Planet Passionate – vårt nye 10-årige globale bærekraftprogram

30 juli 2020 Kingspan
Kingspan_We Are Planet Passionate_Image_Hero
Vi skriver nå 2020 og har nådd et kritisk punkt når det gjelder klimatiltak. Selv om det har vært større bevissthet rundt klimaendringer de siste årene, har det ikke resultert i større handling.  FNs miljøprogram la i 2019 frem Emissions Gap Report som slår fast at vi snar ikke lenger vil kunne begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen utgangen av dette århundret.  Våre handlinger dette tiåret vil få store konsekvenser for levevilkårene på jorden.  Vi må nå sammen, gjennom forpliktelser, en mer samkjørt politikk og handlinger, oppnå en utslippsreduksjon på 7,6 % hvert år mellom 2020 og 2030. For å kunne takle denne enorme utfordringen, må det umiddelbart settes inn endringstiltak i alle bransjer.
 
En stor del av denne utfordringen er at verdenssamfunnet ikke har forpliktet seg i stor nok grad til å redusere utslipp.  Vi må lukke «forpliktelsesgapet» for å beskytte fremtiden. Vi som er i byggebransjen er klar over at vi er blant de største bidragsyterne til karbonutslipp på verdensbasis.  I dag står bygging og drift av bygninger for 36 % av den globale energibruken og 39 % av energirelaterte CO₂-utslipp [1]. Vi forbruker enorme mengder utvunnede ressurser og står for ca. 30 % av alt deponiavfall globalt.  Med et globalt gulvareal som forventes å fordobles innen 2060 og et energiforbruk som øker og øker, vil denne trenden bare skyte fart. Det er åpenbart mange uutnyttede muligheter i den eksisterende bygningsmassen som kan bidra til å takle klimautfordringen, noe vi ønsker å være med å utvikle.
 
[1] N Global Status Report 2017
Planet Passionate Intro Blog Overview Flow Graphic PDF_NO
Det neste skrittet på reisen er Planet Passionate – vårt nye 10-årige globale bærekraftprogram som retter seg inn mot tre globale utfordringer: klimaendringer, resirkulering og naturvern. De overordnede målene er:
 
  • Redusere miljøavtrykket betydelig etter hvert som vi utvider den globale virksomheten
  • Forbedre ytterligere miljøytelsen til produktene
  • Gi et meningsfylt bidrag for å oppnå FNs bærekraftsmål. 
 
Neste skrittet på en reise som begynte for nesten 10 år siden

Vi startet på gruppens bærekraftreise i 2010, og inspirert av de nye kravene i EUs bygningsenergidirektiv (EPBD) om at alle nye bygninger skulle være «nesten nullenergibygg» innen 2020, startet vi vårt netto nullenergi-program* (NZE). Vi har lært mye det siste tiåret og gjort betydelige fremskritt innen energieffektivitet, iverksatt flere storskala energiprosjekter – som genererer over 34 GWh fra elleve ulike fornybare energikilder, og vi har skaffet oss betydelig flere grønne el- og energisertifikater. Vi er godt i rute for å nå målet i år. 
Da vi nærmet oss slutten av programmet, begynte vi å engasjere flere interessenter fra fabrikkgulv til klimaforskere for å gi innspill og tilbakemeldinger. Vi tok et dypdykk og vurderte de grunnleggende årsakene til de viktigste påvirkningene fra vår bransje. Å utvikle en strategi som vil gjøre oss i stand til å støtte og trives i en lavkarbonøkonomi, akselerere produktinnovasjonen og samarbeide med bransjen for å realisere systemisk endring.
 
 
Planet Passionate 2030

Vi tror at tydelige mål skaper handling. Vi har satt 12 målbare mål for å skape rask endring i hele virksomheten.  Gjennom Planet Passionate vil vi bruke mer fornybar energi (kjøpt og selvgenerert), oppnå netto null karbonproduksjon i den globale driften og hjelpe medarbeiderne til å starte sin transportreise med null utslipp.  Vi vil sende null avfall til deponi og resirkulere plastavfall til avanserte isolasjonsprodukter. Vi vil øke bruken av høstet regnvann og støtte havryddingsprosjekter over hele verden.
 
Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Graphic_1800x630px_no-1
Selv om det fortsatt er en integrert del av programmet å håndtere vår egen påvirkning, har vi lært at det også er viktig å håndtere verdikjedepåvirkninger for å kunne skape betydningsfulle endringer. I 2018 verifiserte vi de vitenskapsbaserte målene, inkludert et mål om utslippsreduksjon av klimagasser (scope 3). Målet tar sikte på å håndtere opp- og nedstrømsutslipp i verdikjeden. For å gå videre raskere setter vi et enda mer aggressivt scope 3-mål som en del av Planet Passionate, som skal gjøre oss i stand til å betydelig redusere oppstrømsutslippene og dermed også karbonavtrykket til produktene. Fordi scope 3-utslipp ligger utenfor vår umiddelbare kontroll, forventer vi at det blir svært vanskelig å oppnå disse målene, men vi må likevel arbeide med forsyningskjeden for å oppnå dem.

