Planet Passionate 2030 - Vårt nya 10-åriga globala hållbarhetsprogram

14 juli 2020 Kingspan Group
Kingspan We Are Planet Passionate
Vi har kommit in på 2020-talet och nått en kritisk punkt vad gäller klimatåtgärder. Även om det har funnits större medvetenhet och snabbare förlopp i klimatförändringarna under de senare åren, har detta inte resulterat i ökade åtgärder. FN:s senaste rapport (Emission Gap Report 2019) vi nu på väg att missa målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1.5°C i slutet av detta århundrade. Våra åtgärder under detta decennium kommer att medföra stora konsekvenser för planetens och samhällets välfärd Tillsammans, genom engagemang, starkare politiska åtgärder och verkningsfull handling måste vi nu uppnå en 7.6% utsläppsminskning varje år mellan 2020 och 2030. Att ta itu med denna gigantiska utmaning kräver brådskande åtgärder inom alla sektorer.
 
En stor del av denna utmaning består i att vi som samhälle inte har tagit tillräckligt stort ansvar för att minska utsläppen. Vi måste få fler att engagera sig för att skydda vår framtid. För oss i byggsektorn är det ingen nyhet att byggbranschen är en av de största orsakerna när det gäller koldioxidutsläpp i hela världen.  Idag står byggandet och driften av byggnader för 36% av den globala energianvändningen och för 39% av de energirelaterade CO₂ utsläppen[1]. Vi konsumerar en stor mängd av utvunna resurser och ansvarar för ca 30% av allt avfall till deponi. Den globala boytan förväntas fördubblas fram till 2060 och med en ökande energiförbrukning kommer denna trend att accelerera. Det är uppenbart att det finns en möjlighet att utveckla byggbranschen ytterligare för att hjälpa till att tackla utmaningen och kraftigt minska dess miljöpåverkan.
 
  1. [1]N Global Status Rapport 2017
Planet Passionate 2030

Nästa steg på vår resa är Planet Passionate - Vårt nya 10-åriga globala hållbarhetsprogram, som siktar på att påverka tre globala problemområden: Klimatförändring, Cirkulär ekonomi/återvinning och bevarande av vår natur.
Våra övergripande mål är:

  • Att avsevärt minska ekologiska fotavtryck när vi fortsätter att utöka vår globala verksamhet (footprint – ekologisk fotavtryck)
  • Ytterligare förbättra miljöprestandan i våra produkter. Kontinuerligt förbättra våra produkter prestanda till fördel för miljön
  •  Kraftfullt bistå till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling  

Nästa steg på vår resa

Vi började vår hållbarhetsresa redan år 2010, inspirerade av EU´s samarbetade direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD (Energy Performance of Buildings Directive där alla byggnader skall vara “nära-nollenergibyggnader” efter år 2020 och i och med detta startade vi vårt Net Zero Energy* program. Vi har lärt oss mycket under det senaste decenniet och har gjort betydande framsteg när det gäller energieffektivitet, men även genom att sätta upp flera storskaliga energiprojekt - som bidrar till att över 34 GWh från elva förnybara energikällor, samtidigt som vi avsevärt ökat vår upphandling av förnybar elektricitets- och energicertifikat. Vi är på rätt väg när det gäller att uppnå våra mål för i år.

Nu närmar vi oss slutet på programmet har vi har försökt att  engagera flera intressanta personer med olika infallsvinklar. Klimatforskare till arbetande på fabriksgolvet  har fått säga sitt för att  kunna ge oss input och feedback. Vi gjorde en djupdykning för att bedöma grundorsakerna till de väsentligaste effekterna av vår verksamhet och industri.  Att utveckla en strategi som skall göra det möjligt för oss att stödja och utvecklas i en ekonomi med låga koldioxidutsläpp(LCE, påskynda vår produktutveckling och att samarbeta med industrin för att systematiskt förverkliga förändringar.

Planet Passionate 2030

Vi tror att tydliga mål påskyndar åtgärder. Genom Planet Passionate kommer vi att använda mer förnybar energi (inköpt & producerad),för att uppnå Net Zero i alla våra globala verksamheter. Vi kommer inte att skicka något avfall till deponi och genomför återanvändning av plastavfall till högkvalitativa isoleringsprodukter. Vi kommer att öka vår användning av uppsamlat regnvatten och stödja reningsprojekt av våra hav runt om i världen.

