Stěnový prosvětlovací panel KS1000 WL


Stěnový prosvětlovací panel KS1000 WL

Denní světlo pro váš interiér

Typ: Stěnový prosvětlovací panel
Materiál: komůrkový polykarbonát
Délka: 2 - 8 m
Tloušťka jádra: 38
Upevnění: skryté kotevní prvky v zámku panelu
Barva: 
Požární odolnost pro jádro IPN: 
Profilace:
Standardní podřez: 
Třída reakce na oheň: B-s2, d0

Přirozené světlo v budovách zajišťuje nejen nižší spotřebu energie. Studie prokazují také pozitivní účinek na zdraví a koncentraci. Panely propouštějícími světlo zajistíte příjemné pracovní klima a příjemný osobní pocit pro zaměstnance.

Prosvětlovací panely KS1000 WL dosahují vynikající tepelně izolační vlastnosti reprezentované hodnotou součinitele prostupu tepla U = 1,23 W/m2K a dobrou světelnou propustnost 55%.
Tyto panely lze navrhnout pro různé druhy objektů, u nichž se nepředpokládá vysoká vlhkost a nízká návrhová teplota v interiéru.

Ke stažení

Kingspan KS1000 WL - Karta produktu

Řez panelem

KS1000 WL
Stěnový prosvětlovací panel KS1000 WL profilace řez panelem

*Šířka hliníkových distančních profilů je odvozena od tloušťky izolačních stěnových panelů KS1000 AWP

Podrobnosti

Rozměry a hmotnost
Materiály a barvy
Charakteristika
Ke stažení
Logistika a montáž
Jakost a záruka

Panely WL lze navrhnout jako prosvětlovací pásy na obvodovém plášti tvořeném panely KS1000 AWP. Prosvětlovací panely WL jsou vhodné pro všechny typy objektů s výjimkou prostor s vysokou vlhkostí vzduchu nebo nízkou vnitřní teplotou.

Doporučený způsob kladení na stěnu je horizontální.

Maximální rozpony mezi podpůrnou konstrukcí (sloupky) závisí na velikosti zatížení, bývají však zpravidla poloviční než u sendvičových panelů AWP. Pro více informací kontaktujte technické oddělení společnosti Kingspan a.s.

Rozměry a hmotnost

d – tloušťka komůrkového polykarbonátu [mm]

38

Hmotnost [kg/m²]

6,9

 

Možnosti kombinace s panely KS1000 AWP

Tloušťka prosvětlovacího panelu KS1000 WL [mm] Šířka distančního profilu [mm] Tloušťka izolačního panelu KS1000 AWP [mm]
38 100 150
80 120
60 100
40 80
20 60

Vyráběné délky panelů

Standardní délky panelů jsou od 1,0m do 6,0m.

Materiály

  • Komůrkový polykarbonát.
  • Celková tloušťka desky 38mm.
  • Exteriérová strana chráněná UV filtrem.

Distanční profily

Standardní materiál je hliník AW 6060 T6.

Těsnění a výplně

Panely jsou vybaveny těsnící páskou na bočních stranách zakrývající komůrky polykarbonátové desky. Součástí dodávky jsou boční těsnící profily WL-F, který se vkládá mezi hliníkové distanční profily.

Ostatní těsnící pásky a upevňovací prvky je nutné specifikovat při objednávce.

Barevné možnosti

Standardní barva je čirá. Ohledně dalších možností se informujte na zákaznickém oddělení společnosti Kingspan a.s.

Tepelně-izolační vlastnosti

Tloušťka prosvětlovacího panelu KS1000 WL [mm]

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K]

38 1,23

Požární odolnost

Prosvětlovací panely KS1000 WL jsou dle EN 13501-1 hodnoceny třídou reakce na oheň B-s2, d0.

Posouzení z hlediska šíření plamene po povrchu podle ČSN 73 0863:

  • index šíření plamene is=0,00 mm/min
  • rychlost šíření plamene vs=0,00 mm/min

Ohledně podrobných informací, omezení nebo podmínek pro splnění požární odolnosti nebo požární klasifikace se informujte na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: (+420) 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz.

Ke stažení

Kingspan přehled produktů - Brožura

Kingspan KS1000 WL - Instalační pokyny

Kingspan KS1000 WL - Instalační pokyny

Kingspan ThermalSafe - Brožura

Kingspan technická příručka - Brožura

Kingspan Průvodce projektem a stavbou - Kapitola 5 - Tabulky únosnosti

CAD

Kingspan KS1000 WL - CAD

Standardní balení - silniční doprava

Panely KS1000 WL se ukládají na polystyrenové bloky event.dřevěné palety zabalené do polyetylenové folie.

