Leven is afhankelijk van water. Er bestaat een reële en dringende behoefte om deze kostbare hulpbron te ontzien.

7 augustus 2020 Kingspan Group
Kingspan_Planet Passionate

We worden omgeven door water. Circa 72 % van het oppervlak van de aarde bestaat uit water; van oceanen, zeeën en ijskappen tot rivieren, stromen en meren.  Het hangt in de atmosfeer in de vorm van wolken, damp en regen, terwijl grote hoeveelheden ondergronds zijn opgeslagen, onder de grondwaterspiegel. Water bevindt zich op onze planeet in een kringloop waarin het continu blijft bewegen. Het merendeel van het water op aarde (96 %) is zout en bevindt zich in de oceanen. 
De mensheid is echter afhankelijk van de beschikbaarheid van zoet water, wat helaas steeds schaarser wordt, terwijl de vraag stijgt. Waterschaarste leidt tot tekorten en mogelijk tot een watercrisis. 
 
Het gebrek aan schoon water en rioolwaterzuivering vormt een groot risico voor de volksgezondheid. Een van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de VN is dan ook om er op wereldwijde schaal voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot schoon en betaalbaar drinkwater. 
De urgentie van de watercrisis en de verwoestende consequenties zijn redenen voor Kingspan om duurzaam waterbeheer op te nemen in haar tienjarige 'Planet Passionate'-strategie.
 
Het is ons doel om tegen 2030 per jaar 100 miljoen liter regenwater op te vangen op kantoren en productielocaties van Kingspan, met een tussentijdse doelstelling van 50 miljoen liter in 2025. 
Daarnaast werken we samen met verschillende goede doelen en ondersteunen we hun werkzaamheden, van projecten om de oceaan schoon te maken tot initiatieven om gemeenschappen over de hele wereld te voorzien van schoon water.
 
De watercrisis: van tekorten tot overstromingen 
De VN heeft benadrukt dat 4,8-5,7 miljard mensen tegen 2050 te maken kunnen krijgen met een watertekort.  Het probleem wordt groter en dat betekent dat er uiteindelijk een dergelijk gebrek aan zoet water zal ontstaan dat het de volksgezondheid, het milieu en duurzame ontwikkeling zal beïnvloeden.
 
Er zijn veel complexe redenen voor deze watertekorten.  Deels zijn ze te wijten aan de opwarming van de aarde en klimaatverandering, waardoor de weerpatronen drastisch zijn veranderd.  
Maar een tekort aan water is niet de enige watercrisis waar de mensheid mee te maken heeft. Een overschot in watertoevoer in bepaalde gebieden betekent dat het gevaar op overstromingen toeneemt. 
 
Er wordt verwacht dat zo'n 20 % van de wereldbevolking in 2050 te maken heeft met overstromingen. Net als waterschaarste zijn ook overstromingen het gevolg van klimaatverandering, doordat er meer regen valt en de zeespiegel over de hele wereld stijgt. 
 
Maar overstromingen worden deels veroorzaakt door de mens en zijn het resultaat van bebouwing, doordat regen van harde oppervlakken als daken, wegen en bestrating wegstroomt.  Harde oppervlakken absorberen geen water, maar leiden het water naar afvoersystemen (sommigen zijn al in de 19e eeuw aangelegd) die snel overbelast kunnen raken. 
 
Zodra ontwikkelingslocaties op grond waar water gemakkelijk weg kan, opraken, worden gebouwen en harde oppervlakken aangelegd in grensgebieden rond rivieren en uiterwaarden.  Dit draagt eraan bij dat grotere hoeveelheden regenwater direct in waterlopen stromen. 
 
Duurzaam gebruik van water bij Kingspan
Het moge duidelijk zijn dat het bouwen en gebruiken van bebouwing een belangrijke rol speelt in het matigen of verlagen van de risico's waar we mee te maken hebben. Hoe meer stedelijke omgevingen er over de hele wereld worden gebouwd en hoe verder de aarde opwarmt, des te dringender wordt de behoefte om onze waterbronnen beter te beheren.  Hiertoe behoren ook op maat ontwikkelde, lokale strategieën om de impact van toekomstige perioden van droogtes te beperken en het risico op toekomstige overstromingen te verlagen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat het ontwerp van stedelijke bebouwing en wijzigingen in de manier waarop water in gebouwen wordt gebruikt, samen een integraal onderdeel van de oplossing kunnen zijn.
 
Kingspan draagt hier een steentje aan bij. Wij vangen regenwater op bij onze vestigingen en recyclen dit. Daarnaast hebben we als doelstelling om tegen 2030 jaarlijks 100 miljoen liter regenwater op te vangen bij onze kantoren en productielocaties.  Dit helpt ons om ons waterverbruik te beperken, afvoer van regenwater/stormwater te verminderen en de kwaliteit van lokale waterwegen te verbeteren.
Het opgevangen regenwater wordt of door Kingspan zelf gebruikt of verkocht/gedoneerd.  Opgevangen regenwater kan voor veel toepassingen worden gebruikt, zoals het wagenpark wassen, planten water geven en wc's doorspoelen. We kunnen het alleen niet drinken. 

