Kingspan Planet Passionate 2030 - desetiletý program udržitelnosti

8 července 2020 Skupina
Kingspan_We Are Planet Passionate_Image_Hero

Vstoupili jsme do roku 2020 a dosáhli jsme kritického bodu v oblasti klimatu. Přestože posledních 10 let jsme byli neustále upozorňováni na oteplování planety, nestalo se nic, co by zvrátilo tento vývoj. Spojené národy ve svém Emissions Gap Reportu z roku 2019 konstatují, že máme poslední příležitost zvrátit globální oteplování do konce tohoto století až o 1,5°C. Naše akce v tomto desetiletí budou mít hluboké důsledky pro planetární a celospolečenské bytí. Celkově musíme prostřednictvím závazků, silnějších politik a opatření, dosáhnout mezi lety 2020 a 2030 každoročního snížení emisí o 7,6% . Řešení tohoto obrovského problému vyžaduje bezodkladné transformační kroky ve všech odvětvích.
Velkou výzvou pro lidstvo je snížit emise. To se doposud nestalo, a je to nezbytné proto, abychom chránili naši budoucnost. My, kteří pracujeme ve stavebnictví, víme, že naše průmyslové odvětví je jedním z největších přispěvatelů k emisím uhlíku na světě. V současné době představuje výstavba a provoz budov 36% celosvětové spotřeby energie a 39% emisí CO₂ souvisejících s energií1. Je očividné, že jsme jako průmyslové odvětví celosvětově odpovědní za cca 30% veškerého odpadu. S tím, že celková spotřeba by se mohla do roku 2060 zdvojnásobit a spotřeba energie stále stoupá. Je zcela jasné, že v oblasti stavebnictví existuje obrovská, dosud nevyužitá příležitost, která by pomohla řešit klimatickou krizi a my - Kingspan- zde chceme pomoci. 

CZ_Planet_passionate_infograph01_2020
Další krok na cestě, která začala před téměř 10 lety
V roce 2010 jsme ve skupině Kingspan začali pracovat na programu udržitelnosti. Inspirovali jsme se novými požadavky směrnice EU o energetické náročnosti budov (EPBD), aby všechny nové budovy byly do roku 2020 "budovami s téměř  nulovou spotřebou energie". My jsme se pustili do programu Net Zero - nulové spotřeby energie na provoz našich budov. Za poslední desetiletí jsme se toho hodně naučili a dosáhli jsme významného pokroku v oblasti energetické účinnosti, prosadili jsme velké energetické projekty v místech našeho působení - vyráběli jsme více než 34 GWh z jedenácti různých obnovitelných zdrojů energie a výrazně zvýšili odběr energie z obnovitelných zdrojů a získali jsme osvědčení o obnovitelné energii na mnoha místech našich závodů.  
Cíle NetZero chceme dosáhnout v tomto roce ve všech našich budovách.
Už když jsme se blížili k roku 2020 a k cíli tohoto našeho programu, začali jsme zapojovat čím 
dál tím více stran, od našich zaměstnanců až po klimatické vědce, aby nám poskytli nové nápady a také zpětnou vazbu. Ponořili jsme se do tohoto problému, chtěli jsme vyhodnotit základní příčiny ejvýznamnější dopady našeho podnikání a průmyslového odvětví.  Chceme -li vyvinout strategii, která nám umožní podporovat a prosperovat v nízkouhlíkové ekonomice, musíme zrychlit inovaci našich produktů a spolupracovat s průmyslem na realizaci systémových změn. 
Program Planet Passionate 2030
Věříme, že jasně stanovené cíle urychlí přijetí opatření. Stanovili jsme proto 12 měřitelných cílů, abychom v rámci našeho podnikání dokázali urychlit změnu. Prostřednictvím programu Planet Passionate využijeme více obnovitelné energie (ať již zakoupené nebo vyrobené u nás), dosáhneme výroby s minimální uhlíkovou stopou a pomůžeme našim zaměstnancům, aby využívali dopravu bez emisí. Nebudeme dovážet žádný odpad na skládky. Naopak budeme využívat co nejvíce recyklovaných materiálů v našich izolačních výrobcích. Zvýšíme využití námi zachycené dešťové vody a budeme podporovat projekty na čištění oceánů po celém světě.
Kingspan_Planet_Passionate_Our_Targets_Graphic_1800x630px_EN

