Trapezasti profilisani elementi X-DEK za ravne krovove

XDEK_HU_565-500px

Product information

To najbolje za vaše klijente. To najbolje za vas
Naš kvalitetan trapezasti profilisani sistem za ravan krov KS1000 X-DEK sa izolacionim jezgrom IPN (PIR) možete koristiti za sve vrste zgrada koje imaju nagib krova manje od 0,5°. Na raspolaganju su razne varijante, na primer i za zaptivanje strane otkud dolazi vetar.

Type: Roof panel
Length: 2.0 m to 13.5 m
Width: 1000 mm
Core thickness: 80, 100 mm
Thermal insulation core: QuadCore®

Krovni izolacioni panel KS1000 X-DEK će vas privući svojom malom težinomizuzetnim toplotno izolacionim svojstvima. Dodajte napredan izbor opcija, i dobićete perfektan sistem za svoj projekat. Zahvaljujući savršenoj toplotnoj zaštiti zgrada će imati visoku energetsku efikasnost. Mala težina koja je kod našeg X-DEK 14-25 kg/m², pomaže uštedu materijala za donju konstrukciju.
Zaptivanje strane otkud dolazi vetar uvek je potrebno realizovati u tri varijante:

 • Tip XB– asfaltom impregnirano kaširanje netkanom tekstilnom tkaninom TR 20, varijanta je pogodna za asfaltne zaptivne trake
 • Tip XG– kaširanje netkanom tekstilnom tkaninom od staklenih vlakana TR 27, pogodno za zaptivanje PVC i EPDM
 • Tip XM– termičko plastična zaptivna traka PVC-P, nanesena već tokom naše proizvodnje

Insulation core

Tehničke karakteristike

Upotreba
Dimenzije i težina
Materijali
Karakteristika
Pakovanje i transport
Manipulacija, skladištenje i montaža
Kvalitet i garancija
Planet Passionate

KS1000 X-dek™ je kompozitni krovni panel „velikog raspona“ koji ispunjava zahtevanu nosivost, čvrstoću i debljinu toplotne izolacije. Prema izboru tipa panela spoljašnji hidroizolacioni sloj (pokrivač) se primenjuje na gradilištu ili je već sastavni deo panela tokom naše proizvodnje (tip XM).

 • minimalni nagib krovne konstrukcije je 0,5° (1 %)
 • debljina donjeg nosećeg lima je 0,9 ili 1,1 mm
 • širina između noseće konstrukcije je čak 7,5 m u zavisnosti na opterećenju, varijanti panela i debljini lima
 • mogućnost upotrebe za zelene vegetacijske prekrivače
 • u pogledu statike mogu se smatrati kao elemenat krovne konstrukcije za ojačavanje
Težina panela

Debljina jezgra - d [mm]
Debljina donjeg lima [mm]  Ukupna debljina - D [mm] Težina panela [kg/m²]
tip XD tip XM tip XB tip XG
80 0,9 188 21,4 17,7 15,9 15,8
1,1 208 23,7 20,0 18,2 18,1
100 0,9 188 22,2 18,6 16,8 16,7
1,1 208 24,6 20,9 19,1 19,0

Koje dužine panela proizvodimo
Standardne dužine panela su od 2,5 do 13,5 m. Paneli kraći od 2,5 m smanjuju se na gradilištu.  Maksimalno možemo isporučiti panele dužine od 15 m (transport na gradilište posebno dugih dimenzija). O mogućnostima isporuke dužih panela, molimo da kontaktirate servisno odeljenje firme Kingspan.
Smanjenje panela (Cutback)
Sve panele X-dek izrađujemo sa smanjenjem na donjem trapezastom limu. Standardna dužina smanjenja je 50 mm, maksimalna dužina je 630 mm.
Prilikom porudžbine panela uvek odredite orijentaciju smanjenjaprema panelu u pogledu postavljanja na krovnu konstrukciju.
 

