göras per fasadtyp. Kontakta oss för rådgivning.
 
SBI-Tester
Kooltherm klarar B-s1,d0 eller C-s1,d0 i SBI-test redan som ”naken” produkt, medan Therma-PIR normalt uppnår E, men även finns upp till B-s2,d0 beroende på ytskikt.
 
Therma-PIR är testat med resultatet B-s2,d0 på TRP (Profilplåt).
 
Broof(t2)
Det finns även Broof(t2) tester utförda på Therma TR20 och TR26 för flera olika fabrikat av takmembran. Mer detaljer om brandklasser per produkt finns i databladen.
 
Brandstopp i fönsterkarm
Kingspan kan genom brandtester och utlåtanden visa på att Kooltherm fungerar väl som brandavskiljare för annan brännbar isolering. Vid en homogen vägg isolerad med Kooltherm behövs definitivt ingen annan brandspärr i fönsterkarmen.
 
Krav på brandsäkerhet Kraven på brandsäkerhet beror på många olika parametrar. Framförallt som vad byggnaden ska användas till och hur den ligger i förhållande till andra byggnader. De svenska brandkraven är huvudsakligen funktionsbaserade. Det vill säga att man utgår ifrån vad som händer vid brand, inte hur de ingående materialen beter sig var för sig.
 
Kingspan har lång erfarenhet och hög kompetens när det gäller brandsäkerhet och vad som händer vid brand. Fråga oss gärna om ni funderar på något. Vi kan ge råd och förslag och I slutänden är det som sagt alltid en brandkonsult som avgör hur brandsäkerheten ska utformas.
 
Euroklassystemet – SS-EN-13501 I
Sverige utgår vi - liksom övriga Europa - från Euroklassystemet SS - EN -13501 när vi klassificerar beteenden vid brand. Detta system är obligatoriskt för CE-märkning. 
Byggprodukters brandegenskaper delas in i följande huvudkategorier: A1, A2, B, C, D, E, F
Klass A1 är den högsta nivån av krav och kan inte kombineras med ytterligare klasser.
Klass A2 , B, C , D ska alltid kombineras med ytterligare information som visar rökutveckling och eventuellt brinnande droppar:
s1 - mycket begränsad mängd rök
s2 - begränsad mängd rök
s3 – ingen övre gräns för mängden rök
d0 - inga brinnande droppar eller partiklar
d1 - begränsade mängd brinnande droppar eller partiklar
d2 – ingen övre gräns för mängden brinnande droppar eller partiklar
Klass E kan antingen redovisas fristående eller kombineras med (s) och (d)
Klass F innebär inga krav och kan inte kombineras med ytterligare information.
Kooltherm och Therma bör inte förväxlas med XPS eller EPS isolering, då dessa är termoplastiska isoleringar, som mjuknar, smälter och droppar vid temperaturer under 300˚ C.
 
Kingspan Insulation Sverige

EPD Kooltherm K3

EPD Kooltherm K5

EPD Kooltherm K12

EPD Kooltherm K15

FAQ – Vanliga Frågor

FAQ_General_KICE Licences OY AB
Hittar du inte svar på din fråga i FAQ kan du kontakta oss på 031-13 50 50 eller via mejl;

Allmänna frågor: info@kingspaninsulation.se
Tekniska frågor: techline@kingspaninsulation.se
 

Brand

Brinner er isolering?

Kooltherm och Therma är klassade som brännbar isolering, men de brinner mycket dåligt. Till skillnad från traditionell cellplast/EPS smälter och droppar de inte och rökutveckligen är relativt liten. Vid brand förkolnar Kooltherm och Therma liksom trä, men till skillnad från trä självslocknar isoleringen. För mer info se här under ”Brand”.

Dimensioner och montering

Vilka tjocklekar finns?

Tjocklekarna varierar mellan våra produkter, se vår produktöversikt.
Vi lagerför tjocklekar från 20 mm till 200 mm beroende på produkt.

Hur stora är skivorna?

Vanligt format är 1200 x 600 mm och 1200 x 2400 mm men vi har också andra dimensioner för vissa produkter. I produktöversikten kan du se vilka dimensioner som finns av din valda produkt.