Dodávka

Není-li stanoveno jinak, jsou všechny dodávky panelů realizovány silniční přepravou na místo stavby.

Za vykládku odpovídá odběratel / zákazník. Bližší informace o dopravě, manipulaci a skladování panelů při dodávce na stavbu jsou k dispozici na vyžádání na technickém oddělení společnosti Kingspan.

Skládání a manipulace

Příjemce dodávky je povinen zajistit řádnou vykládku dle manipulačních pokynů uvedených na svazcích. Povinností přepravce je uvést záznam do dodacího listu o způsobu manipulace.

Při manipulaci se svazky panelů je nutné postupovat dle skladovacích a manipulačních pokynů, které obsahuje každý svazek panelů.

Aby bylo zajištěno bezpečné složení svazků panelů, je třeba používat odpovídající mechanismy a pomůcky (zejména v závislosti na délce panelů), rozpěrné fošny, textilní popruhy apod.

Skladování

Při skladování je třeba zabránit shromažďování vody mezi panely, nadměrnému zatížení panelů a chránit je proti přímému působení slunečního záření, deště a prachu. Prosvětlovací panely musí být skladovány tak, aby byly chráněny proti povětrnostním vlivům, jako je déšť, slunce apod. Ochranná krycí folie by se z balíků neměla odstraňovat dříve než těsně před montáží.

Pokud je prosvětlovací panel již rozbalený, je nutné ho zabezpečit proti povětrnostním vlivům,
především proti vodě a vlhkosti a takto ho chránit až do doby jeho namontování dle níže uvedeného
postupu. Nenamontovaný prosvětlovací panel nesmí být vystaven dešti a povětrnostním vlivům!

Montáž panelů

Postupy a pokyny pro montáž panelů jsou k dispozici na technickém oddělení společnosti Kingspan, tel.: 495 866 150, e-mail: techinfo@kingspan.cz , kde je možné se dohodnout i na zajištění odborného proškolení montážních pracovníků.

Podrobné informace pro vykládku, skladování, manipulaci a montáž naleznete v technické příručce.

Stavební předpisy

Prosvětlovací panely KS1000 WL splňují požadavky vyplývající z národních stavebních norem a předpisů.

Záruka

Záruky poskytované společností Kingspan jsou posuzovány individuálně pro každý projekt, zejména v závislosti na vhodnosti použití, typu a agresivitě prostředí.

Odběratel a budoucí uživatel bere na vědomí, že přirozenou vlastností polykarbonátových prosvětlovacích panelů je hygroskopická struktura materiálu umožňující adsorpci a prostup vodních par. V závislosti na okolním prostředí tak může dojít ke kondenzaci vodních par v komůrkách a „zamlžení“ panelu. Tento jev není považován za vadu a nelze na něj vztahovat uplatnění záruk. KS1000 WL jsou standardně z výroby opatřeny těsnící páskou na obou koncích panelu, která omezuje průnik vlhkosti do panelu a do značné míry omezuje vznik kondenzátu a zarosení panelu.

Upozornění k obsahu

Přestože že všechny informace poskytnuté na těchto webových stránkách a v publikacích na nich zveřejněných jsou podle přesvědčení společnosti Kingspan správné a úplné, není možné se spoléhat na vhodnost jejich použití ve všech specifických případech. Veškeré informace, rady a doporučení jsou předkládány pouze jako pomůcka pro uživatele za předpokladu, že společnost Kingspan, její zaměstnanci, ani zástupci nenesou odpovědnost za škody vzniklé jejich použitím.

Zákony, vyhlášky, normy, vládní nařízení, vystavené certifikáty a protokoly, nebo jiné předpisy a nařízení se mohou časem měnit. V případě potřeby doplňujících a aktuálních informací se obracejte na technické oddělení společnosti Kingspan.

Technické informace

+420 495 866 150

techinfo@kingspan.cz

Příslušenství

+420 702 025 770

+420 495 866 125

Související produkty

Prohlédněte si také naše další produkty

Kontaktujte nás

Kingspan a.s. Vážní 465, Hradec Králové, 500 03
Zákaznický servis: 800 119 911

E-mail: info@kingspan.cz
Sledujte nás na Facebooku

Naše webové stránky používají soubory cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jaké soubory cookies používáme, nebo změnit vaše předvolby souborů cookies, klikněte zde.

Kliknutím na možnost "Přijmout a zavřít" udělujete souhlas se soubory cookies na našich webových stránkách. Pokud souhlas neudělíte, ale budete tyto webové stránky nadále používat, předpokládáme, že s naším používáním souborů cookies souhlasíte.

Pravidla a kontrola cookie a oznámení o ochraně osobních údajů byly aktualizovány dne 13. srpna 2018.