Veebilehe andmekaitse teade

Seda lehte uuendati viimati 13/08/2018. Kui seda teavet muudetakse olulisel viisil, palutakse teil oma küpsiste nõusolekut uuendada.

Lugege see andmekaitse teade hoolikalt läbi, sest sellega määratakse kindlaks, kuidas Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja selle sidusettevõtted (“Kingspan”) teie isikuandmeid kasutavad. Kui te meie veebilehte kasutate, tegutsevad Kingspan Holdings (Ireland) Limited ja selle sidusettevõtted, kellele kuulub osa veebilehest, üheskoos registripidajana, kes töötleb teie isikuandmeid.

Klikkige Registripidajaid, ja teile kuvatakse registripidajate loetelu koos kontaktandmetega. Küsimused andmekaitse teate kohta võite esitada e-postiga aadressil admin@kingspan.com või telefoni teel +353 (0) 42 969 8000 enne, kui seda veebilehte kasutama hakkate. Veebilehe kasutusjuhises antakse teada tingimused, mis puudutavad veebilehe www.kingspan.com kasutamist. Veebileht on kanaliks meie toodetele ja teenustele ning pakub palju muud kasulikku teavet. 

Kingspan toodab hoonete soojustus- ja isolatsioonisüsteeme, mille abil võivad kliendid ehitada hästi toimivaid maailmaklassist mis tahes otstarbega hooneid. Kingspan töötleb isikuandmeid vastavalt asukohariigi andmekaitseseadusele. 

Võime seda andmekaitse teadet veebilehte uuendades aeg-ajalt muuta. Teil oleks soovitav seda lehte aeg-ajalt vaadata veendumaks, et võite muudatustega nõustuda. Kui see teade mõjutab siiski oluliselt viisi, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, anname sellest eraldi teada.

Mida mõistetakse isikuandmete all?

"Isikuandmed" on andmed, mis seostuvad identifitseeritava või identifitseerimatu isikuga ja mida me kogume, kui te seda veebilehte kasutate. Seda veebilehte kasutades on oluline, et esitate meile ainult oma isikuandmeid ja tagate, et need oleksid täpsed ja kehtivad. Tähelepanu! Olete vastutavad kõikide meile edastatud ebatäpsete, kolmandate osapoolte või ekslike isikuandmete eest. 

Milliseid andmeid me kogume?

Seda veebilehte kasutades pidage meeles, et võime registreerida järgmisi andmeid:
 • millist veebilehe osa külastate 

 • keelevalik

 • kampaania/internetiaadress, millelt te veebilehele sisenesite

 • teie toimingud veebilehel, näiteks vaadatud tooted, allalaaditavad abivahendid ja mis tahes teave, mille meile annate, sealhulgas veebivestlused Teiega; 

 • andmed teie arvuti kohta, näiteks kasutatav brauser, andmevõrgu asukoht ja kasutatav ühendus (lairiba, ADSL vms) ning IP-aadress

 • tehnilised või muud andmed, mille abil teid ei saa identifitseerida

Siin kasutame küpsiseid. Dokumendis on küpsiste kasutamine ja seaded lisateave selle kohta, mida küpsis tähendab ja kuidas me neid veebilehel kasutame.

Kui muuhulgas loote kasutajakontot, saadate online-päringu, palute meilt andmeid, registreerute teadete tellijaks või üritusel osalejaks, võime küsida teilt lisaks vabatahtlikult edastatavatele andmetele kõiki või mõnda järgmistest andmetest:
 • nimi 

 • konto parool

 • amet

 • ettevõtte nimi

 • e-posti aadress 

 • postiaadress

 • telefon

 • projekti nimi

Kui olete loonud kasutajakonto ja loginud sinna sisse või edastanud andmed meie veebilehe kaudu, teame, kes te olete ja võime registreerida oma süsteemis teie toimingud veebilehel ja andmed teie ja/või teie ettevõtte kohta.

Ühed andmed on kohustuslikud ja tähistatud tärniga (*), aga teised andmed on vabatahtlikud ja te ei pea neid meile edastama. Need aitavad meil siiski teie päringutele vastata.

Võime koguda teie isikuandmeid ka telefonivestluste ja/või muu suhtluse kaudu.

Mida me kogutud andmetega teeme?​

Kasutame andmeid, et saaksime:
 • järgida seadusega määratud kohustusi

 • uurida seaduste või veebilehte puudutavate põhimõtete ning meie ja kolmandate osapoolte süsteemide ja võrkude vastu suunatud võimalikke rikkumisi

 • teid tuvastada ja teiega teavet vahetada, sh veebivestluse kaudu suhtlemiseks;

 • pakkuda kasutamiseks seda veebilehte ning oma tooteid ja teenuseid (veebilehe kaudu või muul viisil) 

 • luua teile kasutajakonto

 • pidada sisemist registrit

 • arendada tooteid ja teenuseid 

 • arendada veebilehte

 • vastata teie palvetele, küsimustele ja kaebustele 

 • teostada turu-uuringuid ja hinnata turustrateegiaid ja -kampaaniaid

 • uuendada teie andmeid kliendihaldussüsteemis, kui olete meie klient või kuulute mõnda teise sidusrühma

 • pakkuda teile oma tooteid ja teenuseid 

 • turundada teile oma tooteid ja teenuseid näiteks teavituste teel ja kutsudes teid üritustele

 • saata andmed Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, jaemüüjatele, kaubandusettevõtetele ja edasimüüjatele, et need võiksid teiega ühendust võtta ja teatada kampaaniatest, teenustest, sündmustest ja teistest Kingspani toodete ja teenustega seotud tegevustest (ainult sel otstarbel, kui olete andnud meile eraldi loa) 


Turundus

Sooviksime edastada teile teavet Kingspani toodete ja teenuste kohta ning muud teavet Kingspani kohta, mis võib meie arvates teile huvi pakkuda. Võime edastada seda teavet posti teel, e-postiga ja/või telefoni teel, kui olete andnud meile sellise loa või ei ole palunud meil seda mitte teha (vt allpool).

Me ei edasta teie isikuandmeid kõrvalistele organisatsioonidele (näiteks Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, jaemüüjatele, kaubandusettevõtetele ja edasimüüjatele) nende endi Kingspani tooteid ja teenuseid puudutava otseturunduse tarbeks ilma teie eraldi loata. 

Kui te ei soovi, et teie andmeid kasutatakse Kingspani ettevõtete otseturunduses, võtke ühendust teile turundusmaterjali saatnud Kingspani ettevõttega, et see saaks teid turundusnimekirjast eemaldada. Kui olete saanud Kingspani ettevõttelt e-posti-reklaami ega soovi enam turundusteateid saada, võite sellest teada anda teates mainitud Unsbscribe / Lõpeta tellimus-lingi abil või teistel meie poolt teatatud viisidel. Tähelepanu. Kontsernil puudub ülemaailmne turundusandmebaas, mistõttu me ei saa teid eemaldada tsentraliseeritult kõikidest Kingspani ettevõtete turundusnimekirjadest.

Kellega me neid andmeid jagame?

Nagu Kingspan Holdings (Ireland) Limited (Kingspani veebilehe administraator), võib teie isikuandmeid töödelda ka Kingspan Holdings (Ireland) Limited, kes on teie kasutatava veebilehe osa omanik. Klikkige siin, et näha Kingspan Holdings (Ireland) Limited sidusettevõtete loetelu koos asukohariikidega.

Võime edastada teie isikuandmeid (teie loal) kolmandatele osapooltele, kelle asukoht on teie kodumaal või teistes riikides. Kui meil on teie eraldi luba, võime edastada teie isikuandmeid kõrvalistele organisatsioonidele (näiteks Kingspaniga mitteseotud allhankijatele, jaemüüjatele, kaubandusettevõtetele ja edasimüüjatele), et need saaksid võtta teiega ühendust ja teavitada Kingspani toodete ja teenustega seotud kampaaniatest, teenustest, sündmustest ja teistest tegevustest ilma eraldi luba omamata. 
 
Pidage meeles, et maades, kuhu teie isikuandmeid saadetakse või kus neid kasutatakse, võib olla teistsugune andmekaitsepraktika kui teie kodumaal. Oleme sellest hoolimata rakendanud ettevaatusabinõusid, et teie andmed oleksid kaitstud. Kui soovite lisateavet meie rakendatavate ettevaatusabinõude kohta, võtke ühendust meie Registripidajaga.

Kui Kingspaniga mitteseotud organisatsioonid pakuvad meie nimel teenuseid või aitavad meil teile teenuseid pakkuda (näiteks saates kirjalikku materjali, mida te olete meilt palunud või aidates meil vastata teie päringutele veebilehe tehniliste omaduste kohta), võime edastada teie isikuandmed nendele organisatsioonidele, kes kasutavad neid üksnes asjakohase teenuse osutamiseks. Me haldame siiski ka edaspidi teie isikuandmeid ja meie kasutatav väline teenusepakkuja peab järgima meilt saadud juhiseid. Võime edastada teie isikuandmeid ka meie ettevõtte ostjale või võimalikule ostjale.

