KS1000 TOP-DEK pro ploché střechy


KS1000 TOP-DEK pro ploché střechy

Střešní panel pro ploché a obloukové střechy

Panely KS1000 TOP-DEK jsou střešní izolační panely, které doporučujeme zejména pro ploché střechy s minimálním spádem 0,5° (1 %). Hydroizolační vrstvu tvoří PVC folie, která je již součástí panelu z výroby. Ve výrobě opatřujeme panely hydroizolační PVC folií s přesahem pro vytvoření voděodolné podélné spáry.

Typ: Střešní panel
Materiál: Izolační jádro IPN
Délka: 2-13,6 m
Tloušťka jádra: 60, 80 a 100 mm
Upevnění: trapéz o 5 vlnách
Modulová šířka: 1000mm
Barva: dle vzorníku RAL
 

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Podrobnosti

Ke stažení
Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

V katalogu najdete podrobné charakteristiky střešních a stěnových sendvičových panelů Kingspan - skutečné rozměry, technické vlastnosti, žáruvzdornosti materiálů či typech profilování a další.

Kingspan střešní panely - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

  • střešní panel KS1000 TOP-DEK využijete zejména pro ploché střechy všech typů budov s minimálním sklonem 0,5° (1 %)
  • hydroizolační vrstvu tvoří PVC folie, která je součástí panelu z výroby

Vhodné i pro obloukové střechy s poloměrem R:

  • v podélném směru 50 m
  • v příčném směru 20 m

Rozměry a hmotnost

d - tloušťka izolačního jádra [mm] 60 80 100
D - celková tloušťka panelu [mm] 90 110 130
Hmotnost [kg/m2] 10,75 11,55 12,35

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelu jsou od 2 do 13,5m. Panely kratší než 2 m jsou kráceny na stavbě. O možnostech dodávky delších panelů kontaktujte zákaznické oddělení společnosti Kingspan.

Podřez panelu (Cut Back)

Vyžaduje-li projekt napojení panelů ve směru spádu střechy, mohou být panely opatřeny podřezem v délce 0-250mm.

V případě, že se při objednávce panelu vyspecifikuje podřez, dodává se panel s naříznutým podřezem bez separovaného jádra. Jádro je potřeba separovat ručně po dodání na stavbu.

Minimální délka panelu, u kterého lze provést podřez, je 2700 mm. Na panelech kratší délky je výroba podřezů možná pouze na základě dohody s výrobcem.

Panely se objednávají již s určením délky podřezu a s vyznačením, zda jde o levý nebo pravý panel ve smyslu uložení na střešní konstrukci.

 

Instalace panelu zleva doprava - podřez L (levý) Instalace panelu zprava doleva - podřez R (pravý)

 

 

Plech na interiérové straně panelu tvoří žárově pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346 s řadou možností finální povrchové úpravy – Polyester, Spectrum™, PVDF, Plastisol a Foodsafe.

Tloušťka interiérového plechu:

  • Standardní tloušťka vnitřního spodního plechu je 0,60 mm.
  • Jiné tloušťky lze dodávat po dohodě s výrobcem panelů.

Možnosti povrchové úpravy - plech na vnitřní straně panelu

  • Polyester
    Povrchová ochrana v podobě polyesterového laku nanášeného v nominální tloušťce 15 μm nebo 25 μm na žárově pozinkovaný ocelový plech. Povrchová úprava vhodná pro běžné venkovní prostředí. Jedná se o standardní povrchovou úpravu firmy Kingspan.
  • Jiný systém povrchové úpravy je možný po projednání s výrobcem.

Vnější povrchová úprava

Na exteriérové (horní) straně střešních panelů KS1000 TOP-DEK je standardně používána PVC hydrofolie tloušťky 1,2 mm. Hydrofolie je stabilizovaná proti působení UV záření. Dodává se ve světle šedé barvě, po projednání je možno dodat i jiné barevné provedení.

Izolační / zateplovací jádro

Standardně se používá izolační jádro z tuhé pěny Kingspan IPN Firesafe (PIR) s uzavřenými buňkami. Izolační pěna je zdravotně nezávadná, s nulovým potenciálem poškozování ozónové vrstvy (Zero Ozone Depletion Potential) a neobsahuje CFC / HCFC (tvrdé a měkké freony).

Těsnění

Antikondenzační páska aplikovaná do podélného spoje při montáži.
Antikondenzační páska se u panelu KS1000 TOP-DEK aplikuje do podélného spoje během montáže panelů (po dodání na stavbu). Pro tloušťku panelu 80 a 100mm je tato antikondenzační páska součástí dodávky. U panelu v tloušťce 60mm se do podélného spoje aplikuje montážní PUR pěna.

V případě zvýšených požadavků z hlediska parotěsnosti nebo vzduchotěsnosti a pro aplikace do prostředí s vysokou vlhkostí vnitřního prostředí je doporučeno do podélné volné vlny nalepit těsnící pásku nebo nanést těsnící tmel.

Do příčného spoje se ve dvou řadách nad sebou montážně aplikuje PU expandovaná těsnící páska P18. V případě vyšších požadavků na parotěsnost je doporučeno objednat panely s podřezem a do něho nelepit těsnící butylové pásky nebo PUR tmel.

Zajištění voděodolné spáry

Hydroizolační PVC folie, která je součástí panelu TOP-DEK, se standardně dodává s 50mm přesahem pro překrytí podélné spáry mezi panely. V místě příčné spáry se použije pás PVC folie šířky 150 mm (není součástí panelu). Podélné a příčné spáry se po upevnění panelu horkovzdušně svařují (platí stejné zásady jako pro hydroizolační PVC membrány).

V místě napojení atik, štítů, hřebenů, světlíků atd. postupovat dle doporučených detailů.

Tepelně-izolační vlastnosti

Izolační jádro: IPN
Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] Souč. prostupu tepla U [W/m2K]

60

0,35
80 0,27
100 0,22

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou stanoveny v souladu s ČSN EN ISO 10211:2009, ČSN EN 14509 a ČSN 730540-4.

Požární odolnost

Panely KS1000 TOP-DEK s izolačním jádrem IPN byly zkoušeny, schváleny a splňují stavební předpisy a normy. U střech a podhledů se standardní povrchovou úpravou nedochází k odpadávání nebo odkapávání hořících ani nehořících částic.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] Požární odolnost podle ČSN EN 13501-2 a ČSN 73 0810
60 N
80 *REI 20 DP3
100

 

*Poznámka: Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Akustické vlastnosti

Panely KS1000 TOP-DEK mají pro tloušťky od 60mm index vzduchové neprůzvučnosti RW = 25 dB.

Certifikáty a protokoly

Panely Kingspan jsou certifikované dle různých požadavků (stavební, požární, tepelně technické, mechanické, statické, akustické, apod.) a za různých podmínek aplikace. Ohledně více informací se obraťte na technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Standardní balení - silniční doprava

Z důvodu zvýšení přepravní kapacity se panely TOP-DEK ukládají na polystyrenové bloky event. dřevěné palety exter.stranami (t.j. trapézy) k sobě. Stěny svazku jsou chráněny deskami z pěn.polystyrenu. Celý svazek je zabalen do polyetylenové folie.

Počet panelů ve svazku závisí na tloušťce panelů, jak je patrno z tabulky uvedené níže. Počet panelů ve svazku, delších než standardní max.délka, se úměrně snižuje.

Standardní výška balení je do 1,100 m.

Tloušťka izolačního jádra panelu [mm] 60 80 100
Počet panelů v balení 14 10 8

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.
Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou uvedeny v brožuře Technická příručka, případně na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

 

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, který obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu.

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Kvalita

Izolační sendvičové panely Kingspan se vyrábějí z materiálů nejvyšší kvality, za použití nejnovějších výrobních technologií, splňují přísné nároky kontroly kvality, vyhovují standardům ISO9001:2000 a jsou zárukou dlouhé životnosti a spolehlivosti.

Stavební předpisy

Sendvičové izolační panely Kingspan KS1000 TOP-DEK vyhovují platným stavebním předpisům a normám.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na agresivitě prostředí a zvoleném typu povrchové úpravy.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Nejnovější referenční projekty

Prohlédněte si také naše další produkty

Buďte s námi ve spojení

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku