Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków – o czym należy pamiętać?

5 stycznia 2022 Kingspan Woda
Po podjęciu decyzji o zakupie oraz instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, warto mieć na uwadze, że niezwykle istotne jest także poprawne wykonanie projektu oraz zgłoszenie budowy oczyszczalni przydomowej. Nie jest to skomplikowany proces, ale wymaga poświęcenia odrobiny czasu, by zdobyć odpowiednie pozwolenie. Na co trzeba zwrócić uwagę? Kto wydaje ostateczną decyzję? O czym pamiętać, przygotowując zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków? Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania.

Zgłoszenie oczyszczalni przydomowej – podstawowe informacje

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest urządzeniem, które stanowi jeden z elementów poprawnie działającej całej instalacji oczyszczania ścieków w indywidualnym gospodarstwie domowym. Rozwiązanie to cieszy się bardzo dużą popularnością na terenach wiejskich i rozproszonych.

Wiele osób zastanawia się, czy zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W myśl przepisów Prawa budowlanego każdy taki system mieszczący się w granicach własnej działki o maksymalnej wydajności do 7,50 m³/doba nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia. Wystarczy jedynie standardowe zgłoszenie oczyszczalni przydomowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków zgłoszenie – na co zwrócić uwagę?

Samo zgłoszenie składa się w starostwie powiatowym odpowiednim dla miejsca realizacji inwestycji (lub urzędzie miasta, jeśli funkcjonuje ono na prawach powiatu), gdzie można znaleźć również niezbędny formularz- zwykle jest on dostępny na stronie internetowej starostwa. Jeszcze przed jego wypełnieniem warto sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania terenu, na którym ma powstać oczyszczalnia. Niestety, zdarza się, że dana gmina wprowadza zakaz budowy tego typu instalacji w wybranym obszarze.

Trzeba pamiętać, że w samym zgłoszeniu wskazuje się nie tylko rodzaj czy zakres prac, ale także sposób przeprowadzenia poszczególnych robót budowlanych. W formularzu powinny być podane również informacje o terminie rozpoczęcia budowy, ilości ścieków produkowanych w ciągu 24 godzin oraz wydajności zaprojektowanego systemu.

Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – jakie dokumenty dołączyć?

Oprócz formularza, do właściwego wydziału architektury i budownictwa starostwa powiatowego, należy dostarczyć zaświadczenie w pełni praw do dysponowania nieruchomością, na której ma być przeprowadzona inwestycja. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków powinno obejmować także projekt instalacji. To dokument, który składa się z części opisowej oraz rysunkowej. W części opisowej znajdują się takie informacje, jak planowana lokalizacja inwestycji, sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków, obliczenie ilości i jakości dopływających ścieków oraz wymagana prawem redukcja zanieczyszczeń w ściekach.

Druga część projektu – rysunkowa – określa lokalizację oczyszczalni ścieków na działce inwestora, przy zachowaniu wymaganych prawem odległości od budynku, granicy działki, studni wody pitnej itp.

W tej części niezwykle istotny jest również dobór i sposób odprowadzenia ścieków. Jakie odległości są istotne podczas zgłaszania przydomowej oczyszczalni ścieków? Przepisy regulują kilka kwestii:

- odległość od studni/ujęcia wody pitnej: 30 metrów,
- odległość od budynków: 3 metry,
- odległość od granic działki lub drogi: 2 metry,
- odległość od dużych drzew i krzewów: 3 metry,
- odległość od gazociągu i wodociągu: 1,5 metra.

Podsumowując – komplet dokumentów składanych do starostwa powiatowego lub urzędu miasta powinien obejmować: formularz zgłoszenia oczyszczalni przydomowej, oświadczenie o prawach do dysponowania nieruchomością, mapę oraz opis techniczny systemu wraz z deklaracją właściwości użytkowych oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a zgłaszanie budowy – o czym jeszcze pamiętać?

Niektóre przypadki, oprócz standardowego zgłoszenia, wymagają dostarczenia również dodatkowych dokumentów, np. opinii geotechnicznej lub opinii inspektora ochrony środowiska. Trzeba zauważyć, że systemu drenażowego nie można stosować na terenie, który jest okresowo zalewany przez wody gruntowe. W takiej sytuacji zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zostaną odrzucone. Jeśli okaże się, że w zawiadomieniu brakuje jakichkolwiek dokumentów, osoba składająca otrzyma prośbę o ich uzupełnienie w określonym terminie.

W niektórych przypadkach budowa oczyszczalni wymaga także złożenia operatu wodnoprawnego. Proces ten trzeba przeprowadzić, gdy przewidywany zrzut ścieków jest większy niż 5 m³/doba lub gdy ścieki oczyszczone odprowadzone będą poza teren należący do inwestora.

Organ decyzyjny może sprzeciwić się zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni w ciągu 21 dni od otrzymania dokumentów. Jeśli tego nie zrobi – można rozpoczynać inwestycję. Warto pamiętać, że ta tzw. milcząca zgoda ważna jest przez trzy lata, licząc od terminu wskazanego jako data rozpoczęcia prac.

Przeczytaj nasze pozostałe artykuły

Nasze produkty: