CZ_Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska CZ_Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Previous
Next

Ideální tepelná izolace fasád

Kontaktní fasádní desky z naší produktové řady Kingspan Kooltherm jsme vyrobili na bázi tvrzené fenolické pěny, primárně vyvinuté jako ideální tepelný izolant. Fenolická pěna je vhodná pro aplikaci do kontaktních fasádních systémů ETICS. Ve svém projektu desky využijete i pro detailní úpravy parapetů, ostění a nadpraží okenních a dveřních otvorů v obvodových stěnových konstrukcích.

Desky pro tepelnou izolaci fasád jsme již při výrobě opatřili textilií na bázi skla se zvýšenou pevností. Vhodná je pro aplikace ETICS a zaručuje perfektní ochranu desky i dokonale pevné spojení se systémovými vrstvami všech renomovaných výrobců ETICS.

Velkou výhodou našich kontaktních fasádních desek je také jejich snadná úprava pro pokládku. Tu můžete provést přířezem na rotační pile nebo pouhým zubatým nožem, pokud potřebujete řešit menší rozsah či detaily. Desky při pokládce klaďte na sraz do plochy na vazbu. Kotvení provádějte pomocí vhodných standardních kotvicích a lepicích prostředků z portfolia dodavatelů.  

 

Banner DekProdukt Kooltherm Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je možné zakoupit u našeho exkluzivního partnera, společnosti DEK.

Užitečné dokumenty

Produktový katalog Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Bezpečnostní list Kooltherm

Definujeme hodnotu prostoru

Více denního světla, více pohody

Environmental Product Declaration Kooltherm K5 External Wall Board

Produktové informace

Technické údaje
Tepelný odpor
Certifikáty
Ke stažení
Nejdůležitější výhody desky Kingspan Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Montážní doporučení Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Doprava, manipulace a skladování
Požární bezpečnost při použití výrobku Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska
Základní charakteristiky Vlastnost
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,021 W/m·K (tloušťka < 45 mm, > 120 mm)
0,020 W/m·K (tloušťka 45 - 120 mm)
Standardní rozměry* 1 200 x 400 mm
Opracování hran Standardně s rovnou hranou
Třída reakce na oheň EN 13501-1 C-s2, d0 (B-s1, d0 při aplikaci)
Rozměrová stabilita DS(70,-)-DS(70,90)-DS(-20,-)
Prohlášení o vlastnostech1 DoP ke stažení zde
Faktor difuzního odporu (µ) 35
Objemová hmotnost Ca. 35 kg/m3
Pevnost v tlaku ≥ 100 kPa (při 10% deformaci)
Uzavřené buňky ≥ 90 %
Tepelná odolnost pěny dlouhodobě - 30 °C do + 90 °C
* Ostatní tloušťky a rozměry na vyžádání, více informací na www.kingspaninsulation.cz.
1 Aktuální Prohlášení o vlastnostech naleznete na http://www.kingspaninsulation.eu/DoP
Ke dni: 05/201

