Šikmá střecha s optimálním využitím prostoru a ověřenou požární bezpečností

4 června 2019 Kingspan Izolace Česká republika
Šikmá střecha Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska
Řada Kingspan Kooltherm plní požadavky norem na izolaci šikmé střechy při snížení tloušťky celé skladby pláště oproti použití minerální vlny o cca 150 mm v průřezu a cca 100 mm při průmětu do půdorysu podkrovní místnosti. Doporučujeme systémové řešení s využitím tepelné izolace na bázi tvrzené fenolické pěny ve skladbě Kooltherm K12 Rámová deska v tloušťce 140 mm mezi krokve, sádrokartonářský rošt z tenkostěnných ocelových profilů UD a CD vyplněný instalacemi TZB a minerální vlnou v tloušťce 50 mm a systémová deska Kooltherm K17 Interiérová deska v tloušťce 20 mm izolant + 12,5 mm SDK deska aplikovaná na rošt mechanickým kotvením pomocí SDK vrutů.

Hlavní výhoda certifikovaného řešení Kingspan: Více prostoru a světla v interiéru

 

Návrh či vlastní realizace funkční skladby šikmé střechy v souladu s požadavky na optimální využití  prostoru, tepelnětechnickou pohodu a požární bezpečnost je úkol, před kterým jsme mnohokrát stáli my všichni, kteří působíme v oblasti stavebnictví.
Z hlediska statiky je ideální subtilní skladba nosné konstrukce daná krokvemi v běžně užívané výšce průřezu 140-180 mm. Oproti tomu doporučená robustní složka běžného tepelného izolantu je stanovená tepelnětechnickou normou přibližně na dvojnásobek uvedené tloušťky, tedy od 280 mm výše.
 

A jasná otázka: Kam s tím?

Prostor mezi krokvemi je beze zbytku vyplněn, dalších nutných 150 mm tepelného izolantu takzvaně “visí ve vzduchu”.
Jistě, nabízí se řešení v podobě v současnosti nejvíce preferované nadkrokevní izolace, které je bezpochyby vhodné. Toto řešení však nelze použít ve všech případech,  například pokud již byla provedena nová střešní krytina včetně laťování a majitel objektu pochopitelně odmítá její sejmutí a zpětnou aplikaci, kterou si nadkrokevní provedení tepelné izolace vyžaduje. Dále se můžeme setkat s požadavky zástupců památkové péče na zachování tloušťky střešního pláště, respektive nezvyšování jeho úrovně oproti sousedícím objektům.
 

Porovnání skladby šikmé střechy s izolací z minerální vlny se systémovým řešením Kooltherm® K12 Rámová deska a Kooltherm® K17 Interiérová deska

K12_K17_Mineralni_vlna

Optimální řešení s tepelněizolačními deskami na bázi fenolické pěny

V této složité a zdánlivě neřešitelné situaci nabízí společnost Kingspan optimální řešení s pomocí využití tepelněizolačních desek na bázi fenolické pěny z řady Kooltherm®.  Konkrétně doporučujeme využít desky s typovým označením Kooltherm® K12 Rámová deska (fenolický izolant opatřený z obou stran fólií) a Kooltherm® K17 Interiérová deska (fenolický izolant opatřený z interiérové strany netkanou textilií na bázi skla, z exteriérové dokonalou parotěsnou fólií a nedílnou 12,5 mm SDK deskou).

Obě tyto typové desky jsou dokonalým tepelným izolantem. Jejich tepelněizolační schopnost je přibližně dvakrát lepší než u tepelných izolantů z minerální vlny. Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD má hodnotu 0,020 W/(m·K) oproti téměř dvojnásobné hodnotě udávané u minerální vlny, začínající u nejlepších produktů pro tyto aplikace na hodnotě 0,036 W/(m·K).

Hlavní výhoda: Více prostoru a více světla v interiéru

Řada Kingspan Kooltherm® nabízí použití inovativních tepelných izolantů ve skladbě:
Šikmá střecha K12 Rámová deska a  Kooltherm® K17 Interiérová deska
Jasné výhody systém přináší v podobě tenkého střešního pláště. Investor tedy získá větší prostor v obytném podkroví a lepší osvětlení podkrovních prostorů díky subtilnímu ostění střešních oken. V neposlední řadě je praktickou výhodou jednoduchá a funkční aplikace celého souvrství. 
 

Splnění podmínek pro požární bezpečnost stavby ověřeno zkouškami

Z hlediska podmínek požární bezpečnosti staveb je popsané řešení plně vyhovující předpisovým požadavkům platným v České republice. Systém byl podroben zkouškám podle evropských předpisů, splňuje tedy podmínky pro použití v členských státech Evropského společenství. Zkoušku provedla autorizovaná osoba PAVUS a.s.
Protokol o zkoušce požární odolnosti č. Pr-18-2.196 pro výrobek Vodorovná nosná konstrukce, Dřevěná střešní konstrukce ve sklonu 30° byla vyzkoušena podle ČSN EN 1365-2. Klasifikace je podle zkušebního protokolu PK2-03_-18-011-C-0 stanovena R 45 / REI 30 minut. 
Sestavu lze podle podmínek ČSN 73 0802 tab. 12 a ČSN 73 0804 tab. použít pro IV. respektive i pro V. stupeň požární bezpečnosti  požárního úseku.

Podrobnější technické údaje jsou uvedeny v protokolu o zkoušce a v případě potřeby jejich doložení je lze do projektové dokumentace doplnit.
 

Konstrukce pro šikmou střechu, která na trhu chyběla

Výše popsaným řešením se významně rozšiřují aplikace pro konstrukce šikmých střech. Projektantům a investorům se podstatně rozšiřuje možnost provádění staveb.
Výhodou popsané výrobkové sestavy je nejenom technické řešení, které bylo podrobeno předepsaným zkouškám,  ale zejména se jedná o doplnění konstrukce, která na trhu chyběla.
Zmiňovaný systém s produkty Kooltherm® K12 Rámová deska a  Kooltherm® K17 Interiérová deska si můžete objednat například ve Stavebninách DEK.


Autoři: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA a Ing. Oldřich Pozdílek, technický konzultant
 

Produktový katalog Kooltherm K12 Rámová deska/ Kooltherm K17 Interiérová deska

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tyto výrobky jsou zařazeny do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňují legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Kooltherm K12 Rámová deska: SVT8378
Kód SVT výrobku Kooltherm K17 Interiérová deska: SVT7066