Teknisk Information

Therma Tak Produktinformation och installationsanvisningar

Kooltherm K3 Golvisolering Produktblad

Kooltherm K3 Golvisolering

Kooltherm K5 Fasadisolering Produktblad

Kooltherm K5 Fasadisolering

Kooltherm K8C Skalmursisolering

Kooltherm K10 Undertaksisolering

Kooltherm K12 Regelisolering Produktblad

Kooltherm K12 Regelisolering

Kooltherm K15C Fasadisolering Produktblad

Kooltherm K15 Fasadisolering

Kooltherm K17 Isolergips Produktblad

Kooltherm K17 Isolergips

Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering Produktblad

Kooltherm K20 Produktbroschyr

Therma TP10 Takisolering Produktblad

Therma TR20 Takisolering Produktblad

Therma TR26 FM Takisolering Produktblad

Therma TT40 Fallisolering Produktblad

Therma TT46 FM Takisolering Produktblad

Therma TW55 Regelisolering Produktblad

OPTIM-R - Allmäna hänvisningar

OPTIM-R Balkong & terass system (Engelska)

OPTIM-R Golvisolering (Engelska)

Hanterings- och lagringsinstruktioner

Arbetsanvisning fogskum

Mobiltelefontäckning betongbyggnad

Arbetsanvisning Vindsutrymme

Arbetsanvisning Sauna-Satu

Arbetsanvisning Isolergips

Arbetsanvisning Semi-/halvsandwich och vi-vägg

Miljöinformation Lim, Fogskum och Tejp

Arbetsinstruktioner Kooltherm K12 Regelisolering

Arbetsanvisning Tillverkning av Betongelement

Säkerhetsdatablad Kooltherm

Säkerhetsdatablad Therma Dec. 2018_Eng

Säkerhetsdatablad OPTIM-R

Kooltherm Byggvarudeklaration

Therma Byggvarudeklaration

Kosten_besparen_geld_2018

Hållbart tänkande är en del av vårt DNA

 
Kingspan är en av världens ledande tillverkare av hållbara isolerlösningar. Vårt miljöfokus är idag en viktig del av vår affärsidé. Kingspan grundades för över 40 år sedan och i takt med att bolaget har utvecklats till en global isolerleverantör har förståelsen, kunskapen och engagemanget för hållbarhet ökat. Redan år 2002 publicerade Kingspan  sin första  och nu årliga miljöredovisning.  Rapporten har sedan dess blivit ett viktigt verktyg för att följa upp och utveckla Kingspans hållbarhetsarbete.

Kingspans fokus på hållbara lösningar hjälper våra kunder att ligga steget före. Ett exempel är att Kingspan tidigt lät Green Guide klassificera sina isoleringsprodukter för att ge utmärkta poäng vid BREEAM-certifieringar. Detta underlättar för alla byggprojekt i Sverige men framförallt vid certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och LEED. Kingspan anser det viktigt att certifieras enligt lokala hållbarhetskrav och i Sverige är våra produkter bedömda enligt BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus samt är godkända att använda som byggprodukt i Svanen-märkta byggnader.


Kingspan vill gå före i utvecklingen av lösningar för värmeisolering och miljöfrågor är högt på den interna agendan. Det är därför naturligt att hållbarhet har blivit en viktig och genomgripande del av produktutvecklingen. Detta  gäller både nya produkter och uppdatering av befintliga och även i förbättringsarbetet av  produktionsanläggningar och transporter. Vi har kommit långt, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Ett av våra större hållbarhetsprojekt är att samtliga  produktionsanläggningar år 2020 ska vara fossilfria. Detta är ett omfattande  arbete och vi har fortfarande en bit kvar. Idag har vi nått  ca 60% och under 2017 kommer Kingspan Insulations flaggskeppsanläggning i Pembridge, UK, att uppnå målet med hjälp solenergi och biobränslen.
 
En del av  Kingspans hållbara satsning är affärsområdet Environmental , där Kingspan säljer lösningar för solenergi, mindre vindkraftverk, avloppsverk  och regnvattentankar.  Det finns inget lokalkontor för verksamheten i Sverige, men Danmark ansvarar även för den svenska försäljningen och de kan nås via hemsidan.
För Kingspan är det viktigt att kunna bistå våra kunder med  innovativa isolerprodukter med fokus på energibesparing och långsiktighet. Vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsfokus har belönats med flera fina ”gröna priser” och en miljöengagerad delägare;  Al Gore.  Kingspan är registrerade i  NAZCA, en databas i FN:s regi där aktörer kan registrera sina insatser för klimatarbetet. Kingspan är även  en av aktörerna i Svenska  Regeringens satsning ”Ett fossilfritt Sverige”.

