FAQ_General_KICE Licences OY AB

Downloads

Flatroof Value of Space

Beräkningsprogram Tak

Länk till beräkningsprogram här.

Kooltherm K3 Golvisolering Produktblad

Kooltherm K5 Fasadisolering Produktblad

Kooltherm K10 Undertaksisolering Produktblad

Kooltherm K12 Regelisolering Produktblad

Kooltherm K15 Fasadisolering Produktblad

Kooltherm K15C Fasadisolering Produktblad

Kooltherm K17 Isolergips Produktblad

Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering Produktblad

Therma TP10 Takisolering Produktblad

Therma TR20 Takisolering Produktblad

Therma TR26 Takisolering Produktblad

Therma TT40 Fallisolering Produktblad

Therma TT46 Fallisolering Produktblad

Therma TW50 Skalmursisolering Produktblad

Therma TW55 Regelisolering Produktblad

Therma TW56 Isolergips Produktblad

Therma TW58 Betongisolering Produktblad

Therma TF70 Golvisolering Produktblad

Sauna-Satu Produktblad

OPTIM-R Produktblad

Hanterings- och lagringsinstruktioner

Arbetsanvisning fogskum

Mobiltelefontäckning betongbyggnad

Arbetsanvisning Vindsutrymme

Arbetsanvisning Sauna-Satu

Arbetsanvisning Isolergips

Arbetsanvisning Semi-/halvsandwich och vi-vägg

Miljöinformation Lim, Fogskum och Tejp

Installationsanvisningar Kooltherm K12 Regelisolering

Arbetsanvisning Tillverkning av Betongelement

Produktsäkerhetsinformation Kooltherm (English)

Produktsäkerhetsinformation Therma (English)

Säkerhetsdatablad OPTIM-R

Kooltherm Byggvarudeklaration

Therma Byggvarudeklaration

Kosten_besparen_geld_2018

Hållbart tänkande är en del av vårt DNA

 
Kingspan är en av världens ledande tillverkare av hållbara isolerlösningar. Vårt miljöfokus är idag en viktig del av vår affärsidé. Kingspan grundades för över 40 år sedan och i takt med att bolaget har utvecklats till en global isolerleverantör har förståelsen, kunskapen och engagemanget för hållbarhet ökat. Redan år 2002 publicerade Kingspan  sin första  och nu årliga miljöredovisning.  Rapporten har sedan dess blivit ett viktigt verktyg för att följa upp och utveckla Kingspans hållbarhetsarbete.

Kingspans fokus på hållbara lösningar hjälper våra kunder att ligga steget före. Ett exempel är att Kingspan tidigt lät Green Guide klassificera sina isoleringsprodukter för att ge utmärkta poäng vid BREEAM-certifieringar. Detta underlättar för alla byggprojekt i Sverige men framförallt vid certifiering enligt Miljöbyggnad 3.0, BREEAM och LEED. Kingspan anser det viktigt att certifieras enligt lokala hållbarhetskrav och i Sverige är våra produkter bedömda enligt BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus samt är godkända att använda som byggprodukt i Svanen-märkta byggnader.


Kingspan vill gå före i utvecklingen av lösningar för värmeisolering och miljöfrågor är högt på den interna agendan. Det är därför naturligt att hållbarhet har blivit en viktig och genomgripande del av produktutvecklingen. Detta  gäller både nya produkter och uppdatering av befintliga och även i förbättringsarbetet av  produktionsanläggningar och transporter. Vi har kommit långt, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Ett av våra större hållbarhetsprojekt är att samtliga  produktionsanläggningar år 2020 ska vara fossilfria. Detta är ett omfattande  arbete och vi har fortfarande en bit kvar. Idag har vi nått  ca 60% och under 2017 kommer Kingspan Insulations flaggskeppsanläggning i Pembridge, UK, att uppnå målet med hjälp solenergi och biobränslen.
 
En del av  Kingspans hållbara satsning är affärsområdet Environmental , där Kingspan säljer lösningar för solenergi, mindre vindkraftverk, avloppsverk  och regnvattentankar.  Det finns inget lokalkontor för verksamheten i Sverige, men Danmark ansvarar även för den svenska försäljningen och de kan nås via hemsidan.
För Kingspan är det viktigt att kunna bistå våra kunder med  innovativa isolerprodukter med fokus på energibesparing och långsiktighet. Vårt tydliga och långsiktiga hållbarhetsfokus har belönats med flera fina ”gröna priser” och en miljöengagerad delägare;  Al Gore.  Kingspan är registrerade i  NAZCA, en databas i FN:s regi där aktörer kan registrera sina insatser för klimatarbetet. Kingspan är även  en av aktörerna i Svenska  Regeringens satsning ”Ett fossilfritt Sverige”.