Přestože zlepšení našich vlastních přímých dopadů zůstává nedílnou součástí našeho programu, zjistili jsme, že stejně důležité je prosazovat tento program u všech našich dodavatelů a odběratelů. Jen tak lze totiž dosáhnout smysluplných změn.  V roce 2018 jsme dosáhli našeho vědecky podloženého cíle na snížení emisí skleníkových plynů - rozsah 3 (GHG).  Tento cíl je založen na tom, že řeší emise napříč celou naší skupinou. Abychom ještě urychlili tyto změny, stanovili jsme si v rámci programu Planet Passionate ještě ambicióznější cíl, který nám umožní výrazně snížit emise na vstupu a tím i uhlíkovou stopu našich výrobků. Vzhledem k tomu, že emise z rozsahu 3 nespadají pod naši přímou kontrolu, očekáváme, že jejich naplnění bude velmi obtížné, přesto ale budeme v těsné spolupráci s naším odavatelským řetězcem usilovat o dosažení těchto cílů.
Přijetím těchto opatření nejen snížíme dopad činnosti naší skupiny na naši planetu, ale také ještě zvýšíme environmentální přínosy našich výrobků. Usilujeme o to, abychom umožnili stavění budov s nižší celkovou uhlíkovou stopou. V současné době pracujeme na detailních plánech, strategii a časové ose pro správ a sledování pokroku v této oblasti. Plánujeme veřejně informovat o našem pokroku prostřednictvím nové výroční zprávy programu Planet Passionate, CDP, RE100 a prostřenictvím Iniciativy vědců. 
 

Spolupráce
Výzvy, kterým čelíme, vyžadují obrovskou změnu, často na systémové úrovni. Věříme, že toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím skutečné spolupráce a partnerství. Kingspan je součástí několika důležitých iniciativ zaměřených na dosažení transformace průmyslu, včetně nadace Ellen MacArthur Foundation a závazku Světové rady pro šetrné budovy a jejich Závazku budov s nulovou uhlíkovou stopou, spolu s jejich projektem Advancing Net Zero. Podporujeme také organizace, jako je Born Free Foundation, které usilují o ochranu přírodního světa, a budeme celý program prosazovat na globální úrovni. 
 

Zapojení našich zaměstnanců
Mobilizujeme své energické a talentované kolegy, věříme, že takto co nejrychleji dosáhneme našich ambiciózních ekologických cílů. Věříme, že udržitelnost je důležitá pro naše zaměstnance jak v práci, tak doma a chceme jim pomoci, aby udržitelnost prosazovali všude. Vytváříme co nejvíce prostoru, kde se mohou zapojit. Pořádáme soutěže o nejlepší nápady, seznamujeme všechny s cíli našeho programu a také nástroji, jak těchto cílů dosáhnout. Ohlasy našich zaměstnanců nás ubezpečují v tom, že i oni chtějí pomoci nám tuto výzvu řešit. Budeme nadále informovat o změnách a také využijeme našich každoročních akcí s dodavateli, abychom hledali nová řešení. 
Věříme, že vůbec nejdůležitějším bodem v našem programu je, že chceme pomoci našim zákazníkům, aby snížili uhlíkovou stopu svých budov po celém světě. Budeme pokračovat v inovování, vylepšování našich výrobků a uvádění nových řešení na trh. V nadcházejících desetiletích nám jde o úspory enegie, uhlíku a vody.
Musíme spolupracovat, abychom nahradili starý lineární přístup ve stavevnictví a zapojili nové ekologické přístupy ve všech fázích výstavby a užívání budov - od plánů přes výstavbu až po jejich provoz. V loňském roce jsme otevřeli naše nové globální inovační centrum IKON, zaměřené na výzkum a vývoj. Jedná se o budovu samu o sobě určenou k výzkumu a hledání řešení globálních problémů pomocí pokročilých materiálů a digitálních technologií.  IKON bude ve spolupráci s univerzitami, výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery působit v celé řadě oblastí, aby vytvořil nová a lepší řešení pro stavebnictví.

Rozsah změn, vyžadovaných ve velmi krátkém časovém období, je obrovský. Jakmile bude krize COVID-19 překonána, budeme čelit velké ekonomické výzvě. Ovlivněna budou všechna odvětví ve společnosti a my se budeme snažit o to, aby politici a zákonodárci rychle zavedli nejlepší a nejúčinnější balíček obnovy. Krize může mít i hluboké ponaučení, které nám může pomoci řešit tyto výzvy, pokud budeme cílit nejen na ekonomiku, ale i na životní prostředí. Cesta to nebude jednoduchá, ale víme, že můžeme a musíme tyto cíle naplnit.
Bianca Wong, manažerka udržitelnosti, skupina Kingspan

*Net Zero Energy: Naším cílem je dosáhnout nulové spotřeby energie pro provoz našich budov do konce roku 2020. Tento cíl jsme definovali takto: využití neobnovitelné energie v našich výrobních závodech bude minimalizováno. kombinací opatření na zvýšení energetické účinnosti, nákup energie z obnovitelných zdrojů, vlastní výroba energie  z obnovitelných zdrojů. 
Využitá energie z neobnovitelných zdrojů bude kompenzována nákupem osvědčení o obnovitelné energie.