Zasady Przetwarzania Danych Osobowych


Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”). Celem wprowadzenia regulacji jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kingspan sp. z o.o.

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE?

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Kingspan Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 20 ,27-300 Lipsko  (tel. +48 48 3783 100), mail: info@kingspan.pl


DO JAKICH CELÓW PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja pracowników


W przypadku, gdy zechcą Państwo aplikować do naszej firmy, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Realizacja ofertowania

Gdy zechcą Państwo otrzymać od nas ofertę sprzedaży naszych rozwiązań, Państwa dane będą wykorzystywane w celu realizacji procesu ofertowania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Realizacja sprzedaży

W przypadku, gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do odebrania zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.
 
Prowadzenie serwisu i usług na stronach www

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Cele marketingowe

Państwa dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych w szczególności do promowania naszej oferty. Jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę na otrzymywanie Newslettera Kingspan  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) będziemy wykorzystywać wskazany adres e-mail w celu informowania Państwa o naszych nowych produktach, wydarzeniach, promocjach.

Zapewnienie bezpieczeństwa Spółki

W przypadku, gdy przebywacie Państwo na terenie naszych Zakładów przetwarzamy Państwa dane osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), szczególnie dane osobowe ksiąg wejścia i wyjścia , czy wizerunek w systemie monitoringu – dla zapewnienia bezpieczeństwa aktywom firmy.


JAKIE DANE GROMADZIMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane finansowe (np. dane majątkowe),
 • wizerunek osób pozyskany za pośrednictwem monitorowania wideo (np. monitoring obiektów Spółki).
 
Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • pracownikiem klienta / partnera handlowego,
 • pod kontrahentami – realizującymi zlecenie klienta
Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Kingspan sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit. f RODO) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.


KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:
 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu (w szczególności członkom grupy kapitałowej do której należymy a którzy realizują niezbędne czynności w procesie sprzedaży)
 • firmom transportowym
 • firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego,
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo
 • ubezpieczycielom
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, audytorzy
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • innym podmiotom zewnętrznym wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:
 • dane pozyskane z rejestracji w naszych serwisach www będą przechowywane do dnia wycofania zgody (art.6 ust.1 lit.f RODO)
 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego
 • dane pozyskane na potrzeby rekrutacji będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego;
 • dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia nagrania
 • archiwizowania dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikającego z przepisów prawa 
 
 
JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku, gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych np. na potrzeby Newslettera, mogą ją Państwo w dowolnym czasie wycofać,
 • Prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu,

Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregoś z powyższych praw prosimy o informację elektroniczną na adres info@kingspan.pl lub pisemną na adres 27-300 Lipsko ul. Przemysłowa 20

Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy realizacji projektu ...

Recepcja: +48 48 378 31 00

Kingspan Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 20
27-300 Lipsko
woj. mazowieckie

Kontakt z nami