Konkurs plastyczny na Dzień Dziecka

22 maja 2020
Dzień Dziecka 2020

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, dlatego już dziś zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym dla dzieci!

Zadaniem młodych artystów jest przedstawienie ich własnej wizji polskiej wsi. Będzie nam niezmiernie miło jeśli wśród traktorów, świnek i innych rolniczych akcentów pojawią się także produkty Kingspan dla rolnictwa.

Forma dzieła jest całkowicie dowolna, a do udziału w zabawie należy dodać zdjęcie pracy w komentarzu pod konkursowym postem na Facebooku. Pociechy mogą skorzystać z przygotowanej przez nas kolorowanki bądź stworzyć swoje rysunki od samego początku. Liczy się kreatywność i samodzielność!

Jak wziąć udział w konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu, który jest dostępny na dole tej strony.
 • Zachęć swoje dziecko do stworzenia pracy artystycznej przedstawiającej tematykę pt. „polska wieś”. Forma wykonania pracy jest dowolna – może to być szkic, rysunek, malunek, wycinanka, wydzieranka, a także wszelkiego rodzaju formy przestrzenne. Twoja pociecha może skorzystać z gotowej kolorowanki Kingspan, którą można pobrać pod linkiem lub stworzyć swoje własne, unikatowe dzieło.
 • Będzie nam niezmiernie miło jeśli na pracach znajdą się produkty Kingspan Water & Energy stworzone dla polskiego rolnictwa, a Ty polubisz nas na Facebooku.
 • Dodaj zdjęcie pracy dziecka w komentarzu pod tym postem na Facebooku i dopisz jego wiek.
 • Prace konkursowe można dodawać do 1 czerwca 2020 r. do godz. 12:00.
 • 8 autorów prac, których zdjęcia otrzymają największą liczbę polubień w komentarzach pod postem konkursowym, zostanie nagrodzonych atrakcyjnymi nagrodami. Wyłonienie zwycięskich prac nastąpi tuż po zakończeniu konkursu.
 • Nagrodami są:
  • 4 zabawkowe modele Siku będące wiernymi replikami w skali 1:32 ciągników John Deere, New Holland, CLAAS oraz Fendt, ufundowane przez naszego partnera Kramp Polska,
  • 4 głośniki bezprzewodowe JBL GO 2 w ściśle limitowanej edycji Kingspan.
 • Nagrody zostaną przydzielone zwycięzcom w kolejności zgodnej z ilością otrzymanych polubień.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest realizacja tematyki pracy przez dziecko w sposób całkowicie samodzielny.

Pobierz kolorowankę

Kolorowanka - farma Kingspan

Kolorowanka - farma Kingspan

Farma Kingspan - kolorowanka w formacie A4

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu plastycznego z okazji Dnia Dziecka 2020, zwanego dalej "Konkursem", jest Kingspan Water & Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica i posługujący się numerem NIP 779 20 57 260, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej „Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych tj. (Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Organizatora w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/KingspanWaterandEnergy/) oraz na stronie internetowej.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22.05.2020 r. o godz. 12:00 i trwa do dnia 01.06.2020 r., do godz. 12:00.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne będące rodzicami bądź prawnymi opiekunami dzieci, których praca konkursowa zostanie zgłoszona. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które w czasie trwania konkursu wypełnią zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym dostępnym pod tym linkiem: https://www.facebook.com/KingspanWaterandEnergy/posts/2937578153022080/.