Vruće pocinkovani čelik S350GD + Z275 sa slojem poliestera od 25 µm boje RAL 9002 – standardna debljina čelika je 0,9 mm, ili 1,1 mm na zahtev.
Mogućnosti spoljašnje površine prema tipu panela X-DEK

 • XD– vruće pocinkovani čelik debljine 0,7 mm u profilisanju Q (minibox) ili F (glatka)
 • XM– PVC hidroizolacione folija standardne debljine 1,2 mm sa unutrašnjim utkanim ojačanjem koje je pokriveno ne utkanim poliesterskim flisom na donjoj strani. Ukupna širina PVC folije 1100 mm, širina poliesterskog flisa 950 mm.
 • XB– bitumen impregnirana podloga TR20 od staklenog vlakna, pogodna za topljenje bitumenskog krovnog pokrivača
 • XG– podloga TR27 od staklenog vlakna, pogodna za polaganje krovnih traka od PVC ili EPDM (mehanički zakačene za unutrašnji lim ili po celoj površini lepene)

Izolaciono jezgro

Standardno se koristi izolaciono jezgro od čvrste pene Kingspan IPN ili Thermalsafe sa zatvorenim ćelijama. Izolaciona pena ne utiče na zdravlje, nema nikakav potencijal oštećivanja ozonskoga omotača (Zero Ozone Depletion Potential) i ne sadrži CFC / HCFC (tvrde i meke freone).
Zaptivanje
Zaptivanje uzdužnog spoja se izvodi tokom proizvodnje. Na sve spojeve se tokom proizvodnje stavlja antikondenzaciona traka od PE pene.
Potrebno je ugraditi butil zaptivnu traku u uzdužni slobodni talas i paronepropusni kit u odrez panela u poprečnom spoju.

Izolaciono jezgro IPN Thermalsafe
Način pričvršćenja Debljina jezgra [mm] Koef. prenosa toplote U [W/m²K] Koef. prenosa toplote U [W/m²K]
Za donji lim 80 0,23 0,223
100 0,19 0,183
Kroz celu debljinu
(samo XD)
80 0,24  
100 0,20  
Biološko stajalište
Otpornost na požar
Kod krovova od sendvič panela Kingspan KS1000 X-DEK sa izolacionim jezgrom od IPN i standardne završne obrade ne dolazi do padanja ili kapanja čestica koje sagorevaju ili ne sagorevaju.
  Otpornost na požar prema ČSN EN 13501-2 i ČSN 730810
Debljina jezgra panela [mm] XD XM XB XG
80 *REI 15-30 *REI 15-30 *REI15 *REI15
100 *REI 30 *REI 30 *REI20
Akustična svojstva

tip panela
Parametri prema ČSN EN 717-1.
RW [dB] RA1 [dB] RA2 [dB]
XD 26 25 22
XM, XB 23 22 20
XG 24 23 21
 • Apsorpcija zvuka αw = 0,1
 • wW - indeks nepropusnosti vazduha
 • Sertifikati i protokoli
  Paneli Kingspan su sertifikovani prema raznim zahtevima (građevinski, požarni, toplotno tehnički, mehanički, statički, akustički, i sl.) i pod raznim uslovima primene. Za više informacija obratite se  tehničkom odeljenju firme Kingspan a.s.

Pakovanje

 • standardno pakovanje - drumski transport
 • Panele X-DEK stavljamo horizontalno spoljašnjim stranama naizmenično gore i dole Između svakog panela stavljamo sloj lepila koji se uklanja i sprečava uzajamno pomeranje panela. Celi snop se obmotava polietilenskom folijom.

Broj panela u pakovanju naveden je u tabeli dole. Standardna visina pakovanja je do 1 100 m
Debljina izolacionog jezgra (mm)
 
80 100
Broj panela u pakovanju (maks.)
 
8
 
6
 
 • Isporuka
  Ako nije određeno drugačije, sve isporuke panela vršimo putem drumskog transporta na mesto gradnje.
  Za istovar odgovara kupac/klijent. Detaljne informacije u vezi prevoza, manipulacije i skladištenja panela u toku isporuke na gradilište možete da nađete u brošuri Tehnički priručnik, ili ćete da dobijete na zahtev na tehničkom odeljenju firme Kingspan.

Skladištenje i manipulacija

 • Primalac isporuke mora da obezbedi odgovarajući istovar prema uputstvima navedenim na snopovima panela. Prevoznik je dužan da u dostavnici navede način manipulacije.
 • Prilikom manipulacije sa snopovima panela uvek radite u skladu sa uputstvom za skladištenje i manipulaciju, uputstvo se nalazi na svakom snopu panela.