Och viktigast av allt, våra kunder börjar förstå att vi vet vad vi pratar om.

Vårt mål är att bli den främste leverantören av hållbara isolerprodukter på den svenska marknaden. Vi vill vara det bästa energi- och ytbesparande valet för både nybyggnation och tilläggsisolering. För att nå dit erbjuder vi kunskap, engagemang, hög prestanda och miljöbedömda produkter.
 

Brandegenskaper är en del av vår kärnkompetens

brand_bild_SE
Att brandsäkra en fastighet handlar lika mycket om att planera och förebygga uppkomsten av brand som att, om olyckan är framme, förhindra spridning. Liv går alltid först, därefter egendom. Enkelt betyder det att en fastighets konstruktion ska stå emot brand så väl att byggnaden hinner utrymmas innan det blir fara för liv. Det betyder också att byggnadens materialval ska begränsa brandspridningen. 
 
Under utvecklingsfasen av en ny produkt genomför Kingspan Insulation alltid flera omfattande brandtester. De vanligaste testen handlar om reaktion på brand och motstånd mot brand. När produkten fått godkänt i de interna testerna, är det dags att boka och genomföra brandtester på de lokala marknaderna. Det är ett viktigt och omfattande arbete för ett företag som finns i flertalet länder. Här i Sverige är t ex RISE (f d SP) certifierade för att utföra brandtester efter nationella och internationella standarder. Den omfattande testningen innan produktlansering skapar förtroende för både den nya produkten och för varumärket. Kingspan Insulation har över tid utvecklat en djup förståelse för brandklassningar och internationella brandtest och vi finns därför ofta representerade under internationella brandseminarium samt agerar rådgivare och föreläsare.
          
Intresset för högeffektiv isolering är stort men ibland finns en oro kring brandsäkerhet. Det korta svaret är, det är stor skillnad på isolering och isolering. Isoleringar som t ex EPS (frigolit), XPS eller PUR är billiga men de brinner, smälter, ryker och kan sprida elden snabbt. Kingspan Kooltherm  och Kingspan Therma (PIR) erbjuder lösningar testade och godkända enligt svenska byggregler för i stort sett alla applikationer. Kingspan Kooltherm är godkänd enligt fasadtestet SP Fire 105 att monteras oskyddad (naken) och bakom brandklassad träfasad. Produkten kan rätt installerad användas i golv, tak eller vägglösningar men även för brandavskärmning i öppningar (t ex. runt dörrar och fönster) och som brandavskiljare vid våningsplan.

En av orsakerna till testresultaten är att Kooltherm och Therma har en kärna som är themoset, det betyder att den varken smälter eller droppar vid brand. Både Therma och Kooltherm är även självslocknande. Genom att använda Kingspan Kooltherm eller Therma reduceras brandrisken redan under själva byggnationen jämfört med traditionell cellplast ex vid heta arbeten eller yttre påverkan. Kingspan Kooltherm och Therma har genomgått en rad brandtester, för mer detaljer se nedan alternativt läs brandtesten för respektive produkt. Önskas det vidare råd och hjälp kring detta, kontakta gärna vår tekniska support (techline@kingspaninsulation.se)
I slutänden är det alltid en brandkonsult som avgör hur brandsäkerheten ska utformas.

 
SPFire105 - tester
Både Kooltherm och Therma är testade och godkända utan begränsning i höjd enligt SPFire105. Tester är utförda både bakom tegel och puts.
Kooltherm uppnår avsevärt lägre (bättre) testvärden än Therma avseende temperatur vid takfot och heatflux i det nedre fönstret.
 
Kooltherm är även SPFire105 testat och godkänt enligt SPFire105 oklätt (”naket”), det vill säga utan beklädnad. Produkten som testades var K8C, som har en tunn aluminiumfacing. Facingen hade ingen direkt inverkan på testresultatet, utan brändes bort inom några minuter. Facingen på K8C innehåller inga brännbara material. Enligt ett utlåtande från SP är detta test giltigt även för Kooltherm K5, K15C och K15. Enligt utlåtande ifrån SP så är alla dessa godkända för användning bakom en träfasad så länge även fasadmaterialet uppfyller SP Fire 105.
 