Montážní doporučení

Základní doporučení k manipulaci, dopravě a montáži tepelněizolačních desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska :
 • při aplikaci tepelněizolačních desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné respektovat pokyny a doporučení k manipulaci, skladování, přepravě a montáži uvedené výrobcem desek Kingspan Insulation v produktovém listu Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska, přibaleném informačním letáku a na webových stránkách společnosti Kingspan www.kingspaninsulation.cz.
 • při aplikaci desek je nutné respektovat veškeré pokyny a požadavky BOZP a PO uvedené v produktovém listu a na webových stránkách společnosti Kingspan www.kingspaninsulation.cz.
 • při aplikaci desek v systémech vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) je nutné respektovat pokyny a doporučení uvedená v příslušné dokumentaci (technologické postupy, montážní pokyny, projektová dokumentace, detaily provedení a další) certifikovaných systémových dodavatelů vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
Aplikace desek na podklad - lepení:
 • před vlastní aplikací desek je nutné zkontrolovat jejich stav, mechanickou neporušenost, rovinnost, pevné celoplošné spojení povrchové netkané textilie na bázi skla s fenolickým jádrem desky, vše v souladu s deklarovanými hodnotami a dalšími mechanicko-fyzikálními údaji od výrobce.
 • deska musí být dokonale čistá, suchá, nesmí vykazovat známky napadení jakýmkoliv přírodním agresorem v podobě např. hlodavců, plísní, hub, hmyzu atd. Jakékoliv optické diference v ploše desky nejsou přípustné. Bodové barevné diference fenolické části izolantu nejsou považovány za vadu a nemají vliv na mechanicko-fyzikální parametry desky.
 • před vlastní aplikací desek je nutné zkontrolovat aktuální stav podkladu, ověřit jeho technické provedení, dostatečnou soudržnost, rovinnost, nasákavost, soulad s projektovou dokumentací a navrženým řešením aplikace.
 • desky mohou být aplikovány pouze zcela suché.
 • desky jsou na straně, která má být aplikována směrem ke stěně popsány pojmem „wall side“, případně „wandseite“ či „wallside coté mur“.
 • desky doporučujeme řezat ostrým zubatým nožem podél vhodné kovové latě, kolmo k povrchu desky. V případě větších aplikací lze použít elektrickou okružní pilu, je však nutné zajistit dokonalé odsávání vzniklého prachu a obsluhu náležitě vybavit pomůckami BOZP, jako jsou respirátor a brýle.
 • desky nelze řezat „odporovým“ drátem.
 • rovinnost podkladu musí odpovídat charakteru desek, tuhosti desek, jejich rovinnosti, plošným rozměrům a tloušťce.
 • desky nelze povrchově brousit, nesmí dojít k narušení povrchové textilie na bázi skla
 • při přípustných nerovnostech podkladu (maximální odchylka od roviny do 10mm/1m) se doporučuje použít metodu lepení desek na „obvodový rám a středové terče“, v případě větších nerovností je nutné podklad vyrovnat pomocí vhodné omítkové směsi, případně nově provést plnohodnotné celoplošné omítkové jádro.
 • při vhodné rovinnosti (odchylky max.5mm/1m) je vhodné použít metodu plošného lepení „na hřeben“, přičemž podklad musí splňovat výše uvedené podmínky.
 • k lepení desek na podklad je nutné používat jen lepící hmoty k tomu určené v příslušných certifikovaných systémech systémových dodavatelů ETICS.
 • desky se na podklad lepí adekvátní přítlačnou silou, na dokonalý sraz, bez jakýchkoliv mezer, v každé vrstvě „na vazbu“ díky přeložení navazující (horní) řady desek o jednu polovinu.
 • slepování desek za účelem získání větší tloušťky izolantu mimo vlastní tovární výrobu není doporučeno.
 • desku je nutné při lepení na podklad celoplošně dostatečně a rovnoměrně dotlačit k povrchu tak aby bylo docíleno jednotného slícování celistvého povrchu desek s okolními deskami a zároveň přilnutí povrchu desek k lepidlu.
 • po aplikaci je nutné před dalšími kroky montáže nechat lepící hmotu vyzrát (ztuhnout) v souladu s pokyny jejího výrobce.
Kotvení desek k podkladu pomocí mechanického kotvení
 • mechanické kotvení desek se provádí výhradně pomocí talířových hmoždinek vhodných pro systémy certifikovaných dodavatelů systému vnějších kontaktních zateplení (ETICS) a přímo specifikovaných v jejich systémech, vhodných pro aplikace tepelněizolačních desek z fenolické pěny.
 • před započetím mechanického kotvení je nutné ověřit, že lepící hmota jako podklad desky je dostatečně vyzrálá, zajišťuje pevnou oporu desky a zároveň funkční lepený spoj desek v místě jejich mechanického kotvení, dokonalou rovinnost aplikovaných desek v ploše, celistvost plochy, čistotu a bezprašnost povrchu, veškeré předpoklady pro funkčnost systému ETICS. Desky nesmějí být lokálně mechanicky porušeny, povrchová textilie desky musí být celoplošně soudržná s podkladem, není přípustná jakákoliv zjevná optická diference od okolní plochy.
