Duurzame zonnepanelen op Holywell

Milieuprestaties

Milieuprestaties van gebouwen

Materialen zijn een essentieel onderdeel van onze gebouwde omgeving. Welk materiaal wordt gebruikt, is in grote mate bepalend voor de schade die een gebouw toebrengt aan zijn omgeving en het milieu. Het is daarom erg belangrijk dat inzichtelijk wordt welke materialen welke eigenschappen hebben, opdat een zo optimaal mogelijke invulling gegeven kan worden aan de materialisatie van een gebouw.

Op dit moment zijn er in Nederland verschillende databases waar materialen met hun eigenschappen in zijn opgenomen. Deze waren tot voor kort echter niet op elkaar aangesloten wat betreft input en output. Uitkomsten en waarderingen tussen de rekenmethodes die de verschillende databases gebruiken, konden niet met elkaar worden vergeleken. Daarom is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en met de diverse eigenaren van dergelijke databases en rekenmodules een initiatief gestart om één nationale geharmoniseerde database te ontwikkelen.

Er is een nationale geharmoniseerde methode met normatieve data voor het bepalen van de materiaalgebonden milieubelasting van gebouwen en GWWwerken ontwikkeld. Deze is onder beheer gebracht van de Stichting Bouw Kwaliteit, meer informatie over de Nationale Milieudatabase van Stichting Bouwkwaliteit is te vinden op www.milieudatabase.nl.

Milieuprestatieberekening

Milieuprestatie Gebouwen berekent de milieubelasting van de in een gebouw gebruikte materialen. Het Bouwbesluit 2012 stelt deze berekening verplicht voor nieuwbouw woningen, woongebouwen en kantoren met een oppervlakte vanaf 100 m2.

Elke milieuprestatieberekening moet voldoen aan de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWWwerken’ waarmee de milieuprestatie van een compleet bouwwerk kan worden bepaald, op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. Opdrachtgevers en architecten worden hiermee in staat gesteld om duurzame keuzes te maken op basis van een nationale rekenmethode en database.

Daarmee komt een einde aan de onduidelijkheid wat nu wel of niet duurzaam is. Ook voor het meten van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en duurzaam inkopen wordt de berekening gevraagd. Zonder deze berekening wordt vanaf 2013 in principe geen omgevingsvergunning meer verleend. DGBC heeft vanaf 2014 een berekening verplicht gesteld, inclusief een grenswaarde, voor het behalen van punten bij een BREEAM-NL certificaat.

Rekeninstrumenten

Er is een aantal rekeninstrumenten op de markt. Gevalideerde rekeninstrumenten voor berekening van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken zijn voor de B&U-sector: 

  • PR Gebouw en GPR Bouwbesluit (voor W/E adviseurs)
  • DGBC-materialentool (voor BREEAM-NL)
  • MRPI MPG-software (MRPI)


DGBC-materialentool (voor BREEAM-NL)

Ten aanzien van het assortiment van Kingspan, is de DGBC-materialentool het meest toepasbaar. Het resultaat van de berekening van de materialentool is een milieuprofiel. Dit profiel bevat de milieueffecten binnen verschillende effectcategorieën (zoals Emissies en Grondstoffen), uitgedrukt in getallen.

De bepalingsmethode drukt deze getallen vervolgens samen uit in een schaduwprijs: de fictieve kosten die zouden moeten worden gemaakt om de milieueffecten ongedaan te maken. De DGBC-materialentool direct downloaden.

Vergelijkend onderzoek milieu-impact

Benieuwd naar de schaduwkosten van onze panelen? NIBE berekende het voor ons RW dakpaneel met QuadCore kern!

NIBE systemenvergelijk voor woningbouw renovatie

Schaduwkosten en milieu-impact van RW Trapezoidal Roof QuadCore dakpanelen

Kunnen wij u helpen met de rekenwaarden voor uw gebouw?

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier

Kingspan Geïsoleerde Panelen

Kingspan B.V.

Lingewei 8

4004 LL Tiel

Postbus 6565

4000 HN Tiel

Tel.: +31 (0)344 675 250