Kan jag såga i skivorna för rätt format?

Kooltherm och Therma kan du såga med exempelvis fogsvans eller sticksåg. Till Kooltherm rekommenderar vi tandlösa, vågformade blad (t.ex. Bosch T1013AWP) och till Therma är det smidigast med fintandade blad.

Optim-R är en vakuumförpackad isolering och ska därför inte sågas eller på annat vis skadas. Isoleringen hanteras med varsamhet och byggs in där risk inte föreligger för perforering.

Måste jag täta skarvarna?

Även om framförallt Kooltherm kan monteras med täta skarvar räcker inte det för att det ska bli lufttät. Då kan tillexempel en åldersbeständig tejp användas för att skapa ett tätt lager. Tejp kan också användas för att skydda skarvarna i en fasad mot slagregn i byggskedet. Om den utvändiga isoleringen är diffusionstät bör en diffusionsöppen tejp användas. Exempel på tejp hittar du här.

Hur gör jag om större glipor uppstår?

Om du är noggrann vid tillskärningen av skivorna blir det inga glipor vid skarvarna. Om glipor uppstår kan dessa tätas med PU-skum alternativt genom drevning. Det minsta måttet på en skiva bör vara minst  100 mm. Om mindre bitar är nödvändiga används de tillsammans med fogskum. Lapptäcken bör undvikas. Exempel på fogskum hittar du här. Glipor kan även tejpas enligt ovan.

Hur fäster jag in materialet?

Mellan reglar pressas Kooltherm enklast in med ett övermått på 2-3 mm. Therma monteras med ett undermått på ca 30 mm (15 mm på varje sida) och ramas in med fogskum. Exempel på fogskum hittar du här.

Ska isoleringen monteras i heltäckande lager används skruv, anpassad för underlaget, med stor skalle eller tillsammans med bricka. Isoleringen kan också fästas med läkt och distansbrickor på murkramlor. Även infästningar av plaströrstyp kan användas för att minska köldbryggor.

I Therma bör infästningen vara 25 mm ifrån kanten (för isolergips gäller 15 mm) och i Kooltherm 50 mm. Rekommenderad mängd infästningar är 4 st per m2. Det går även att limma med montagelim, exempel hittar du här. Vid limning är vår rekommendation en kombination av lim och skruv (2-6 st per skiva).

Optim-R monteras helt genom limning eller med system anpassade för aktuell konstruktion.
Isoleringen hanteras med varsamhet och byggs in där risk inte föreligger för punktering.

Isolering bör alltid byggas in, vilket innebär att ett ytterligare lager (exempelvis gips) som ska fästas kan utgöra en slutlig infästning även för isoleringen. Då kan en tillfällig infästning med lim eller skruv användas under montaget. Observera att isoleringen inte är bärande och att anslutande material inte bör hänga i eller stötta på den.

Kan jag kombinera era produkter med annan isolering?

Våra produkter kan kombineras med alla andra isoleringsmaterial, exempelvis i samband med drevning eller installationsskikt.

Behöver jag ångspärr när jag bygger med er isolering?

Ångspärr bör alltid användas i träkonstruktioner för att skydda träet mot fukt. ThermaTM TP10 är med sitt ytskikt av aluminium diffusionstätt men hänsyn bör tas till skarvar och eventuella glipor som kan förekomma vid montage. 

Behöver jag luftspalt när jag bygger med er isolering?

Om risk finns att fukten stängs in mellan två tätskikt bör en luftspalt skapas där avrinning kan ske.

Är det bäst att isolera utvändigt eller invändigt?

Utvändig isolering minskar köldbryggor och möjliggör värmelagring i stommen. För att undvika risken att bygga in fukt i konstruktionen är ånggenomsläpplig isolering fördelaktig i den yttre delen.
Vid invändig isolering av träkonstruktioner är det viktigt att tänka på ångspärrens placering. Isoleringen på insidan av ångspärren bör som mest utgöra 1/3 av väggens totala isolervärde, vid tilläggsisolering med våra produkter är det därför viktigt att minnas att de är högeffektiva.
Invändig tilläggsisolering sänker temperaturen i befintlig vägg varför en noggrann fuktanalys bör göras.