 • obecně se pro veškeré aplikace doporučuje použití talířových hmoždinek se šroubovacím kovovým vrutem a minimální (nulovou) tepelnou vodivostí, zajištěnou plastovou částí vrutu hmoždinky či jiným adekvátním opatřením výrobce hmoždinek. U všech hmoždinek musí být prověřena dostatečná pevnost vrutu na tah a zkrut a ověřeno provedení průtažné zkoušky talíře hmoždinky izolační deskou v souladu s projektovou dokumentací.
 • vždy je nutné ověřit u dodavatele certifikovaného systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS), případně u výrobce příslušné talířové hmoždinky, zda je použitá talířová hmoždinka vhodná pro aplikaci do kotevního podkladu (materiálu stěny), zda má hmoždinka dostatečnou pevnost v tahu, vhodnou kotevní délku pro realizovanou aplikaci, dostatečnou tuhost talíře, zkoušky na průtažnost izolačním materiálem a zda je vhodná pro kotvení desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska.
 • desky se kotví dle technologických pokynů a kotevních schémat jednotlivých certifikovaných výrobců talířových hmoždinek. Vždy je nutné dodržet kotevní schéma (typ, počet a umístění kotev) vydané projektantem stavby. Hmoždinka musí být vždy umístěna do místa desky, které je v  odpovídající ploše podmazané lepidlem. Lepidlo pod deskou musí být vyzrálé.
 • je nutné zvolit vhodnou délku hmoždinky zajišťující bezvadnou aktivaci kotevní délky hmoždinky v nosném materiálu stěny a toto vždy ověřit výtažnou zkouškou přímo na stavbě v koordinaci s dodavatelem použitých hmoždinek.
 • předvrtaná díra musí mít hloubku a průměr odpovídající kotevní délce hmoždinky a jejímu průměru, přičemž díra musí být provedena kolmo k povrchu kotevního podkladu. Po vyvrtání musí být vzniklá díra dokonale odsáta příslušným podtlakovým zařízením. Jakékoliv zbytky prachu, úlomků materiálu či jiné nečistoty nejsou v díře před aplikací hmoždinky přípustné.
 • při aplikaci desek je přípustná povrchová i zápustná montáž talířových hmoždinek, přičemž konkrétní způsob montáže musí být schválen dodavatelem systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • u povrchové montáže desek pomocí talířových hmoždinek je primárně nutné zajistit bezvadné citlivé dotažení talíře hmoždinky k povrchu desky. Při dotažení talíře je nutné zajistit dokonalou fixaci desky, přičemž povrchová textilie desky na bázi skla nesmí být znehodnocena či porušena talířem hmoždinky. (Neplatí pro dřík a hrot hmoždinky procházející textilií.) K dotažení hmoždinky k povrchu je vhodné použít hmoždinky s flexibilním talířem. Použití hmoždinek se zcela pevným, neflexibilním talířem či s talířem s vnitřním obvodovým rantlem není z výše uvedených důvodů doporučeno. Citlivéhodotažení talířové hmoždinky s vrutem se doporučuje dosáhnout použitím adekvátního aplikačního nástroje s kontrolou dorazu například pomocí nastavitelného kroutícího momentu či pomocí systémového nástroje s obvodovou dorazovou manžetou.
 • při využití natloukacích talířových hmoždinek s kovovým či plastovým trnem u povrchové montáže je nutné zvolit adekvátní sílu a počet úderů na hrot hmoždinky a tuto dodržovat v průběhu celé montáže.
 • zápustná montáž desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je možná pouze pomocí certifikovaných systémových postupů a nástrojových montážních prostředků výrobců kotevních talířových hmoždinek vhodných pro zápustnou montáž, přičemž tato musí bát schválena v rámci dodavatele certifikovaného systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS). Primárně je nutné zajistit bezvadné citlivé dotažení talíře hmoždinky do desky. Při dotažení talíře je nutné zajistit bezvadnou fixaci desky. Je nutné ověřit u dodavatele zápustného systému, zda byly provedeny průtažné zkoušky tepelně izolačním materiálem, deskou Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska při zápustné montáži.
 • Obecně se nedoporučuje provádět zápustnou montáž při tloušťce použitých desek pod 80mm. V případech nižší tloušťky je nutné ověřit vhodnost talířové hmoždinky (systému zápustného kotvení) z hlediska dostatečné pevnosti průtahem tepelněizolačního materiálu. Při zápustné montáži se nedoporučuje frézování desky.Doporučuje se použití certifikovaných systémových nástrojů umožňujících provedení zápustné montáže pomocí trvale stlačeného materiálu v místě umístění kotvy.
 • Není doporučeno použití natloukacích talířových hmoždinek pro zápustnou montáž.
 • Před započetím zápustné montáže je nutné ověřit dostupnost vhodných látek u dodavatele zvoleného kotvícího systému. Při aplikaci zátek je nutné zvolit zátky příslušného průměru z fenolické pěny s povrchovou textilií na bázi skla. Zátky musejí být po aplikaci dokonale slícovány s okolním povrchem desky.
 