Teatud juhtudel on meil seadusega sätestatud kohustus edastada teie isikuandmeid, kui kohus, politsei või mõni teine õiguskaitseorgan neid meilt küsib.

Andmete säilitamine

Säilitame teie andmeid vaid nii kaua, kui meil on möödapääsmatult vaja neid kasutada, nagu eespool kirjeldatud, või seadusega ette nähtud kohustuste täitmiseks.

Kui teie isikuandmeid teie loal töödeldakse (näiteks turundustegevuses), säilitatakse neid andmeid seni, kuni te nende töötlemise keelate või kui seadusega määratud aeg täis saab.

Teie õigused, koopiate saamine kogutud andmetest või nende muutmine ja kaebuste esitamine

Võite paluda täpsemat teavet meie valduses olevate isikuandmete kohta andmekaitseseadusele tuginedes. Kui soovite koopiat meie valduses olevatest andmetest, edastage palve asjaomasele Kingspani ettevõttele. Kui teie arvates on mõni Kingspani ettevõtte valduses olevatest andmetest ekslik, puudulik või töödeldud asjakohatult, teatage sellest viivitamatult asjassepuutuvale Kingspani ettevõttele, et see saaks andmed eemaldada, tõkestada, parandada või uuendada või lõpetada vastavalt seadusele nende töötlemise.

Kui soovite esitada kaebuse oletatava seaduserikkumise kohta, palume teil saata kirjalik kaebus asjassepuutuvale Kingspani ettevõttele. Aadressid on esitatud siin. Vastame kaebustele ja õiendame probleemi vastavalt seadusesätetele.

Turvalisus

Kingspan kohustub tagama, et teie andmed on kaitstud. Lubamatu kasutamise või edastamise takistamiseks rakendame asjakohaseid füüsilisi, elektroonilisi ja haldusmeetmeid, kui meie kogutavaid andmeid on vaja kaitsta..

Kui teil tekib millal tahes turvariski kahtlus või saate selle olemasolust teada (näiteks varastatakse selle veebilehe kasutamiseks registreeritud parool või saate kahtlasi sõnumeid kelleltki Kingspani töötajana esinevalt inimeselt või eksitavalt veebilehelt, millel on väidetavalt seos Kingspaniga), edastage sõnum viivitamatult meile või teatage juhtumist e-posti teel aadressil admin@kingspan.com või tavapostiga Kingspan Holdings (Ireland) Limited, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ireland.

Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebilehel või turundussõnumites on mõnikord linke välistele veebilehtedele, mida meie ei halda. Pärast seda, kui te olete meie veebilehelt või turundussõnumilt lahkunud, ei vastuta me enam nende väliste veebilehtede sisu või neile edastatud andmete turvalisuse ja kaitstuse eest. Tegutsege ettevaatlikult ja lugege läbi kõnealuste veebilehtede andmekaitse teade ja -põhimõtted.

Nõusolek

Kui kasutate seda veebilehte või jätkate selle kasutamist ja/või edastate oma isikuandmeid, olles lugenud seda veebilehte, olete nõustunud selles andmekaitse teates teile teatavaks tehtud kasutustingimustega, mille järel registripidajad võivad üheskoos jätkata kõnealuste andmete töötlemist, kui te seda ei keela, niikaua, kuni te teatate, et olete ühe või mitme eelmainitud otstarbel kasutamise vastu või tühistate oma loa neid kasutada või alati selles dokumendis sisalduvate kasutustingimuste kohaselt.

 

Me kasutame oma veebisaidil www.kingspan.com küpsiseid. Külastage meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehte, et saada rohkem teavet kasutatavate küpsiste kohta või muuta küpsistega seotud eelistusi, st võtta tagasi nõusolek teatavate küpsiste kasutamiseks.

Veebisaidil küpsiste kasutamisega nõustumiseks klõpsake nupule „Nõustu ja sule”. Kui te nupule „Nõustu ja sule” ei klõpsa, kuid jätkate veebisaidi kasutamist, siis annate sellega nõusoleku kõigi Kingspani ja kolmandate poolte küpsiste kasutamiseks, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust, toimivust ja publiku mõõtmist vastavalt meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehel sätestatud tingimustele; eeldame, et olete meie küpsiste reeglite ja kontrollide lehe läbi lugenud ja loetust aru saanud.

Veebilehe privaatsusseadeid ja küpsistepoliitikat on uuendatud 13. augustil 2018.