Att Kooltherm testats oklätt innebär att en fasad isolerad med Kooltherm K8C, K5, K15C  eller K15 är godkänd enligt SPFire105 redan innan fasaden är beklädd. Testet ger även stor frihet att välja fasadbeklädnad, men en värdering måste göras per fasadtyp. Kontakta oss för rådgivning.
 
SBI-Tester
Kooltherm klarar B-s1,d0 eller C-s1,d0 i SBI-test redan som ”naken” produkt, medan Therma-PIR normalt uppnår E, men även finns upp till B-s2,d0 beroende på ytskikt.
 
Therma-PIR är testat med resultatet B-s2,d0 på TRP (Profilplåt).
 
Broof(t2)
Det finns även Broof(t2) tester utförda på Therma TR20 och TR26 för flera olika fabrikat av takmembran. Mer detaljer om brandklasser per produkt finns i databladen.
 
Brandstopp i fönsterkarm
Kingspan kan genom brandtester och utlåtanden visa på att Kooltherm fungerar väl som brandavskiljare för annan brännbar isolering. Vid en homogen vägg isolerad med Kooltherm behövs definitivt ingen annan brandspärr i fönsterkarmen.
 
Krav på brandsäkerhet Kraven på brandsäkerhet beror på många olika parametrar. Framförallt som vad byggnaden ska användas till och hur den ligger i förhållande till andra byggnader. De svenska brandkraven är huvudsakligen funktionsbaserade. Det vill säga att man utgår ifrån vad som händer vid brand, inte hur de ingående materialen beter sig var för sig.
 
Kingspan har lång erfarenhet och hög kompetens när det gäller brandsäkerhet och vad som händer vid brand. Fråga oss gärna om ni funderar på något. Vi kan ge råd och förslag och I slutänden är det som sagt alltid en brandkonsult som avgör hur brandsäkerheten ska utformas.
 
Euroklassystemet – SS-EN-13501 I
Sverige utgår vi - liksom övriga Europa - från Euroklassystemet SS - EN -13501 när vi klassificerar beteenden vid brand. Detta system är obligatoriskt för CE-märkning. 
Byggprodukters brandegenskaper delas in i följande huvudkategorier: A1, A2, B, C, D, E, F
Klass A1 är den högsta nivån av krav och kan inte kombineras med ytterligare klasser.
Klass A2 , B, C , D ska alltid kombineras med ytterligare information som visar rökutveckling och eventuellt brinnande droppar:
s1 - mycket begränsad mängd rök
s2 - begränsad mängd rök
s3 – ingen övre gräns för mängden rök
d0 - inga brinnande droppar eller partiklar
d1 - begränsade mängd brinnande droppar eller partiklar
d2 – ingen övre gräns för mängden brinnande droppar eller partiklar
Klass E kan antingen redovisas fristående eller kombineras med (s) och (d)
Klass F innebär inga krav och kan inte kombineras med ytterligare information.
Kooltherm och Therma bör inte förväxlas med XPS eller EPS isolering, då dessa är termoplastiska isoleringar, som mjuknar, smälter och droppar vid temperaturer under 300˚ C.
 
Kingspan Insulation Sverige

EPD Kooltherm K3

EPD Kooltherm K5

EPD Kooltherm K12

EPD Kooltherm K15

Vill du ha mer information om våra produkter och lösningar?

Vår Sälj & Tekniska support hjälper dig gärna med dina frågor.

Kontakta oss

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50

Vi använder cookies på vår webbsida www.kingspan.com. Vill du veta mer om de cookies vi använder eller ändra dina cookiepreferenser, dvs. ta bort ditt samtycke till vår användning av vissa kategorier av cookies, ska du besöka vår sida Cookiepolicy och kontroll.

Klicka på "Acceptera och stäng" för att acceptera användningen av cookies på vår webbsida. Om du inte klickar på "Acceptera och stäng" men fortsätter att använda den här webbsidan anses du godkänna användningen av Kingspans cookies och cookies från tredje part för att förbättra prestanda, förbättra funktionalitet och publikmätning i enlighet med de villkor som anges på vår sida Cookiepolicy och kontroll och vi kommer att anta att du har läst och förstått vår Cookiepolicy och kontroll.

Cookies policy och kontroll och webbplatsens sekretessmeddelande uppdaterades den 13 augusti 2018.