Aplikace lepícího tmelu s výztužnou sklotextilií na desky :
 
 • k povrchovým úpravám desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné výhradně používat povrchové lepící tmely a výztužné sklotextilie uvedené v certifikovaných systémech dodavatelů vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • před aplikací povrchového tmelu s výztužnou sklotextilií ne tepelněizolační desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné prověřit dokonalou rovinnost provedené vrstvy, zkontrolovat celistvost této vrstvy, prověřit zda nebyla mechanicky poškozena, zda je bezvadně mechanicky fixována v souladu s všeobecnými požadavky na vnější kontaktní zateplení (ETICS), kotevním plánem a požadavky uvedenými v projektu, zda jsou dodrženy veškeré technologické a klimatické podmínky dle požadavků příslušného systémového dodavatele vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • při aplikaci je nutné dbát technologických pokynů příslušného systémového dodavatele vnějšího kontaktního zateplení (ETICS), zejména pak dodržení příslušné tloušťky a typu povrchového lepícího tmelu.
Tloušťka výrobku
(mm)
Součinitel tepelné vodivosti λD
(W/m·K)
Tepelný odpor
(m2·K/W)
Součinitel prostupu tepla U*
(W/m2·K)
20 0,021 0,95 0,890
30 0,021 1,40 0,630
40 0,021 1,90 0,490
50 0,020 2,50 0,380
60 0,020 3,00 0,325
70 0,020 3,50 0,280
80 0,020 4,00 0,250
90 0,020 4,50 0,220
100 0,020 5,00 0,200
110 0,020 5,50 0,180
120 0,020 6,00 0,165
140 0,021 6,65 0,150
160 (2x80)** 0,021 7,60 0,130
180 (2x90)** 0,021 8,55 0,115
200 (2x100)** 0,021 9,50 0,105
* Hodnoty U musí být v případě aplikace do konkrétní skladby ověřeny výpočtem.
** Deska je během výroby technologicky lepena ze 2 vrstev.

Produktový katalog Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska

Bezpečnostní list Kooltherm

Definujeme hodnotu prostoru

Více denního světla, více pohody

Environmental Product Declaration Kooltherm K5 External Wall Board

Přidejte tento produkt do návrhu vašeho projektu v BIM DEKSOFT! (Pro otevření Knihovny produktů DEKSOFT je nutné přihlášení).