Een duurzaam waterbeleid heeft nog meer voordelen.  Als er water verwerkt wordt in waterzuiveringsinstallaties kost dit energie. Doordat wij minder afhankelijk zijn van toevoer van schoon water, verlagen wij het energieverbruik en de uitstoot van CO2

Samenwerking met EcoAlf Foundation
We zijn ons bewust van de noodzaak om onze oceanen schoon te maken en te zuiveren van tonnen aan afval en plastic. De VN heeft tijdens de Ocean Conference in juni 2017 aangegeven dat jaarlijks meer dan 8 miljoen ton plastic in de oceaan wordt gedumpt en dat maar liefst 80 procent van al het afval in de oceaan bestaat uit plastic afval.

Kingspan heeft de handen ineengeslagen met de ECOALF Foundation, een non-profit-organisatie met als hoofddoel selectief afval uit de oceaan te verwijderen, te recyclen en zo negatieve effecten op het milieu te voorkomen.

Als onderdeel van het samenwerkingsverband van 3 jaar zal Kingspan jaarlijks meehelpen aan het verwijderen van 150 ton plastic afval uit de Middellandse Zee. Hiervoor zal worden samengewerkt met ECOALF Foundations netwerk van 2.600 vissers in Spanje. Ons doel is zo veel mogelijk plastic uit de oceaan te hergebruiken in onze productielocaties.

Rhino Water Tank CottonOn Uganda
Partnerschap tussen Kingspan en Cotton On Foundation
In het uitgestrekte Oeganda is toegang tot schoon en veilig drinkwater niet altijd even vanzelfsprekend. Daarom werkt onze afdeling Water & Energy in Australië nu samen met de plaatselijke Cotton On Foundation om afgelegen gemeenschappen te voorzien van vers drinkwater. 
 
Het werk dat de Cotton On Foundation heeft verricht in de gebieden Lwengo en Rakai in Zuid-Oeganda heeft echt verschil gemaakt.  Er zijn gigantische watertanks van Rhino geplaatst, aangeleverd door Kingspan Water & Energy, bij zeven scholen in de regio.   De tanks vangen regenwater op, zodat meer dan 5.000 scholieren toegang hebben tot vers drinkwater.
 
Er zijn ook watertanks van Rhino geplaatst bij een gezondheidscentrum waar 500-600 patiënten per maand worden behandeld.
 
De Foundation wil nog eens meer dan 4.000 kinderen helpen in drie andere gemeenschappen door watertanks van Rhino te plaatsen. Zo komen ze steeds dichterbij hun doel om kwaliteit te creëren voor 20.000 onderwijslocaties.
 
"Sommige kinderen op de scholen waar we zijn geweest, moesten voorheen vijf of zelfs zeven kilometer lopen voor schoon water. Nu hoeven ze de school maar uit te lopen en een emmer te vullen." Tim Diamond, General Manager Cotton On, Oeganda.
 
Casestudy's bij Kingspan
Wij hebben als doel tegen 2030 jaarlijks 100 miljoen liter regenwater op te vangen als onderdeel van Planet Passionate.  Om dit doel te kunnen bereiken, installeren wij systemen om regenwater te hergebruiken op onze locaties (indien mogelijk en gepast).

Kingspan IKON Innovation Centre, Ierland
Er wordt verwacht dat het systeem voor hergebruik van regenwater dat is geïnstalleerd bij het IKON Innovation Centre in Ierland jaarlijks 26.700 liter water kan opvangen en opslaan.
Het systeem wordt gebruikt om toiletten door te spoelen (voorspeld jaarlijks gebruik van 15.800 liter) en voor testinstallaties voor de afdeling R&D (O&O) van IKON.
 
Kingspan Polen, locatie Rokietnica
Er wordt nog een systeem voor het hergebruiken van regenwater geplaatst op Kingspanlocatie Rokietnica in Polen. Het team heeft tot nu toe een tank voor 20.000 liter regenwater. Er wordt een tweede tank aangemeten en er zijn plannen voor nog twee tanks, wat de totale capaciteit op 80.000 liter zou brengen.

Er is uitgerekend dat er op deze locatie jaarlijks 1,25-1,7 miljoen liter regenwater zal worden verzameld van een totaal dakoppervlak van 3.600 m2.  Dat is genoeg regenwater om een tank van 20.000 liter 85 keer te vullen!

Alle tanks worden aangesloten op de plaatselijke toiletblokken zodat wc's en urinoirs ermee kunnen worden doorgespoeld. De huidige tank levert dagelijks al zo'n 300 liter regenwater.

De nieuwe tanks worden ook aangesloten op het telemetriesysteem Kingspan Access, waardoor er continu informatie over het systeem wordt gedeeld met het cloudgebaseerde Kingspan Connect-platform.  Locatiemanagers kunnen zien hoe veel regenwater er is opgevangen per tank en kunnen zien hoeveel er wordt aangevuld en hoeveel er wordt verbruikt voor toiletten en urinoirs.
Planet Passionate_Rainwater Harvesting_Rokietnica_Site Installation

Webinar over duurzaam waterbeheer

Bekijk het on-demand webinar om meer te weten te komen over duurzame waterbeheerstrategieën en overwegingen bij het ontwerp van stedelijke gebouwen.