Circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire Economie

Circulaire economie

In het Rijksbrede programma Circulaire Economie: ‘Nederland Circulair in 2050’ schetst het kabinet hoe we onze economie kunnen ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie in 2050. Om dit doel te bereiken moeten we op alle niveaus van onze samenleving actie ondernemen en duidelijke mijlpalen stellen. Het eerste doel is ambitieus, maar niet onhaalbaar: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Deze doelstelling sluit aan bij het ambitieniveau in vergelijkbare landen.

Om de doelstellingen van 2030 en 2050 te realiseren, is er op 24 januari 2017 door 180 partijen in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Inmiddels is het aantal ondertekenaars gestegen tot boven de 325 (www.circulaireeconomienederland.nl/grondstoffenakkoord).

Vijf sectoren

Circulaire economie

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen heeft de overheid vijf sectoren/ketens aangewezen: Bouw, Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie en Consumptiegoederen. Voor elk van de genoemde ketens/sectoren is een zogenaamd transitieteam samengesteld, dat vervolgens een transitieagenda heeft opgesteld (zie verderop). Ieder team bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende partijen die het Grondstoffenakkoord hebben ondertekend. Om de huidige Nederlandse economie versneld te veranderen in een circulaire economie, zijn er in het akkoord drie strategische doelstellingen geformuleerd:

  1. Grondstoffen in bestaande ketens worden hoogwaardig benut. Deze efficiencyslag kan leiden tot afname van de grondstoffenbehoefte in bestaande ketens.
  2. Waar nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke en niet duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen. Hiermee maken we onze economie niet alleen toekomstbestendiger, maar ook minder afhankelijk van fossiele bronnen en de import daarvan. Verder blijft ons natuurlijk kapitaal zo behouden.
  3. Ontwikkeling nieuwe productiemethodes, nieuwe producten ontwerpen en gebieden anders inrichten. Ook bevorderen we nieuwe manieren van consumeren. Dit leidt tot andere ketens die de gewenste reductie, vervanging en benutting een extra impuls geven.

Sector bouw

In het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 zijn voor de bouw de volgende set van strategische doelstellingen uitgewerkt:

  1. De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen.
  2. Materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-impact).
  3. De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase.
  4. De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Op 15 januari 2018 zijn de vijf transitieagenda’s verschenen. De transitieagenda Bouw [link: https://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/transitieagenda+bouw/default.aspx] gaat over onze gebouwen en infrastructuur, zoals wegen, bruggen, dijken, spoor en riolering.


Wilt u meer weten over het Grondstoffenakkoord of deze zelfs nog ondertekenen? Ga dan naar www.circulaireeconomienederland.nl.

Meer over circulariteit

Wordt uw project al circulair? Wij denken graag met u mee!

Neem vrijblijvend contact met ons op:

Naar het contactformulier