Přesvědčte se o výhodách našich kontaktních fasádních desek

 • Vysoká tepelně-izolační schopnost desek Vám umožňuje splnit požadavky, které vyplývají z aktuálních norem pro tepelnou ochranu budov, a to i při velmi malé tloušťce izolantu.
 • Díky úspoře v tloušťce izolantu můžete mimo jiné zachovat původní vzhled fasády i v případě dodatečného zateplení. I u novostaveb tím získáte větší užitný prostor na balkonech a lodžiích. Dalším efektem je větší plocha k průniku světla do interiéru a menší omezení výhledu z interiéru.
 • Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou přepravu a manipulaci na stavbě.
 • Vysoká pevnost v tlaku Vám zaručuje zmenšení rizika poškození desek při montáži a vysokou odolnost desky ve skladbě při nanášení dalších systémových vrstev ETICS, a to včetně kotvení pomocí talířových hmoždinek s vrutem.
 • Jednoduchá, rychlá montáž a snadné zpracování ušetří Váš čas i peníze.
 • Desky mají zanedbatelnou nasákavost a dostatečnou tvarovou stabilitu. To Vám zaručí konstantní mechanicko-fyzikální parametry pro celou dobu životnosti desky.
 • Dlouhá životnost desek je pro Váš projekt ideální.
 • Desky jsou díky uzavřené materiálové struktuře a složení jádra a zesílené textilní povrchové úpravě dokonale odolné proti agresorům v podobě plísní, hub, hmyzu i proti ptákům.