Och viktigast av allt, våra kunder börjar förstå att vi vet vad vi pratar om.

Vårt mål är att bli den främste leverantören av hållbara isolerprodukter på den svenska marknaden. Vi vill vara det bästa energi- och ytbesparande valet för både nybyggnation och tilläggsisolering. För att nå dit erbjuder vi kunskap, engagemang, hög prestanda och miljöbedömda produkter.
 

Brandegenskaper är en del av vår kärnkompetens

brand_bild_SE

Att brandsäkra en fastighet handlar lika mycket om att planera och förebygga uppkomsten av brand som att, om olyckan är framme, förhindra spridning. Liv går alltid först, därefter egendom. Enkelt betyder det att en fastighets konstruktion ska stå emot brand så väl att byggnaden hinner utrymmas innan det blir fara för liv. Det betyder också att byggnadens materialval ska begränsa brandspridningen. 
 
Under utvecklingsfasen av en ny produkt genomför Kingspan Insulation alltid flera omfattande brandtester. De vanligaste testen handlar om reaktion på brand och motstånd mot brand. När produkten fått godkänt i de interna testerna, är det dags att boka och genomföra brandtester på de lokala marknaderna. Det är ett viktigt och omfattande arbete för ett företag som finns i flertalet länder. Här i Sverige är t ex RISE (f d SP) certifierade för att utföra brandtester efter nationella och internationella standarder. Den omfattande testningen innan produktlansering skapar förtroende för både den nya produkten och för varumärket. Kingspan Insulation har över tid utvecklat en djup förståelse för brandklassningar och internationella brandtest och vi finns därför ofta representerade under internationella brandseminarium samt agerar rådgivare och föreläsare.
          
Intresset för högeffektiv isolering är stort men ibland finns en oro kring brandsäkerhet. Det korta svaret är att det är stor skillnad på isolering och isolering. Isoleringar som t ex EPS (frigolit) och XPS är billiga men de brinner, smälter, ryker mer och kan sprida elden snabbt. Kingspan Kooltherm (PF) och Kingspan Therma (PIR) erbjuder lösningar testade och godkända enligt svenska byggregler för i stort sett alla applikationer.

Genom att använda Kingspan Kooltherm eller Kingspan Therma reduceras brandrisken redan under själva byggnationen jämfört med traditionell cellplast, t ex vid heta arbeten eller yttre påverkan. Kingspan Kooltherm och Kingspan Therma har genomgått en rad olika brandtester.
 
Kingspan Insulation kan genom utlåtanden och brandtester visa på att Kooltherm fungerar väl i öppningar (t ex. runt dörrar och fönster) utan annan brandavskärmning samt som brandavskiljare vid våningsplan och även som brandavskärmning för annan brännbar isolering. Läs nedan för mer detaljer om de olika brandtesterna. För mer information om specifika brandtester eller allmän teknisk rådgivning kontakta vår tekniska support på techline.se@kingspan.com.

I slutändan är det alltid en brandkonsult / brandingenjör som avgör hur brandsäkerheten ska utformas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR).

Brandtester
 
SP Fire 105:
Både Kingspan Kooltherm och Kingspan Therma är testade och godkända utan begränsning i höjd enligt SP Fire 105 i flera olika uppbyggnader. En av grunderna till de goda testresultaten är att Kooltherm och Therma har en kärna som varken smälter eller droppar vid brand.
 
Kingspan Kooltherm K15B och Kingspan Kooltherm K15C är godkända enligt fasadtestet SP Fire 105 bakom brandklassad träfasad. 

Kingspan Kooltherm är dessutom testad och godkänd enligt SP Fire 105 oklädd (”naken”), vilket innebär att kriterierna uppfylls redan under monteringsskedet innan beklädnaden kommer på. Produkten som har testats är K15C under det tidigare namnet K8C, med ett ytskikt av perforerad och förstärkt aluminiumfolie. Enligt ett utlåtande från RISE är detta test giltigt även för Kingspan Kooltherm K5, Kingspan Kooltherm K15 och Kingspan Kooltherm K20. Testet ger även stor frihet att välja fasadbeklädnad, men en värdering måste göras per fasadtyp.

Läs SP FIRE 105 – Brandprovning av fasad | RISE och
Brandmotstånds­provningar | RISE för mer information om SP Fire 105.

SP Fire 119:
Flertalet småskaliga brandtester enligt SP Fire 119 har utförts på Kooltherm för att visa hur väl Kooltherm hanterar standardbrandkurvan och skyddar bakomliggande material vid bl a 60 och 90 minuter. Detta används som komplement till SP Fire 105 och för att påvisa Kooltherms avskärmande brandegenskaper.

Läs Brandmotstånds­provningar | RISE för mer information om SP Fire105.
 