§3 Przebieg i warunki udziału w Konkursie

 1. Uczestnictwo w Konkursie warunkowane jest spełnieniem wskazanych w niniejszym Regulaminie warunków oraz dodaniem prawidłowego zgłoszenia konkursowego w trakcie trwania akcji.
 2. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają Moderatorzy Konkursu w osobach przedstawicieli Organizatora.
 3. Uczestnik biorący udział w konkursie nie jest obciążony żadnymi kosztami związanymi z uczestnictwem. Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. Każdy Uczestnik konkursu, wypełniając zadanie konkursowe podane we wpisie konkursowym na Facebooku, bierze udział w konkursie i ma szansę na nagrodę.
 4. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu zdjęcia bądź skanu pracy dziecka przedstawiającej tematykę „polska wieś” wraz z podaniem wieku dziecka. Uczestnik konkursu zdobywa nagrodę, jeśli jego zdjęcie w komentarzu zdobędzie największą liczbę polubień od innych użytkowników portalu społecznościowego.
 5. Organizator zamierza nagrodzić ośmiu uczestników z największą liczbą polubień pod zdjęciem. O wygranej zwycięzca zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej w dniu 1 czerwca 2020 r., a prace zostaną zamieszczone na oficjalnym profilu Organizatora.
 6. Chcąc przystąpić do Konkursu, należy w okresie jego trwania wykonać zadanie konkursowe określone we wpisie konkursowym w zgodzie z niniejszym regulaminem. Komentarze niezgodne z tematyką konkursu, obraźliwe, itp. będą usuwane.
 7. Przesyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik Konkursu potwierdza równocześnie, że praca jest autorstwa dziecka, którego jest rodzicem bądź prawnym opiekunem i nie narusza ona praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji Zgłoszenia w razie uzyskania przez Organizatora informacji o możliwym naruszeniu przez uczestnika praw osób trzecich.
 8. Jeżeli praca może być zakwalifikowana jako utwór w rozumieniu art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to zgłaszając taką pracę do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że jest jej wyłącznym autorem.
 9. W konkursie nie będą uwzględniane prace, które:
  1. naruszają obowiązujące przepisy prawa wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawierają treści faszystowskie oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  2. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe itp.,
  3. naruszają prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej,
  4. nie dotyczą przedmiotu Konkursu,
  5. są kopią treści pracy w całości lub części innych Użytkowników Konkursu,
  6. napisane są niezgodnie z zasadami polskiej pisowni i gramatyki.
 10. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie z chwilą nadesłania pracy konkursowej bezwarunkowo, bezterminowo i bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi majątkowe prawa autorskie do treści nadesłanej odpowiedzi na zadanie konkursowe na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów, wielokrotne publikowanie i następuje bez ograniczeń terytorialnych.


§4 Nagrody

 1. Nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe.Zostaną one przydzielone zwycięzcom w kolejności zgodnej z ilością otrzymanych polubień dla ich pracy. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.
 2. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 3. Podanie przez Uczestnika konkursu w wiadomości prywatnej nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) lub podanie ich w terminie późniejszym niż 7 dni od powiadomienia o wygranej będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi konkursu nagrody.
 4. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora na adres podany przez uczestnika konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie nagrodzonego Uczestnika Konkursu. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi. Koszt wysyłki nagród w granicach kraju pokrywa Organizator.
 5. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 14 dni po zakończeniu Konkursu (opublikowane na profilu Facebook Kingspan Water & Energy).


§5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu - tj. imię i nazwisko, nazwa profilu w serwisie Facebook, adres pocztowy i numer telefonu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imion zwycięzców Konkursu oraz nazwy miejscowości, w których zamieszkują, na co Uczestnicy wyrażają zgodę.
 4. Podanie danych osobowych do udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych uniemożliwia udział w Konkursie i może być podstawą do odmowy wydania Nagrody. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Kingspan Water & Energy sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu do momentu wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród i realizacji ewentualnych postępowań związanych ze złożeniem reklamacji. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który otrzymał Nagrodę w Konkursie kończy się z upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs.


§6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2020 r. i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej podanej w opisie wpisu na oficjalnym profilu Kingspan Water & Energy w serwisie Facebook.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 3. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 4. Wszelkie spory między Organizatorem Konkursu i jego Uczestnikami będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

Dzień Dziecka 2020 - konkurs