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Montážní doporučení

Základní doporučení k manipulaci, dopravě a montáži tepelněizolačních desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska :
 • při aplikaci tepelněizolačních desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné respektovat pokyny a doporučení k manipulaci, skladování, přepravě a montáži uvedené výrobcem desek Kingspan Insulation v produktovém listu Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska, přibaleném informačním letáku a na webových stránkách společnosti Kingspan www.kingspaninsulation.cz.
 • při aplikaci desek je nutné respektovat veškeré pokyny a požadavky BOZP a PO uvedené v produktovém listu a na webových stránkách společnosti Kingspan www.kingspaninsulation.cz.
 • při aplikaci desek v systémech vnějšího kontaktního zateplení (ETICS) je nutné respektovat pokyny a doporučení uvedená v příslušné dokumentaci (technologické postupy, montážní pokyny, projektová dokumentace, detaily provedení a další) certifikovaných systémových dodavatelů vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
Aplikace desek na podklad - lepení:
 • před vlastní aplikací desek je nutné zkontrolovat jejich stav, mechanickou neporušenost, rovinnost, pevné celoplošné spojení povrchové netkané textilie na bázi skla s fenolickým jádrem desky, vše v souladu s deklarovanými hodnotami a dalšími mechanicko-fyzikálními údaji od výrobce.
 • deska musí být dokonale čistá, suchá, nesmí vykazovat známky napadení jakýmkoliv přírodním agresorem v podobě např. hlodavců, plísní, hub, hmyzu atd. Jakékoliv optické diference v ploše desky nejsou přípustné. Bodové barevné diference fenolické části izolantu nejsou považovány za vadu a nemají vliv na mechanicko-fyzikální parametry desky.
 • před vlastní aplikací desek je nutné zkontrolovat aktuální stav podkladu, ověřit jeho technické provedení, dostatečnou soudržnost, rovinnost, nasákavost, soulad s projektovou dokumentací a navrženým řešením aplikace.
 • desky mohou být aplikovány pouze zcela suché.
 • desky jsou na straně, která má být aplikována směrem ke stěně popsány pojmem „wall side“, případně „wandseite“ či „wallside coté mur“.
 • desky doporučujeme řezat ostrým zubatým nožem podél vhodné kovové latě, kolmo k povrchu desky. V případě větších aplikací lze použít elektrickou okružní pilu, je však nutné zajistit dokonalé odsávání vzniklého prachu a obsluhu náležitě vybavit pomůckami BOZP, jako jsou respirátor a brýle.
 • desky nelze řezat „odporovým“ drátem.
 • rovinnost podkladu musí odpovídat charakteru desek, tuhosti desek, jejich rovinnosti, plošným rozměrům a tloušťce.
 • desky nelze povrchově brousit, nesmí dojít k narušení povrchové textilie na bázi skla
 • při přípustných nerovnostech podkladu (maximální odchylka od roviny do 10mm/1m) se doporučuje použít metodu lepení desek na „obvodový rám a středové terče“, v případě větších nerovností je nutné podklad vyrovnat pomocí vhodné omítkové směsi, případně nově provést plnohodnotné celoplošné omítkové jádro.
 • při vhodné rovinnosti (odchylky max.5mm/1m) je vhodné použít metodu plošného lepení „na hřeben“, přičemž podklad musí splňovat výše uvedené podmínky.
 • k lepení desek na podklad je nutné používat jen lepící hmoty k tomu určené v příslušných certifikovaných systémech systémových dodavatelů ETICS.
 • desky se na podklad lepí adekvátní přítlačnou silou, na dokonalý sraz, bez jakýchkoliv mezer, v každé vrstvě „na vazbu“ díky přeložení navazující (horní) řady desek o jednu polovinu.
 • slepování desek za účelem získání větší tloušťky izolantu mimo vlastní tovární výrobu není doporučeno.
 • desku je nutné při lepení na podklad celoplošně dostatečně a rovnoměrně dotlačit k povrchu tak aby bylo docíleno jednotného slícování celistvého povrchu desek s okolními deskami a zároveň přilnutí povrchu desek k lepidlu.
 • po aplikaci je nutné před dalšími kroky montáže nechat lepící hmotu vyzrát (ztuhnout) v souladu s pokyny jejího výrobce.
Kotvení desek k podkladu pomocí mechanického kotvení
 • mechanické kotvení desek se provádí výhradně pomocí talířových hmoždinek vhodných pro systémy certifikovaných dodavatelů systému vnějších kontaktních zateplení (ETICS) a přímo specifikovaných v jejich systémech, vhodných pro aplikace tepelněizolačních desek z fenolické pěny.
 • před započetím mechanického kotvení je nutné ověřit, že lepící hmota jako podklad desky je dostatečně vyzrálá, zajišťuje pevnou oporu desky a zároveň funkční lepený spoj desek v místě jejich mechanického kotvení, dokonalou rovinnost aplikovaných desek v ploše, celistvost plochy, čistotu a bezprašnost povrchu, veškeré předpoklady pro funkčnost systému ETICS. Desky nesmějí být lokálně mechanicky porušeny, povrchová textilie desky musí být celoplošně soudržná s podkladem, není přípustná jakákoliv zjevná optická diference od okolní plochy.
