Energieprestatie BENG

Energieprestatie BENG


BENG energieprestatie

bouwen volgens BENG
De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG. BENG staat voor Bijna EnergieNeutraal Gebouw.
 
BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. BENG gaat uit van drie indicatoren: (1) maximale energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m2/jaar, (2) het maximaal primaire fossiele energiegebruik in kWh/m2/jaar en (3) het minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%).
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat alle vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. Voor beide categorieën, overheids- en niet-overheidsgebouwen, geldt dus dat de BENG-eisen gelden bij de aanvraag omgevingsvergunning.

Animatiefilm: wat is BENG?

BENG-indicatoren op een rijtje

BENG gaat dus uit van drie indicatoren en maakt in de berekening onderscheid tussen woningbouw en utiliteitsbouw.
 
1) De maximale energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m2/jaar
De maximale energiebehoefte is de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze eis gaat over het beperken van de energievraag en tegelijkertijd het behoud van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon. Voor de woningbouw wordt rekening gehouden met de posten verwarming en koeling, terwijl in de utiliteitsbouw ook de verlichting wordt meegenomen in de berekening.
 
2) Het maximaal primaire fossiele energiegebruik in kWh/m2/jaar
Onder primaire fossiele energiegebruik wordt verstaan de hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.
 
3) het minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie (%)
De voorgenomen BENG-eisen luiden als volgt. Voor de woningbouw bedraagt de energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2/jaar, het primaire fossiele energiegebruik maximaal 25 kWh/m2/jaar en het aandeel hernieuwbare energie minimaal 50%. Voor de utiliteitsbouw geldt een energiebehoefte van maximaal 50 kWh/m2/jaar, maximaal  25 kWh/m2/jaar primaire fossiele energiegebruik en het aandeel hernieuwbare energie eveneens minimaal 50%.

BENG- per gebouwfunctie

Elke gebouwfunctie heeft eigen BENG-eisen. Onderstaande tabel toont de voorlopige BENG-eisen (2015, NEN 7120):
 

Gebouwfunctie 1- Energiebehoefte
kWh/m2.jr
2- Primair fossiel energiegebruik
kWh/m2.jr
3 - Aandeel hernieuwbare energie %
Woningen en woongebouwen 25 25 50
Utiliteitsgebouwen 50 25 50
Onderwijsgebouwen 50 60 50
Gezondheidszorggebouwen 65 120 50
Op deze pagina staan alle BENG-eisen in detail uitgelegd. 

Veranderingen per 1 januari 2021

Voor BENG-indicator 1 (de maximale energiebehoefte) wordt bij het ontwerp van een energieneutraal gebouw gekeken naar het zoveel mogelijk beperken van de energiebehoefte. De beste manier om dit te doen is door goed te isoleren. De Rc-waarden van bouwmateriaal gaan per 1 januari 2021 dus een nog grotere rol spelen.

Per 1 januari 2021 veranderen ook de minimale Rc-waarden van constructies. Voorlopig zijn deze wijzigingen opgenomen in het huidige Bouwbesluit. Het Bouwbesluit wordt in 2022 vervangen door het BbL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

De volgende Rc-waarden worden van toepassing op nieuwbouw:
  • Dak: minimaal 6,3 m²K/W
  • Wand: minimaal 4,7 m²K/W
  • Vloer: minimaal 3,7 m²K/W

Gelijktijdig met de BENG-eisen wordt de NTA8800:2020 Bepalingsmethode voor Energieprestatie van Gebouwen ingevoerd. De NTA8800:2020 vervangt 3 losstaande NEN normen (NEN7120, NEN1068, NEN8088) en de NVN7125. Daarmee wordt de beoordeling en berekening van de energieprestatie van gebouwen vereenvoudigd.

In de NTA8800 zijn herziene rekenregels opgenomen voor het bepalen van de isolatiewaarden. Twee belangrijke wijzigingen in het bepalen van de isolatiewaarde zijn:

  1. Invloed bouwkwaliteit vervalt in de toeslagfactor U-waarde
  2. Indien de totale toeslagfactor ΔU kleiner is dan 3% behoeft deze niet te worden meegenomen in het bepalen van de Uc

Een directe gevolg van deze wijzigingen in de NTA8800 is dat de Rc-waarden van isolatieproducten hoger zullen uitvallen. Deze verhoging valt echter weg tegen de hogere eisen aan Rc-waarden voor dak, wand en vloer.

Een voorbeeld:
KS1000 AWP 88 mm QuadCore® in de gevel:
op 31-12-2020 conform de NEN1068 heeft een Rc van 4,60 m²K/W
op 01-01-2021 conform de NTA8800 heeft een Rc van 4,80 m²K/W

KS1000 RW 115/146 mm QuadCore® in het dak:
op 31-12-2020 conform de NEN1068 heeft een Rc van 6,15 m²K/W
op 01-01-2021 conform de NTA8800 heeft een Rc van 6,40 m²K/W

De nieuwe Rc-waarden zijn, net als de gewijzigde U-waarden, nu al te vinden op onze productpagina's. 

 

Andere methoden van toekomstbestendig bouwen:

Lees meer over duurzaamheid binnen Kingspan Geïsoleerde Panelen

Is uw project al BENG-proof? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel: +31 (0)344 675 250