Życie zależy od wody. Potrzeba ochrony tego cennego zasobu jest realna i pilna.

7 sierpnia 2020 Kingspan Group
Życie zależy od wody

Woda nas otacza.

Około 72% powierzchni Ziemi to woda - od oceanów, mórz i czap lodowych po rzeki, strumienie i jeziora. Jest zawarta w atmosferze w postaci chmur i pary wodnej, spadając jako deszcz, podczas gdy ogromne ilości są przechowywane pod ziemią poniżej lustra wody. W ten sposób woda przemieszcza się po naszej planecie w cyklu, który zapewnia jej stały obieg.

Ogromna większość (96%) całej wody na Ziemi to woda zasolona, która jest przechowywana w oceanach. Ludzkie życie zależy jednak od dostępu do słodkiej wody, której niestety coraz mniej, podczas gdy nasze potrzeby rosną.
Utrudniony dostęp do wody prowadzi do jej niedoborów i potencjalnie do kryzysu wodnego.

Brak czystej wody i urządzeń sanitarnych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Jednym z celów zrównoważonego rozwoju ONZ jest osiągnięcie powszechnego i równego dostępu do bezpiecznej i przystępnej cenowo wody pitnej dla wszystkich.

Pilność kryzysu wodnego i jego niszczycielskie konsekwencje są powodem, dla którego firma Kingspan uwzględniła zrównoważoną gospodarkę wodną w swojej 10-letniej strategii „Planet Passionate”.
Naszym zamiarem jest zbieranie 100 milionów litrów wody deszczowej rocznie w biurach i zakładach produkcyjnych Kingspan do 2030 roku, z pośrednim celem 50 milionów litrów do 2025 roku.

Dodatkowo, współpracujemy z kilkoma fundacjami charytatywnymi, aby wspierać ich pracę - od oczyszczania oceanów po dostarczanie słodkiej wody społecznościom na całym świecie.

Kryzysy wodne: od niedoborów do powodzi
ONZ podkreśliła, że do 2050 r. od 4,8 do 5,7 miliarda ludzi może cierpieć z powodu niedoborów wody. Problem narasta, co oznacza, że brak słodkiej wody wkrótce wpłynie na zdrowie ludzi, środowisko i zrównoważony rozwój.

Przyczyn tych niedoborów wody jest wiele i są one dość złożone. Po części przypisuje się je globalnemu ociepleniu i zmianom klimatycznym, które radykalnie zmieniły wzorce pogodowe.
Jednak niedobory wody to nie jedyne kryzysy wodne, przed którymi stoi świat. Przez nadmiar wody w niektórych obszarach przewiduje się wzrost liczby osób zagrożonych powodzią.

Szacuje się, że do 2050 r. powodzie dotkną około 20% światowej populacji. Tak jak niedobór wody przypisuje się zmianom klimatycznym, tak samo dzieje się  z powodziami z powodu większych opadów deszczu i podnoszenia się poziomu mórz na całym świecie.

Powodzie są po części spowodowane działalnością człowieka i zwiększeniem poziomu zabudowania. Twarde powierzchnie jak dachy, drogi czy chodniki nie absorbują wody, a zamiast tego kierują powstały spływ przez systemy odwadniające (niektóre istniejące od XIX wieku), które mogą szybko ulec przeciążeniu.
Wraz z wyczerpywaniem się najlepszych terenów pod inwestycje na dobrze odwodnionych terenach, zabudowa i utwardzenia terenu rozszerzyły się na obszary marginalne wokół dolin rzecznych lub równin zalewowych. Wszystko to powoduje, że większe ilości wody deszczowej wpływają bezpośrednio do cieków wodnych.

Zaangażowanie Kingspan w zakresie oszczędzania wody
Budowa i wzrost terenów zabudowanych odgrywa znaczącą rolę w zagrożeniach, przed którymi stoimy. W miarę jak obszary miejskie rozprzestrzeniają się, a ziemia nadal się nagrzewa, istnieje pilna potrzeba lepszego zarządzania naszymi zasobami wodnymi. Obejmuje to zindywidualizowane, lokalne strategie zarówno w celu zmniejszenia wpływu przyszłych susz, jak i zmniejszenia ryzyka przyszłych powodzi.

Wynika z tego, że projektowanie budynków miejskich wraz ze zmianami w sposobie wykorzystania w nich wody może stać się integralną częścią rozwiązania problemu. Kingspan zobowiązał się do wzięcia udziału w inicjatywach mających na celu przeciwdziałać temu zjawisku.

Oszczędzamy wodę w naszych zakładach poprzez recykling, a naszym celem jest gromadzenie 100 milionów litrów wody deszczowej każdego roku w biurach i zakładach produkcyjnych do 2030 r. Pomoże nam to zmniejszyć zużycie wody wodociągowej, zmniejszyć spływ wody deszczowej oraz poprawić jakość lokalnych dróg wodnych.
Cała zebrana woda zostanie wykorzystana przez Kingspan w naszej działalności  lub sprzedana/przekazana. Zebrana woda deszczowa może być zużytkowana na wiele sposobów - od mycia pojazdów po podlewanie roślin i spłukiwanie toalet.