Planet Passionate 2030

Medan vi riktar in oss på vår egen direkta påverkan är vårt arbete fortfarande en integrerad del av vårt programmet. Vi har lärt oss att påverkan på värdekedjan också är en viktig del i en meningsfull förändring. Under år 2018 verifierade vi våra vetenskapligt baserade mål inklusive ett mål för minskning av utsläpp av  växthusgaser (GHG). Målet syftar till att hantera utsläppen inom alla faser i våra produkters hela livslängd. För ytterligare snabba på utvecklingen har vi fastställt ett högt uppsatt mål, som  en del av Planet där vi siktar på att hjälpa våras kunder minska utsläppen och därmed kompensera för den koldioxiden som finns bunden i våra produkter. Eftersom detta ligger lite utanför vår kontroll så ser vi detta som en spännande och viktig utmaning.

Genom dessa åtgärder kommer vi inte bara att minska vårt företags påverkan på vår planet utan också förbättra de miljömässiga fördelarna med våra produkter. Vår målsättning är att minska utsläppen för våra byggnaders hela livscykel.

Vi utvecklar  detaljerade färdplaner, strategier och tidslinjer för att hantera och spåra framstegen. Vi räknar med att offentliggöra våra framsteg genom en ny årlig Planet Passionate rapport, CDP, RE100 och det vetenskapligt baserade målinitiativet.
 
Samarbete

Utmaningarna som möter oss kräver enorma förändringar. Vi tror att dessa kan uppfyllas genom bra samarbeten och partnerskap. Kingspan har deltagit i flera viktiga initiativ som syftar till att uppnå en förändring av industrin inklusive  Ellen MacArthur Foundation och World Green Building Council’s Net Zero Carbon Building Commitment, tillsammans med deras  Advancing Net Zero projekt. Vi stödjer även organisationer som Born Free Foundation som arbetar för att skydda den naturliga miljön och vi kommer att fortsätta att utöka våra globala åtgärder genom hela programmet.
 
Stärka våra medarbetarer

Våra energiska och talangfulla kollegor hjälpa oss att påskynda vårt program och dess genomslagskraft.  Vi vet att hållbarhet  är viktigt för våra anställda och vi vill hjälpa till att göra det möjligt för dem att vara en del i  Planet Passionate både i arbetet och i hemmet. Vi försöker skapa fler möjligheter för att våra anställda ska kunna bli mer involverade i planet passion programmet, ett exempel är genom vårt  Champions Network, som fungerar likt en idébank, detta kopplas ihop med vårt hållbarhetsteam och skapar tillsammans en verktygslåda för bra ideer och intiativ.
Den interna responsen till dagens datum har varit positiv och vi förväntar oss att våra medarbetare kommer att hjälpa oss med planet passion projektet.

Att hjälpa våra kunder att vara Planet Passionate

Vi tror att ett av de viktigaste bidragen när det gäller att stödja klimatåtgärderna kommer att komma ifrån att hjälpa våra kunder att minska hela koldioxidinnehållet i sina byggnader  Vi kommer att fortsätta med innovationer och att förbättra våra befintliga produkter och tillföra nya lösningar på marknaden som hjälper till att spara användningen av energi, kol och vatten i byggnadens livscykel.  
 
Vi bör samarbeta för att ersätta den traditionella linjära strategin för byggnation för att  kunna integrera nya koloxidmetoder inom design, byggnation och drift av byggnader. 
Förra året öppnade vi vårt nya globala IKON innovationscentrum för forskningskompetens och utveckling.  IKON är en forskningsbyggnad med fokus på att hitta lösningar på globala problem genom avancerade material och digitala tekniker. IKON kommer att samarbeta med universitet, forskningsinstitutioner och industripartners inom en rad områden för att driva fram nya och bättre lösningar för samhällen.
 
Graden av förändring som krävs under en mycket kort tidsram är enorm. En viktig ekonomisk utmaning kommer att möta oss alla när väl Covid-19 krisen har passerat.  Detta har en stor påverkan på samhället och vi kommer verka för att se till att beslutsfattare och lagstiftare snabbt kan sätta in ett bra och effektivt återhämtningspaket.. Resan kommer inte att vara lätt, men vi vill vara med på den.

Bianca Wong, Global Head of Sustainability, Kingspan Group

*Net Zero Energy: We aim to achieve net zero energy by the end of 2020.  We have defined net zero energy as meaning: the non-renewable energy use associated with our manufacturing sites will be minimised through a combination of energy efficiency measures, on-site renewable energy generation and the purchase of certified renewable energy from the grid.  Our remaining non-renewable energy use will be offset by the purchase of renewable energy certificates.