Miljö och hälsa

Hur sorterar jag avfallet?

Vår isolering sorteras som brännbart avfall.

Vilken skyddsutrustning bör jag använda när jag monterar isoleringen?

Vår allmänna rekommendation är att använda täckande kläder, handskar och skyddsglasögon. Om det bildas sågspån använd även munskydd eller förbättra utsuget.

Priser och beställning

Var kan jag köpa Isoleringen?

Du handlar enklast hos din vanliga byggleverantör. Vi har exempelvis avtal med:

  • Bauhaus
  • Beijer byggmaterial
  • Bygma
  • K-Rauta
  • Nordströms
  • Optimera
  • Woody Bygghandel
  • XL BYGG

Var kan jag hitta prislista?

Priser finner du hos din byggvaruleverantör. Kostnaden är beroende av produkt, isolertjocklek och mängd.

Kan jag köpa isoleringen direkt av er?

Vi säljer direkt till återförsäljare och större byggentreprenörer.
Om ni vill upprätta ett avtal, ring gärna vår växel så hjälper vi dig till rätt kontakt som ser över möjligheterna.

Har ni lager i Sverige?

Vi har utvalda produkter på vårt lager i Kungsängen och komplett lager i våra fabriker i Finland och Nederländerna. I Kungsängen finns även möjlighet att hämta material direkt.

Hur långa leveranstider har ni?

Leveranser från vårt mellanlager i Kungsängen tar vanligtvis 2-3 arbetsdagar.
Från våra fabriker i Nederländerna och Finland tar det vanligtvis 5-8 arbetsdagar.

Har ni minimumkrav på mängder vid köp?

I princip inte. Minsta beställning är en förpackning; i vissa fall en pall. Se vår produktöversikt.

Produktegenskaper och hantering

Vad är PU-skum?

PU-skum är en vardaglig benämning på Polyuretanskum. Det är ett mer eller mindre expanderande och är vanligt som fogskum vid byggtätning. Fogskum kan även användas för att laga skador vid montage. Kingspan rekommenderar ett mindre expanderande PU-skum (fog- eller montageskum) för tätning av genomföringar, hörn, avslut och eventuellt skarvarna. Av miljöskäl rekommenderas ett isocyanatfritt skum.

Vad är skillnaden mellan Therma och Kooltherm?

Therma är en PIR-isolering med brandklassen E eller NPD (ingen prestanda deklarerad). Therma är diffusionströg och tillsammans med aluminiumskikt diffusionstät.
Kooltherm är en Resol-isolering och i sin tur ånggenomsläpplig. Kooltherm når generellt upp till brandklassen C-s1,d0 och då även på isolerskummet. Även andra egenskaper skiljer.
 
Användningsområde och aktuella brandkrav är ofta styrande i valet mellan Therma och Kooltherm. Generellt rekommenderar vi PIR på låglutande tak och terrasser. Kooltherm i sin tur förespråkar vi i olika väggkonstruktioner som mellan reglar, i betongsandwich och som utvändig isolering i luftspalt. Kooltherm är även en bra lösning mellan takstolar. Vid montering hanteras materialen olika, se ”Hur fäster jag in materialet?” under avsnittet ”Dimensioner och montering”.

Tål er isolering vatten?

Kooltherm och Therma består av slutna celler och är lufttäta med låg vattenupptagning. Dock skall de monteras i torr miljö och ha möjligheten att torka ut ordentligt om de blir fuktiga. Blir de fuktiga återfår de sina egenskaper efter att de har torkat.
Vår vakuumisolering Optim-R har ett helt gastätt hölje. Inte heller denna isolering ska installeras i konstant väta. Fukt riskerar även att ta med sig föroreningar som på lång sikt kan reagera med sin omgivning.

Blir er isolering sämre med åren?