 • obecně se pro veškeré aplikace doporučuje použití talířových hmoždinek se šroubovacím kovovým vrutem a minimální (nulovou) tepelnou vodivostí, zajištěnou plastovou částí vrutu hmoždinky či jiným adekvátním opatřením výrobce hmoždinek. U všech hmoždinek musí být prověřena dostatečná pevnost vrutu na tah a zkrut a ověřeno provedení průtažné zkoušky talíře hmoždinky izolační deskou v souladu s projektovou dokumentací.
 • vždy je nutné ověřit u dodavatele certifikovaného systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS), případně u výrobce příslušné talířové hmoždinky, zda je použitá talířová hmoždinka vhodná pro aplikaci do kotevního podkladu (materiálu stěny), zda má hmoždinka dostatečnou pevnost v tahu, vhodnou kotevní délku pro realizovanou aplikaci, dostatečnou tuhost talíře, zkoušky na průtažnost izolačním materiálem a zda je vhodná pro kotvení desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska.
 • desky se kotví dle technologických pokynů a kotevních schémat jednotlivých certifikovaných výrobců talířových hmoždinek. Vždy je nutné dodržet kotevní schéma (typ, počet a umístění kotev) vydané projektantem stavby. Hmoždinka musí být vždy umístěna do místa desky, které je v  odpovídající ploše podmazané lepidlem. Lepidlo pod deskou musí být vyzrálé.
 • je nutné zvolit vhodnou délku hmoždinky zajišťující bezvadnou aktivaci kotevní délky hmoždinky v nosném materiálu stěny a toto vždy ověřit výtažnou zkouškou přímo na stavbě v koordinaci s dodavatelem použitých hmoždinek.
 • předvrtaná díra musí mít hloubku a průměr odpovídající kotevní délce hmoždinky a jejímu průměru, přičemž díra musí být provedena kolmo k povrchu kotevního podkladu. Po vyvrtání musí být vzniklá díra dokonale odsáta příslušným podtlakovým zařízením. Jakékoliv zbytky prachu, úlomků materiálu či jiné nečistoty nejsou v díře před aplikací hmoždinky přípustné.
 • při aplikaci desek je přípustná povrchová i zápustná montáž talířových hmoždinek, přičemž konkrétní způsob montáže musí být schválen dodavatelem systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • u povrchové montáže desek pomocí talířových hmoždinek je primárně nutné zajistit bezvadné citlivé dotažení talíře hmoždinky k povrchu desky. Při dotažení talíře je nutné zajistit dokonalou fixaci desky, přičemž povrchová textilie desky na bázi skla nesmí být znehodnocena či porušena talířem hmoždinky. (Neplatí pro dřík a hrot hmoždinky procházející textilií.) K dotažení hmoždinky k povrchu je vhodné použít hmoždinky s flexibilním talířem. Použití hmoždinek se zcela pevným, neflexibilním talířem či s talířem s vnitřním obvodovým rantlem není z výše uvedených důvodů doporučeno. Citlivéhodotažení talířové hmoždinky s vrutem se doporučuje dosáhnout použitím adekvátního aplikačního nástroje s kontrolou dorazu například pomocí nastavitelného kroutícího momentu či pomocí systémového nástroje s obvodovou dorazovou manžetou.
 • při využití natloukacích talířových hmoždinek s kovovým či plastovým trnem u povrchové montáže je nutné zvolit adekvátní sílu a počet úderů na hrot hmoždinky a tuto dodržovat v průběhu celé montáže.
 • zápustná montáž desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je možná pouze pomocí certifikovaných systémových postupů a nástrojových montážních prostředků výrobců kotevních talířových hmoždinek vhodných pro zápustnou montáž, přičemž tato musí bát schválena v rámci dodavatele certifikovaného systému vnějšího kontaktního zateplení (ETICS). Primárně je nutné zajistit bezvadné citlivé dotažení talíře hmoždinky do desky. Při dotažení talíře je nutné zajistit bezvadnou fixaci desky. Je nutné ověřit u dodavatele zápustného systému, zda byly provedeny průtažné zkoušky tepelně izolačním materiálem, deskou Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska při zápustné montáži.
 • Obecně se nedoporučuje provádět zápustnou montáž při tloušťce použitých desek pod 80mm. V případech nižší tloušťky je nutné ověřit vhodnost talířové hmoždinky (systému zápustného kotvení) z hlediska dostatečné pevnosti průtahem tepelněizolačního materiálu. Při zápustné montáži se nedoporučuje frézování desky.Doporučuje se použití certifikovaných systémových nástrojů umožňujících provedení zápustné montáže pomocí trvale stlačeného materiálu v místě umístění kotvy.
 • Není doporučeno použití natloukacích talířových hmoždinek pro zápustnou montáž.
 • Před započetím zápustné montáže je nutné ověřit dostupnost vhodných látek u dodavatele zvoleného kotvícího systému. Při aplikaci zátek je nutné zvolit zátky příslušného průměru z fenolické pěny s povrchovou textilií na bázi skla. Zátky musejí být po aplikaci dokonale slícovány s okolním povrchem desky.
 