SBI - Single Burning Item:
Kingspan Kooltherm (PF) har brandklassen B-s1,d0 eller C-s1,d0 i SBI-test redan utan ytskikt. Kingspan Therma (PIR) i sin tur uppnår normalt E, men finns även upp till B-s2,d0 beroende på ytskikt. Kingspan Therma (PIR) är t ex testad med resultatet B-s2,d0 på TRP (Profilplåt). Mer detaljer om brandklasser per produkt finns i de enskilda produktdatabladen

SBI-testerna utförs enligt brandprovningsmetoden EN 13823 och omfattas av Euroklassystemet EN 13501 för klassificering av beteenden vid brand. Systemet är obligatoriskt för CE-märkning där byggprodukters brandegenskaper delas in i följande huvudkategorier; A1, A2, B, C, D, E och F.

Klass A1 är den högsta nivån av krav och kan inte kombineras med ytterligare klasser.
Klass A2 , B, C och D ska alltid kombineras med ytterligare information som visar rökutveckling och eventuellt brinnande droppar:
s1 - mycket begränsad mängd rök
s2 - begränsad mängd rök
s3 – ingen övre gräns för mängden rök
d0 - inga brinnande droppar eller partiklar
d1 - begränsade mängd brinnande droppar eller partiklar
d2 – ingen övre gräns för mängden brinnande droppar eller partiklar
Klass E kan antingen redovisas fristående eller kombineras med (s) och (d)
Klass F innebär inga krav och kan inte kombineras med ytterligare information.

Kingspan Kooltherm (PF) och Kingspan Therma (PIR) bör inte förväxlas med XPS eller EPS som mjuknar, smälter och droppar redan vid temperaturer under 300˚ C.

BROOF(t2):
Takmembran med tätskiktsklass för yttertak TKY-A-1234 uppfyller BROOF(t2) med EPS/XPS som underlag, vilket även inkluderar PIR som har en bättre brandklass. Det finns även BROOF(t2)-tester utförda specifikt på Kingspan Therma TR20 och Kingspan Therma TR26 med flera olika fabrikat av takmembran med tätskiktsklassen TKY-A-0234.
 
Läs mer om tätskiktsklasserna i RIKTLINJER FÖR TAKTÄCKNINGAR PÅ YTTERTAK OCH YTTERBJÄLKLAG | Tätskiktsgarantier
 
Testet BROOF(t2) utförs enligt den europeiska standarden för utvändig brandpåverkan för tak, SS-EN 1187, som behandlar extern flygbrand (t ex brinnande eller glödande partiklar från ett intilliggande hus). Det finns fyra olika testmetoder kopplat till standarden; t1, t2,t3 och t4, men t2 är det test som används i Sverige och är till stor del identisk med den tidigare nordiska testmetoden för tak (klass T).
 
FM approval:
FM Approval är är internationellt ledande inom tredjepartscertifiering i enlighet med bl a FM 4470 (användning i klass 1 och icke-brännbara takkonstruktioner) i enkelskikt 40 upp till 160 mm eller flerskikt upp till 280 mm. Både full- och småskaligtest utförs för att bestämma en produkts förmåga att begränsa brandspridning.
 
För information om godkända uppbyggnader med Kingspans Insulations produkter läs mer på www.roofnav.com eller kontakta vår tekniska support på techline.se@kingspan.com.
 
Krav på brandsäkerhet
Kraven på brandsäkerhet beror på många olika parametrar, framförallt vad byggnaden ska användas till och hur den ligger i förhållande till andra byggnader. De svenska brandkraven är huvudsakligen funktionsbaserade. Det vill säga att man utgår ifrån vad som händer vid brand, inte hur de ingående materialen beter sig var för sig.
 
Kingspan har lång erfarenhet och hög kompetens när det gäller brandsäkerhet och vad som händer vid brand. Fråga gärna oss på techline.se@kingspan.com om ni funderar på något. Vi kan ge råd och förslag, dock är det alltid i slutändan en brandkonsult / brandingenjör som avgör hur brandsäkerheten ska utformas i enlighet med Boverkets byggregler (BBR) i just ert projekt.

EPD Kooltherm K3 Golvisolering (English)

EPD Kooltherm K5 Fasadisolering (English)

EPD Kooltherm K10 Undertaksisolering (English)

EPD Kooltherm K12 Regelsisolering (English)

EPD Kooltherm K15 Fasadisolering (English)

EPD Kooltherm K15 C Fasadisolering (English)

EPD Kooltherm K17 Isolergips (English)

EPD Kooltherm K20 Sandwichväggsisolering (English)

Vill du ha mer information om våra produkter och lösningar?

Vår Sälj & Tekniska support hjälper dig gärna med dina frågor.

Kontakta oss

Kingspan Insulation Sverige

Kingspan Insulation AB

Aminogatan 34

431 53 Mölndal

031 13 50 50