Alla material åldras och de värden vi redovisar är värden efter åldring. En helt ny isolerskiva från Kingspan isolerar bättre än vad vi anger. Vi kan visa på att isolerförmåga och tryckhållfasthet uppfyller våra specifikationer i flera decennier. Rätt installerade håller sig Kingspans produkter på plats utan att sjunka ihop eller av andra skäl få försämrad funktion.
 
Vår isolering är CE-märkt enligt standarderna EN13165, EN13166, vilka omfattar åldring och livsläng.

Vad motsvarar er isolering i jämförelse med traditionell?

Kooltherm har ett λ-värde på 0,020- (0,021) W/mK medan traditionell isolering normalt ligger på 0,035- 0,040 W/mK. Ett lägre lambda-värde ger också vid samma tjocklek ett lägre U-värde (bättre isoleringsförmåga). En tumregel är att Kooltherm är 40% mer effektiv än traditionell isolering. Under 2020 lanserar vi en ny generation av Kooltherm som har ett lambdavärde på 0,018 W/mK. Kooltherm blir då dubbelt så effektivt som den mineralull som ofta säljs i byggvaruhandeln. Byter du ut isoleringen i ett gammalt hus kan du alltså få en närmare dubbelt så bra isolerad vägg utan att göra den en tjockare. 

Termer

Isolervärde

Syftar oftast till värmemotstånd, värmegenomgångskoefficient och U-värde. Det vanligaste sättet att bedöma en byggnadsdels termiska isoleringsförmåga är genom att beräkna dess värmegenomgångskoefficient, mer vanligt benämnt U-värde (tidigare K-värde). Denna koefficient är beroende av materialets lambdavärde (Värmeledningsförmåga) och tjockleken. Lägre lambdavärde och tjockare vägg ger bättre isolering. Läs mer under ”U-, K- och R-värdesberäkning”.

Värmeledningsförmåga/ -konduktivitet

Ett materials förmåga att leda värme kallas värmeledningsförmåga eller värmekonduktivitet
I vardagligt tal används benämningen ”lambdavärde”, som grundar sig i dess storhetsbeteckning λ, som är den lilla grekiska bokstaven lambda. Enheten är W/m·K (Watt / meter*Kelvin).

Alltså är λ-värde = lambdavärde = värmeledningsförmåga = värmekonduktivitet.

Värmegenomgångskoefficient

Det vanligaste sättet att bedöma en byggnadsdels termiska isoleringsförmåga är genom att beräkna dess värmegenomgångskoefficient, vanligare kallat U-värde (förr sa man K-värde). Denna koefficient är beroende av materialets lambdavärde och tjocklek. Lägre lambdavärde och tjockare vägg ger bättre isolering. Läs mer på Beräkning av  U-, K- och R-värde.

Värmemotstånd

Beskriver ett materialskikts termiska isoleringsförmåga, även kallat R-värde och är det inverterade värdet av värmegenomgångskoefficienten (U-värdet).

U-, K- och R-värdesberäkning

Det finns två grundläggande formler; U = 1/R och R = tj/λ
 
U-värdet beskriver hur väl en byggnadsdel isolerar mot värmeläckage, ett lägre värde innebär alltså större isolerförmåga (R-värde). Att beräkna U-värde för ett skikt utan köldbryggor är enkelt genom en omskrivning av de ovannämnda formlerna. Dividera lambdavärdet med tjockleken i meter; U = λ/tj'

Nedan är ett exempel på hur värmeförlusten kan beräknas för en byggnadsdel.

U-värde = 0,60 W/m²·K (genomsnitt inklusive fönster mm)
Total utvändig yta = 300 kvm
Temperaturskillnad = 10 °C
Värmeförlusten blir då: 0,60*300*10 = 1800W = 1,8 kW.
Ett år har 8760 timmar, alltså förbrukas 8760 x 1,8 kW = 15 800 kWh per år.
 
Ovanstående ger en bra fingervisning för den totala energiförbrukningen. Du kan på så vis räkna ut vad du tjänar på att sänka U-värdet i exempelvis ytterväggen eller taket.

Vill du ha mer information om våra produkter och lösningar?

Vår Sälj & Tekniska support hjälper dig gärna med dina frågor.

Kontakta oss

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.