Aplikace lepícího tmelu s výztužnou sklotextilií na desky :
 
 • k povrchovým úpravám desek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné výhradně používat povrchové lepící tmely a výztužné sklotextilie uvedené v certifikovaných systémech dodavatelů vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • před aplikací povrchového tmelu s výztužnou sklotextilií ne tepelněizolační desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je nutné prověřit dokonalou rovinnost provedené vrstvy, zkontrolovat celistvost této vrstvy, prověřit zda nebyla mechanicky poškozena, zda je bezvadně mechanicky fixována v souladu s všeobecnými požadavky na vnější kontaktní zateplení (ETICS), kotevním plánem a požadavky uvedenými v projektu, zda jsou dodrženy veškeré technologické a klimatické podmínky dle požadavků příslušného systémového dodavatele vnějšího kontaktního zateplení (ETICS).
 • při aplikaci je nutné dbát technologických pokynů příslušného systémového dodavatele vnějšího kontaktního zateplení (ETICS), zejména pak dodržení příslušné tloušťky a typu povrchového lepícího tmelu.

Doprava, manipulace a skladování

 • Desky je nutné přepravovat v originálním obalu v horizontální poloze v uzavřeném suchém prostoru zamezujícím vystavění povětrnostním vlivům.
 • Desky je třeba skladovat v horizontální poloze na zpevněné ploše, se zamezením přímého kontaktu se zemí pomocí dostatečného množství podkladů rovnoměrně podepírajících plochu desky (uprostřed a 15 cm od obou okrajů desky).
 • Desky nesmějí být při skladování vystaveny povětrnostním vlivům. Nejvhodnější je skladování v zastřešeném skladu nebo zastřešené ploše. V případě absence střechy je nutné desky zakrýt krycí vodotěsnou PE plachtou s vyšší gramáží.
 • Desky nesmějí být během skladování bodově zatěžovány (např. přitížením cihlou proti odfouknutí).
 • Desky je nutné dokonale ochránit proti všem formám vlhkosti  (srážková, zemní, kondenzace).
 • Při manipulaci s deskami je nutné použití příslušných prostředků BOZP, jako jsou respirátory a brýle v případě řezání či vhodné rukavice v případě jakékoliv manipulace.

Požární bezpečnost

Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska prokázala při náročných požárních testech úspěšně provedených v České republice (zkušebna PAVUS, a.s.) i v dalších nezávislých zkušebnách v zahraničí jasný pozitivní vliv na požární bezpečnost staveb. Jakožto tepelný izolant použitý v certifikovaných a řádně provedených systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) tento izolační materiál prokazatelně nijak nepřispívá k šíření ohně v těchto aplikacích a díky tomu je možné zcela vynechat protipožární opatření uvedená v článku 3.1.3.3. odst. a) (ČSN 73 0810). 

Při použití výrobku Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) ucelená certifikovaná sestava vykazuje:
 • třídu reakce na oheň B - S1,d0  (*)
 • třídu reakce na oheň samotné desky Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska C - S2,d0
 • index šíření plamene po povrchu stavební konstrukce iS = 0 mm/min (*)
 • kontaktní spojení se zateplovanou konstrukcí
 
Z hlediska zateplovacího systému (ETICS) je reakce na oheň dle ČSN ISO 13785-1 uvedené v článku 3.1.3.3. odst. b) (ČSN 73 0810), po provedení zátěžových požárních testů (30min./100kW) v certifikovaných systémech kontaktního vnějšího zateplení (ETICS) hodnocena:   
                                                                      
                                                                           Vyhovuje.  (*)

Výrobek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska je tedy možné použít jako tepelně izolační materiál ucelené sestavy vnějšího zateplení (ETICS) pro objekty s požární výškou h ≤ 22,5m, vyjma specifických částí stavebních objektů s požární výškou 12,0m < h ≤ 22,5m uvedených v článku 3.1.3.5 (ČSN 73 0810).

(*) Údaj je nutné oveřit potvrzením od certifikovaného dodavatele systému kontaktního vnějšího zateplení (ETICS), v níž bude výrobek Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska použita.

Webinář

Jak správně navrhnout systém vnějšího kontaktního zateplení “ETICS”

Dotační program Nová zelená úsporám

Zelená úsporám

Tento výrobek je zařazen do Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) dotačního programu Nová zelená úsporám a splňuje legislativní požadavky pro uvedení výrobku na trh České republiky a další Programem předepsané, zejména technické, parametry. 

Kód SVT výrobku Kooltherm K5 Kontaktní fasádní deska: SVT8360

 

Projekty a reference

Kingspan Izolace nabízí široký sortiment nejmodernějších výrobků. Vybírejte z těchto produktových řad:

Potřebujete poradit?

Hledáte odpovědi na Vaše otázky? Nenašli jste informace na našich webových stránkách. Kontaktujte naše obchodní nebo technické oddělení.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Kingspan Izolace Česká republika

Business Centrum Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

+420 266 711 583