 • Kako bi se osiguralo bezbedno slaganje snopova panela, neophodno je koristiti odgovarajuće mehanizme i alate (uglavnom u zavisnosti od dužine panela), elemente za distancu, tekstilne trake i sl.
Skladištenje
Tokom skladištenja sprečite prikupljanje vode između panela, preterano opterećenje panela i zaštitite ih od direktnog sunčevog sjaja, kiše i prašine.
Montaža panela
Postupci i uputstva za montažu panela dostupni su u tehničkom odeljenju naše firme, tel.:495 866 150, e-mail:techinfo@kingspan.cz, gde možete da se dogovorite o pružanju stručne obuke radnika za montažu.
Detaljne informacije za istovar, skladištenje, manipulaciju i montažu možete da nađete u tehničkom priručniku.
Konstrukcioni principi i zahtevi
 • Noseća podupirna konstrukcija na koju su paneli X-dek montirani mora pokazivati preciznost i pravac zahtevani u skladu sa standardom ČSN EN 1090-2 +A1 (Izvođenje čeličnih konstrukcija i aluminijumski konstrukcija
 • Deo 2: Tehnički zahtevi čelične konstrukcije). Iako se navedeni standard odnosi na čelične konstrukcije zahtevamo upotrebu odgovarajućih vrednosti koje su odobrene tolerancijom i za druge noseće konstrukcije koje podupiru panele X-DEK (npr. betonske i drvene konstrukcije).
 • Za instalaciju panela X-DEK XD(varijanta sa limovima sa obe strane izolacionog jezgra) podupirna konstrukcija mora pokazivati pravac min. L/600, gde L je udaljenost susednih potpora.
 • U slučajevima kada prilikom projektovanja panela KS1000 X-DEK XD pretpostavljamo da prilikom montaže neće biti ispunjeni gore navedeni zahtevi firme Kingspan, preporučujemo projektovati panele između noseće konstrukcije kao nosač sa jednim poljem i profilisanjem gornjeg spoljašnjeg lima MiniBox (Q).

Kvalitet
Izolacione sendvič panele Kingspan izrađujemo od materijala najvišeg kvaliteta i uz upotrebu najnovije tehnologije za proizvodnju. Ispunjavaju stroge kontrole kvaliteta, zadovoljavaju standarde ISO9001:2000i garancija su dugog veka trajanja i pouzdanosti.
Garancija
Garancije koje vam dajemo procenjuju se individualno za svaki projekat, pre svega u zavisnosti od agresivne sredine i izabrane vrste završne obrade.
Upozorenje uz opseg
Iako su sve informacije koje se nalaze na ovom web sajtu i u publikacijama objavljenim na sajtu prema uverenju firme Kingspan tačne i kompletne, nije moguće oslanjati se na njihovu prikladnost njihove upotrebe u svim konkretnim slučajevima. Sve informacije, savete i preporuke predstavljamo samo kao pomoć za korisnike pod pretpostavkom da firma Kingspan, njeni zaposleni ili zastupnici neće biti odgovorni za štetu nastalu usled njihovog korišćenja.
Zakoni, propisi, standardi, vladina uredba, izdate potvrde i izveštaji ili drugi propisi i regulativa mogu da se menjaju tokom vremena. Ako su potrebne dodatne i ažurirane informacije obratite se tehničkom odeljenju firme Kingspan.

Planet Passionate

Kroz naš novi desetogodišnji program održivosti „Planet Passionate” koji se sprovodi na nivou grupacije, za cilj imamo da načinimo značajne korake ka održivosti u okviru našeg poslovanja i naših proizvoda.

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Saznajte više o Kingspan u Srbiji

Mi smo vodeći svetski proizvođač održivih proizvoda visokih performansi u građevinarstvu, za inovacije, dizajn, kvalitet i tehničko znanje.

Kingspan Srbija

Mi koristimo kolačiće na našem sajtu www.kingRaspon.com. Da biste saznali više o kolačićima koje koristimo, ili da izmenite vaša podešavanja kolačića tj. da uklonite vaš pristanak na naše korišćenje određenih kategorija kolačića, molimo vas posetite Politika kolačića & kontrola Stranica.

Molimo kliknite "Prihvati i zatvori" da biste prihvatili korišćenje kolačića na našem sajtu. Ako ne kliknete na "Prihvati i zatvori" ali nastavite da koristite ovaj sajt: Vreme pristajete na korišćenje svih KingRaspon kolačića i kolačića trećih strana za svrhe poboljšanja performansi, povećanja funkcionalnosti i merenja posećenosti, u skladu sa uslovima koji su Poštaavljeni u našoj Politika kolačića & kontrola Stranica; i pretPoštaavićemo da ste pročitali i razumeli našu that you have read and understood our Politika kolačića & kontrola Stranica.

Pravila i kontrola kolačića i obaveštenje o privatnosti veb stranice ažurirani su 13. avgusta 2018. godine.