Vår cirkulära resa

Vår
cirkulära
resa

Den bebyggda miljön är en storkonsument av resurser och bidrar i hög utsträckning till att icke-förnybara resurser uttöms och att mängden fysiskt avfall växer. Idag förbrukar byggbranschen 42,4 miljarder ton material varje år. Det motsvarar drygt 40 % av den globala materialanvändningen och cirka 30 % av allt avfall i världen. Enbart i EU tros 25–30 % av allt avfall komma från bygg- och rivningsbranschen. Alla i branschen har ett ansvar att minska processens miljömässiga konsekvenser, från projektdesign till dess att produkten är uttjänt. Det är vårt ansvar att skapa metoder så att material kan användas så länge som möjligt.

Vårt initiativ för att främja en cirkulär ekonomi

För att uppnå verklig cirkularitet i branschen krävs ett samarbete mellan många branscher och kompetensområden. Vårt uppdrag är att fokusera på våra produkter och tjänster för att utveckla lösningar som främjar cirkularitet hela vägen från designfasen till slutet av produktens livslängd.
Kingspan lanserar LIFECycle – ett nytt ramverk för produktcirkularitet

Kingspan lanserar LIFECycle – ett nytt ramverk för produktcirkularitet

Cirkularitet har potential att bevara jordens resurser, skydda vår naturliga miljö och att produkter tillverkas på ett sätt som är återställande och regenerativt. Men för att göra det behöver vi titta på varje steg i produktens livscykel. Därför har vi tagit fram ett eget ramverk för produktcirkularitet, LIFECycle, som integrerar cirkularitet i varje steg: Steg 1: Lean and circular design, Steg 2: Input Materials, Steg 3: Factory processes, Steg 4: Extended life models och Steg 5: Cycling (återvinning/re-, up- och downcycling) när produkten är uttjänt. Vi beskriver varje steg mer utförligt nedan.
 

Steg 1: Effektiv och cirkulär design (Lean and circular design)

På produktnivå fokuserar vi på en rad olika designprinciper, inklusive bättre resurseffektivitet, minskad transportpåverkan genom lättare och tunnare material, enkel demontering och minskat avfall eller minskade koldioxidutsläpp i byggprocessen.

Steg 2: Råvaror och komponenter som är hållbara och cirkulära (Input Materials)

Idag använder vi återvunnet stål i våra isolerade paneler och arbetar aktivt via IKON, vårt globala innovationscenter, för att öka andelen förnybart och återvunnet innehåll i våra avancerade isoleringsprodukter.

Steg 3: Tillverkningsprocesser (Factory processes)

Vårt Planet Passionate-mål är noll avfall till deponi senast 2030, men vi har redan befunnit oss på den här resan ett tag och kan stolt meddela att vissa anläggningar redan har uppnått detta mål. Vi försöker att ha ett helhetsperspektiv när det gäller vår nollvision för avfall till deponi och utforskar alla möjligheter, från återvinning/återanvändning av produktionsavfall, till minskad mängd emballage. 

Steg 4: Metoder för förlängd livslängd (Extended life models)

För att maximera produkternas användningspotential måste vi både förlänga produkternas livslängd så mycket som möjligt och göra det möjligt att återanvända dem om en byggnad når slutet av sin livslängd men produkten fortfarande kan tillföra värde till andra byggnader. I cirkularitetshierarkin är detta mycket bättre än återvinning eftersom det potentiellt har en mycket lägre miljöpåverkan. 

Steg 5: Återvinningstekniker (re-, up- och downcycling) för nya produkter eller andra produkter (Cycling re-, up- och downcycling)

När produktpotentialen har uppfyllts i sin nuvarande form, är vår vision att alla produkter som tillverkas av Kingspan ska vara tekniskt återvinningsbara. Med återvinning avses här processen där man återskapar produktens grundläggande material, vilket gör att de kan användas för att tillverka nya produkter.

Kingspan Planet Passionate

 

Våra Planet Passionate-mål är skapade utifrån viktiga cirkularitetsmål, såsom noll avfall till deponi senast 2030 och användning av återvunnet material genom initiativet 1 miljard återvunna PET-flaskor.

Klicka här för att läsa mer om våra Planet Passionate-initiativ i Sverige

Mål med Planet Passionate-programmet

Några av målen som specifikt kommer att påverka koldioxidavtrycket från våra produkter är:
  • ökad användning av direkt förnybar energi till 60 % senast 2030
  • ökad produktion av förnybar energi till 20 % senast 2030
  • reducerat CO2-avtryck från våra primära leverantörers produkter med 50 % till 2030
  • alla QuadCore®-produkter ska använda återvunnen PET-plast senast 2025.
Med hjälp av Planet Passionate tar vi vårt ansvar genom att minska energiåtgången och koldioxidavtrycket från vår verksamhet och leveranskedja. Vi ökar även återvinningen av regnvatten och avfall samtidigt som vi i allt snabbare takt ställer om till en cirkulär ekonomi.