Ved å sette inn disse tiltakene vil vi ikke bare redusere selskapets påvirkning på planeten, men også ytterligere forbedre miljøfordelene til våre produkter. Med dette tar vi sikte på å oppnå bygninger med lavere karbonavtrykk gjennom hele levetiden. Vi utformer for øyeblikket detaljerte veikart, strategier og tidslinjer for å håndtere og spore fremdriften. Vi planlegger rapportere fremdriften offentlig gjennom en ny årlig Planet Passionate-rapport, CDP, RE100 og Science-Based Target Initiative.
 
Samarbeid 

Utfordringene vi står overfor, krever enorme endringer, ofte på et systemisk nivå. Vi tror at vi bare kan oppå dette gjennom ekte samarbeid og partnerskap. Kingspan er en del av flere viktige initiativer som tar sikte på å oppnå industritransformasjon, inkludert Ellen MacArthur Foundation og World Green Building Council’s Net Zero Carbon Building Commitment, i tillegg til deres Advancing Net Zero-prosjekt (ANZ). Vi støtter også organisasjoner som Born Free Foundation, som arbeider for å beskytte den naturlige verdenen, og vi vil fortsette å oppskalere den globale handlingen gjennom hele programmet.
 
 
Styrking av medarbeidere 

Vi mobiliserer våre energiske og talentfulle medarbeidere for å akselerere programmet og påvirkningen.  Vi tror at bærekraft er en sak som er viktig for medarbeiderne, og vi vil hjelpe dem med å bli Planet Passionate både på jobben og hjemme. Vi skaper flere muligheter til å involvere seg aktivt, inkludert et Champions Network – bærekraftteamene får direkte tilgang til en idémyldringsløsning og et programverktøy der alle kan lære om og utvikle programmet i hele virksomheten. Vi vil ha regelmessige fremdriftsoppdateringer og vil bruke eksisterende årlige arrangementer, slik som våre leverandørdager, til å utvikle løsninger. Den interne responsen så langt har vært svært positiv, og vi forventer at våre medarbeidere vil hjelpe oss med å ta denne utfordringen. 
 
 
Hjelpe kundene med å bli Planet Passionate 
 
Vi tror at det viktigste vi kan gjøre for å støtte klimatiltakene, er å hjelpe kundene med å redusere karbonavtrykket til bygningene deres over hele verden. Vi vil fortsette å tenke nytt – ved å styrke de eksisterende produktene og bringe nye løsninger til markedet som bidrar til å spare energi, karbon og vann i bygninger i flere tiår fremover.  
 
Vi må samarbeide for å erstatte den gamle lineære tilnærmingen til bygging og innføre nye lavkarbonløsninger i utformingen, byggingen og driften av bygninger. 
I fjor åpnet vi IKON, et nytt globalt innovasjonssenter for forskning og utvikling.  Det er en forskningsbygning der man fokuserer på å finne løsninger på globale utfordringer gjennom avanserte materiale og digitale teknologier. IKON vil samarbeide med universiteter, forskningsinstitusjoner og industripartnere innen en rekke områder for å skape nye og bedre løsninger for vårt bygde miljø.
 
Omfanget av endringen som kreves innen en svært kort tidsramme, er enorm. Vi vil alle stå overfor en stor økonomisk utfordring så snart COVID-19-krisen er over.  Alle bransjer vil bli påvirket, og vi vil se til beslutningstakere og lovgivere for å få den beste og mest effektive redningspakken raskt på plass. Krisen gir oss inngående lærdom om hvordan vi kan håndtere disse utfordringene hvis vi blir mer fleksible i den økonomiske og miljømessige planleggingen av gjenopprettingen i tiden som kommer. Reisen blir ikke lett, men vi vet at vi kan, og må, få dette til å skje.

Bianca Wong, global leder for bærekraft, Kingspan Group

*Net Zero Energy: Vi har som mål å oppnå netto nullenergi innen utgangen av 2020.  Vi har definert netto nullenergi som: Den ikke-fornybare energibruken forbundet med våre produksjonsanlegg vil bli minimert gjennom en kombinasjon av energieffektiviseringstiltak, produksjon av fornybar energi og innkjøp av sertifisert grønn energi fra strømnettet.  Vår gjenværende bruk av ikke-fornybar energi vil bli utlignet ved kjøp av grønne energisertifikater.