Polityka zrównoważonego wykorzystania wody ma również inne zalety. Przetwarzanie wody w oczyszczalniach ścieków zużywa energię, więc zmniejszenie naszej zależności  od wody wodociągowej zmniejszy zużycie energii i wytwarzanie CO2.


Partnerstwo Fundacji ECOALF
Pamiętamy również o potrzebie oczyszczenia naszych oceanów, usuwania ton śmieci wytworzonych przez człowieka i plastikowych odpadów. ONZ na konferencji oceanicznej w czerwcu 2017 r. stwierdziła, że każdego roku do oceanów trafia ponad 8 milionów ton plastiku, a aż 80% wszystkich śmieci w naszych oceanach to odpady z tworzyw sztucznych.

Kingspan połączył siły z Fundacją ECOALF - organizacją typu not-for-profit, której głównym celem jest promowanie selektywnego odzysku odpadów oceanicznych, umożliwiając ich recykling i unikając szkodliwego wpływu na środowisko.

Zgodnie z warunkami 3-letniego partnerstwa Kingspan będzie każdego roku pomagać w usuwaniu do 150 ton plastikowych odpadów z Morza Śródziemnego poprzez sieć 2600 rybaków Fundacji ECOALF w Hiszpanii.
Naszym celem jest ponowne wykorzystanie jak największej ilości plastiku odzyskanego z oceanów w naszych zakładach produkcyjnych.

Zbiornik Rhino wspierający działalność fundacji Cotton Up w Ugandzie

Współpraca Kingspan z Cotton On Foundation
Na obszarach wiejskich w Ugandzie dostęp do czystej i bezpiecznej wody pitnej nie zawsze jest łatwy, dlatego australijski oddział Kingspan Water & Energy współpracuje z lokalną Fundacją Cotton On, aby dostarczać słodką wodę odległym społecznościom.

Inicjatywy Fundacji Cotton On znacznie zwiększyły dostęp do wody w okręgach Lwengo i Rakai w południowej Ugandzie. Fundacja zainstalowała gigantyczne zbiorniki wody Rhino, dostarczone przez Kingspan Water & Energy, w siedmiu szkołach w regionie. Zbiorniki Rhino wychwytują i przechowują wodę deszczową, zapewniając słodką wodę dla ponad 5 tys. dzieci w wieku szkolnym.
Zbiorniki na wodę Rhino zostały również umieszczone w ośrodku zdrowia, który obsługuje 500-600 pacjentów miesięcznie.

Fundacja planuje zainstalować zbiorniki Rhino, aby pomóc ponad 4 tys. dzieci  w kolejnych trzech społecznościach. Wszystko to w ramach celu, jakim jest stworzenie 20 tys. wysokiej jakości miejsc edukacyjnych.

„Niektóre dzieci w szkołach, które obsługujemy, musiałyby przejść trzy lub cztery mile, aby uzyskać czystą wodę. Teraz mogą po prostu wyjść ze szkoły i napełnić swoje wiadro” – stwierdza Tim Diamond, dyrektor generalny Cotton On, Uganda.

Kingspan – przykłady działań proekologicznych
Naszym celem jest zebranie 100 milionów litrów wody deszczowej do 2030 roku w ramach programu „Planet Passionate”. Aby osiągnąć ten cel, będziemy instalować systemy zbierania wody deszczowej w naszych lokalizacjach, w których będzie to możliwe.

Kingspan IKON Innovation Centre, Irlandia
Oczekuje się, że system zbierania wody deszczowej zainstalowany w Centrum Innowacji Kingspan IKON w Irlandii będzie przechwytywał i magazynował 26 700 litrów wody deszczowej rocznie.
System jest używany zarówno do spłukiwania toalet (spodziewane zużycie 15 800 litrów rocznie), jak i na stanowiskach testowych w obszarze badawczo-rozwojowym IKON.

Kingspan Polska, Zakład w Rokietnicy
W trakcie budowy jest instalacja do zbierania wody deszczowej w zakładzie Kingspan Water & Energy w Rokietnicy w Polsce.

Zespół do tej pory uruchomił jeden zbiornik na wodę deszczową o pojemności 20 000 litrów. Drugi zbiornik jest montowany, a w planach są kolejne dwa, co zwiększy całkowitą pojemność do 80 000 litrów.
Szacuje się, że z dachu obiektu o łącznej powierzchni 3600 m2 będzie zbierane rocznie od 1,25 do 1,7 mln litrów wody deszczowej. To wystarczy, aby napełnić zbiornik o pojemności 20 000 litrów aż 85 razy!

Wszystkie zbiorniki zostaną podłączone do znajdujących się na miejscu toalet w celu spłukiwania wody w spłuczkach toaletowych i pisuarach, przy czym obecny zbiornik dostarcza już około 300 litrów wody deszczowej dziennie do budynku.

Nowe zbiorniki są również podłączane do systemu telemetrycznego Kingspan Access, zapewniając ciągłe dostarczanie informacji systemowych do platformy chmurowej Kingspan Connect. Zespół fabryki może sprawdzić ile zebranej wody deszczowej znajduje się w każdym zbiorniku i stale monitorować poziom ich napełnienia, a także dzienne poziomy zużycia wody w toaletach/pisuarach.

Instalacja zbierania wody deszczowej w fabryce Kingspan w Rokietnicy