Nasze rozwiązania dla zarządzania paliwem dopasowane są do indywidualnych potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. Aby nasi specjaliści mogli opracować dla Państwa indywidualny plan zarządzania paliwem, konieczne jest dokonanie oceny zakładu. W celu sprawdzenia zgodności z normami EN590 oraz ISO 4406:1999 konieczna jest weryfikacja stanu przechowywanego paliwa. Aby ocenić jakość paliwa przechowywanego w Państwa zbiornikach, pobierzemy jego próbkę, która następnie zostanie przesłana do pełnej analizy w niezależnym laboratorium w celu stwierdzenia zawartości wszelkich zanieczyszczeń. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka pojawienia się wycieków oraz uszkodzeń zbiornika. Wyniki analizy próbki oraz ewaluacji zbiorników to podstawa, dzięki której określimy wstępne działania mające na celu rozwiązanie występujących problemów oraz opracujemy indywidualny plan działania.
 
Norma En 590

Proszą o Ocenę położenia


Wyrażam zgodę na warunki określone w Polityce Prywatności strony internetowej.

Jakie znaczenie dla zintegrowanego zarządzania paliwem mają normy EN590 i ISO 4406:1999?

Normy te zostały wprowadzone w celu określenia standardów, według których można oceniać stan oleju napędowego oraz ropy naftowej. Są one kluczowe podczas opracowywania i wdrażania w życie planu zarządzania paliwem, jako że określają one charakterystyki, którymi powinno cechować się paliwo w celu zmniejszenia stopnia zanieczyszczania przez nie środowiska.

Mogą one również mieć wpływ na wydajność paliwa, kiedy zajdzie potrzeba zasilenia nimi agregatów. Każdy z tych standardów dotyczy odmiennej charakterystyki, która może mieć wpływ na wydajność paliwa przechowywanego przez 6 miesięcy lub dłużej.
 

EN590 to europejski standard, który określa właściwości oleju napędowego zdatnego do sprzedaży na terenie UE. Od samego początku dostosowywano ów standard tak, aby stopniowo obniżać zawartość siarki w oleju napędowym, zaś w chwili obecnej dopuszcza on maksymalnie 7% domieszkę biodiesla do zwykłego oleju. Chociaż jest to w pewnym stopniu korzystniejsze dla środowiska, może mieć to również długoterminowy wpływ na wydajność przechowywanego paliwa.

Biodiesel jest higroskopijny, co oznacza, że z natury pochłania wilgoć. Przechowywane paliwo należy regularnie sprawdzać pod kątem zawartości nie więcej niż 200mg wody na kilogram paliwa (0,02%) zgodnie ze standardem EN590. Jeżeli paliwo zawiera więcej niż 0,02% wody na kilogram, należy ją usunąć za pomocą procesu ekstrakcyjnego, jakim jest oczyszczanie paliwa. Oprócz higroskopijności, biodiesel obniża również zawartość siarki w oleju napędowym. O ile jest to dobre dla środowiska naturalnego, obniżona zawartość siarki to idealne warunki dla rozwoju mikroorganizmów zanieczyszczających paliwo. Zintegrowane rozwiązanie dla zarządzaniem paliwa umożliwia monitorowanie i rozwiązanie także tej kwestii.
 

W standardzie ISO 4406:1999, powszechnie nazywanym kodeksem czystości, wprowadzony został trzycyfrowy system kodowania, który odnosi się do zanieczyszczenia poszczególnymi cząsteczkami (18/16/13). Zawartość cząsteczek mierzona jest za pomocą czułej wiązki lasera zaprogramowanej do wyłapywania cząsteczek o rozmiarach 4, 6 i 14 mikronów, a następnie porównywana do całkowitej objętości badanego paliwa.

Jakie ma to odniesienie do zasady 18/16/13?

18/16/13 to zakres, w którym musi znaleźć się zawartość cząsteczek, aby paliwo zostało uznane za „czyste”. Zawartość cząsteczek porównuje się następnie z tabelą standardu ISO i na tej podstawie określana jest czystość paliwa; im niższy numer w tabeli, tym mniej cząsteczek w paliwie.

  • 18 = pomiędzy 1300 - 2500 cząsteczek większych niż 4 mikrony

  • 16 = pomiędzy 320 - 640 cząsteczkami większymi niż 6 mikronów

  • 13 = pomiędzy 40 - 80 cząsteczkami większymi niż 14 mikronów

Aby upewnić się, że Państwa paliwo spełnia te standardy, należy je regularnie sprawdzać i oczyszczać w razie konieczności.

Co może zanieczyścić paliwo?

Produkty Kingspan

Pełna ewaluacja stanu przechowywanego paliwa

W ramach oceny generatorów Kingspan przedstawi Państwu szczegółowy raport na temat jakości przechowywanego paliwa. W celu stwierdzenia obecności zanieczyszczeń do raportu dołączone zostaną wyniki obszernej analizy laboratoryjnej na podstawie pobranych próbek. Podczas oceny zakładu możemy również:
  • przeprowadzić ewaluację zbiorników paliwa zgodnie ze standardami OFTEC,
  • dokonać oceny ryzyka dla środowiska naturalnego,
  • zebrać i przeanalizować próbki paliwa,
  • zlikwidować nienadające się do użytku zbiorniki paliwa,
  • przeprowadzić instalację nowych zbiorników
Jeżeli dawno nie odbywała się u Państwa inspekcja, wysoce prawdopodobnym jest, że Państwa zbiorniki oraz system zarządzania nimi nie spełniają wymagań stawianych przez aktualne przepisy.
Ocena zakładu - broszura (do pobrania)

Pozostałe zintegrowane rozwiązania dla zarządzania paliwem firmy Kingspan

Potrzebują Państwo więcej informacji o oczyszczaniu paliwa?

Czekamy na kontakt z Państwa strony!

Mają Państwo możliwość skontaktowania się z naszym zespołem już dzisiaj poprzez e-mail: serviceeu@kingspan.com lub też dzwoniąc pod numer +48 61 660 94 74.

Porozmawiaj z nami

Nasz krajowy zespół serwisowy jest zawsze gotowy do pomocy zarówno w przypadku projektów domowych, jak i komercyjnych.

Zadaj nam pytanie